31/07/2020

Geen subjectief recht op wijziging planologische bestemming

Dit is de uitspraak in een niet-gepubliceerd vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent, van 13 februari 2018:

‘Ten gronde ziet de rechtbank zich verplicht om de eisers alvast één illusie te ontnemen: zij hebben hoe dan ook geen (subjectief) recht op de herbestemming van hun gronden alsdusdanig. Zoals de verweerders terecht onderstrepen, wordt alvast daarover namelijk sowieso zuiver discretionair beslist door het (bevoegde) lokaal bestuur. Van een (wettelijk of decretaal) gebonden bevoegdheid voor de (bevoegde) overheid om de [grond] effectief te herbestemming (in de door de eisers gewenste zin) is er immers nergens sprake: daarvoor bestaat geen (wettelijke of decretale) rechtsgrond.De eisers kunnen een dergelijke herbestemming op zich dus geenszins afdwingen van de verweersters’.

Ref. Rb. Gent, 13 februari 2018, AR nr. 17/766/A (Pub8645-1)

Meer tags?