18/01/2022

Het administratief dossier kan dienstig zijn in het licht van het prijsonderzoek

In het arrest van 3 november 2021, nr. 252.034, Sp. Z.o.o. Mikronika, bevestigt de Raad van State nogmaals haar vaste rechtspraak dat de motieven waarom geen prijsverantwoording werd gevraagd, niet in het gunningsverslag zelf moeten zijn opgenomen.

De aanbestedende overheid kan volstaan met de bevestiging dat een prijsonderzoek gevoerd werd en dat er geen vermoeden van abnormale prijzen werd vastgesteld, wanneer uit het achterliggende administratief dossier blijkt dat ze ‘zich bewust was’ van mogelijks abnormale prijzen en dit zorgvuldig heeft onderzocht. In die omstandigheden is het geoorloofd van de aanbestedende overheid om het prijsonderzoek in de gunningsbeslissing te beperken tot de vermelding dat er geen abnormale prijzen zijn vastgesteld.

In de voorliggende zaak had de verzoekende partij een schending van de motiveringsplicht opgeworpen, nu volgens haar niet uit de gunningsbeslissing bleek waarom de prijs van de gekozen inschrijver regelmatig was. Uit een vergelijking van de prijzen in de initiële offertes met de prijzen uit de BAFO’s bleek nochtans dat de prijs van de verzoekende partij was gestegen met 2,5 %, terwijl de prijs van de gekozen inschrijver was gedaald met 17 %, dit niettegenstaande de stijgende grondstofprijzen die zich vertalen in stijgende afzetprijzen.

Meer tags?