18/03/2020

#coronavirus (20). Grondwettelijk Hof schort proceduretermijnen op!

Het is ondertussen gewoon dat de pleitdata worden uitgesteld.

Het Grondwettelijk Hof gaat verder dan enkel dat:

"De termijnen voor de indiening van memories, bepaald in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof die thans nog lopen, worden geschorst van 18 maart 2020 tot en met 5 april 2020 om opnieuw te beginnen lopen van ‘s anderendaags. Tot dan doet het Hof ook geen bijkomende kennisgevingen meer van nieuwe zaken en van memories. Deze schorsing zal automatisch worden verlengd indien de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad die heden in werking treden, worden verlengd of verstrengd".

Aldus gaat het Grondwettelijk Hof in op de verzuchting van het Gennootschap Advocaten Publiekrecht .

Pas op: de schorsing betreft enkel de termijnen om memories in te dienen. De termijn van 6 maanden om vernietigingsberoep aan te tekenen blijft vooralsnog wél bestaan!

Opmerkelijk is dat het Grondwettelijk Hof als uitzonderingsmaatregel aanvaardt dat procedurestukken per mail worden gestuurd:

'Alle stukken van de rechtspleging dienen, met toepassing van artikel 82, eerste lid, van de voormelde bijzondere wet in beginsel onverminderd bij een ter post aangetekende brief aan het Hof te worden gezonden. Partijen kunnen evenwel ervoor kiezen de stukken van de rechtspleging elektronisch te versturen aan het Hof uiterlijk om 13u op de dag waarop de termijn verstrijkt op het adres griffie@const-court.be, rekening houdend met de voormelde schorsing. Zowel het elektronisch bericht als zijn bijlage(n) worden ter griffie uitgeprint, met vermelding, op elk document, van de datum van de elektronische verzending door de partijen en de opening van het bericht ter griffie. Zij worden door de griffier voor ontvangst geviseerd én aan het dossier toegevoegd'.

 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona Grondwettelijk Hof
Meer tags?