31/05/2022

Planologische neutraliteit bij onteigeningen is een algemeen rechtsbeginsel

Zo stelt het Hof van Cassatie in het arrest nr. C.19.0274.N/2 van 12 mei 2022:

'Artikel 2.4.6, §1, eerste lid, VCRO, zoals hier van toepassing, bepaalt dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel geen rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering- of vermindering die voortvloeit uit de voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover de onteigening wordt gevorderd voor de verwezenlijking van dat ruimtelijk uitvoeringsplan.

Deze bepaling vertolkt een algemeen rechtsbeginsel dat van toepassing is ongeacht de rechtsgrond van de onteigening.

(...)

De appelrechters die te kennen geven dat de onteigening wordt gevorderd ter verwezenlijking van het, in 2013 licht herzien, gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van 2003, verantwoorden hun beslissing dat "de feitelijke context verantwoordt dat de regel van de planologische neutraliteit nog steeds toepassing vindt op de hier feitelijk steeds als landbouwgronden aangewende onteigende gronden" naar recht'. 

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Onteigeningen VCRO
Meer tags?