14/02/2022

Administratieve lus dient niet om een termijnverlenging te bekomen

Dit werd onlangs glashelder uitgeklaard door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). In haar arrest van 27 januari 2022 (nr. RvVb-A-2122-0400) oordeelde de RvVb immers dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ten onrechte de administratieve lus had aangewend om te ontkomen aan het verlopen van haar beslissingstermijn.

De administratieve lus zoals gewaarborgd in artikel 13 omgevingsvergunningsdecreet geeft de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid om (procedurele) onregelmatigheden die kunnen leiden tot een vernietiging van de beslissing tijdens de procedure te herstellen. Hiermee wordt o.m. gedoeld op het herstel van procedurefouten die betrekking hebben op de samenstelling van een dossier, fouten in de bekendmaking van een aanvraag of het ontbreken van noodzakelijke of vereiste adviezen.

De toepassing van de administratieve lus heeft dan als gevolg dat de beslissingstermijn automatisch wordt verlengd met 60 dagen (artikel 66, §2 omgevingsvergunningsdecreet).

In de aan het arrest onderliggende zaak trachtte de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van deze termijnverlenging echter handig gebruik te maken. Haar beslissingstermijn verliep op 5 januari 2021. Op 17 december 2020 besliste de deputatie zonder meer toepassing te maken van de administratieve lus met een termijnverlenging tot gevolg. De deputatie kwam vervolgens op 25 februari 2021 met haar beslissing.

De RvVb stelde een en ander evenwel op punt:

Uit de gegevens van het omgevingsloket blijkt niet waarom de verwerende partij de administratieve lus toepast. De Raad kan enkel vaststellen dat ze de administratieve lus toepast om het overschrijden van haar beslissingstermijn, die een vervaltermijn betreft, te vermijden, wat niet de bedoeling is. Het zonder meer overschrijden door de verwerende partij van de wettelijk bepaalde vervaltermijn voor het nemen van een herstelbeslissing valt niet onder het begrip ‘onregelmatigheid’ zoals bedoeld in artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet.’

Het staat nu als een paal boven water dat ‘het louter toepassen van de administratieve lus om het stilzitten te remediëren afbreuk doet aan de finaliteit van de in het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalde vervaltermijnen’.

Nodeloos te zeggen dat een zekere oplettendheid en zorgvuldigheid niet overbodig is bij het akkoord gaan met of het verlenen van een termijnverlenging.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Margot Luyckx Merlijn De Rechter Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?