17/03/2020

#coronavirus (15). U miskent de coronamaatregelen. Welke sanctie(s) riskeert u?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het niveau waarop de maatregel beslist is.

Als u de federale maatregelen zoals uiteengezet in het MB van 13 maart 2020 (zie hierover ons eerder blogbericht), dan riskeert u - overeenkomstig artikel 187 Wet Civiele Veiligheid - een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete van 208 tot 4000 euro (opdeciemen inbegrepen). Het overtreden van de federale maatregelen wordt aldus gekwalificeerd als een wanbedrijf.

Maar hoe gaat één en ander concreet in zijn werk bij een inbreuk van de ene of andere coronamaatregel?

Neem nu dat u als caféuitbater de sluitingsmaatregel van artikel 2, §1 van het MB van 13 maart 2020 naast u neerlegt en tegen alle verstand in toch opent. In dergelijk geval kan de politie zich ter plaatse begeven en een proces-verbaal van overtreding opmaken, dewelke voor verdere vervolging (en sanctionering) wordt overgemaakt aan het parket. Daarbij is zowel een dagvaarding voor de correctionele rechtbank, als een minnelijke schikking - zie hiervoor artikel 216bis Sv - als alternatief voor een correctionele procedure denkbaar. Het is niet eens geheel ondenkbaar - maar de kans is eerder klein - dat u gearresteerd wordt. Strafrechtelijk kan dit op grond van artikel 1 en 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (max. 48u, afhankelijk van of er sprake is van heterdaad kan dit door de politie of door de PdK), administratiefrechtelijk kan dit op basis van artikel 31 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (in de regel max. 12u). Let wel, de finaliteit is (alvast theoretisch) in beide gevallen anders: strafrechtelijke arrestatie met oog op verhoor, administratiefrechtelijke arrestatie in hoofdzaak met oog op het laten terugkeren van de openbare rust/veiligheid. Ook de (inbeslagname en) verzegeling van het café is niet ondenkbaar. Ook hier is er zowel een strafrechtelijke als administratiefrechtelijke piste. Strafrechtelijk kan dit op vraag van de PdK (zie artikel 35 e.v. Sv), zowel met oog op waarheidsvinding als met oog op het verhinderen van een (navolgend) misdrijf. Administratiefrechtelijk is het niet uitgesloten dat de burgemeester een burgemeestersbesluit aanneemt - op basis van de artikelen 133 j° 135 NGW, teneinde uitvoering te geven aan de federale maatregelen - tot verzegeling van het café, dit opnieuw met oog op het vrijwaren van de openbare orde en de openbare veiligheid.

Als u de provinciale maatregelen, zoals uiteengezet in de besluiten van de provinciegouverneur, genomen op basis van artikel 128 Provinciewet, met de voeten treedt (zie hierover ons eerder blogbericht), dan riskeert u - overeenkomstig artikel 1 van de wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen - een gevangenisstraf van 8 dagen tot 14 dagen en/of een geldboete van 208 tot 1600 euro. Ook in dit geval is er bij overtreding dus sprake van een wanbedrijf. In principe zijn dezelfde maatregelen, zoals hiervoor uiteengezet, denkbaar.

Zo kunt u thans in de provincie Antwerpen een boete krijgen zoals voormeld als u de speeltuinen van de provinciale domeinen betreedt. De gouverneur besliste gisteren tot sluiting van de speeltuinen van o.m. de provinciale domeinen. Er zal alsdan een PV kunnen opgemaakt worden door de politie, die voor verdere vervolging aan het parket wordt overgemaakt.

De situatie bij gemeentelijke maatregelen is iets anders. De sancties gekoppeld aan gemeentelijke maatregelen zullen hun grondslag vinden in lokale, algemene politiereglementen. De sanctie zal dus afhankelijk zijn van tot gemeente. De GAS-wet in acht genomen zal in het geval van een administratieve geldboete deze nooit hoger zijn dan 350 euro indien u meerderjarig bent, 150 euro indien u minderjarig bent.

Zo luidt het in de algemene politieverordening van de gemeente Wetteren o.m. dat het niet naleven van een bevel van de burgemeester aanleiding kan geven tot een administratieve sanctie, waaronder een administratieve geldboete gelijk aan het maximale wettelijke bedrag.

Meer tags?