11/11/2016

Ook zonder logiesvergunning kan een hotelexploitant zich verzetten tegen een stopzettingsbevel

In een niet-gepubliceerd vonnis zoals in kortgeding van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 28 oktober 2016 wordt de ontvankelijkheidsexceptie van het Vlaams Gewest als volgt verworpen:

‘Volgens verweerster is de vordering van eiseres niet ontvankelijk bij gebrek aan een (rechtmatig) belang.

Meer bepaald stelt verweerster dat eiseres enerzijds geen belang heeft bij de vordering, in de zin dat de gegrondheid van de vordering niet maakt dat zij haar exploitatie wel kan uitbaten en anderzijds dat zij geen rechtmatig belang nastreeft, in de zin dat zij met haar vordering een exploitatie zonder vergunning beoogt uit te baten.

Ingevolge artikel 17 Ger.W. kan een rechtsvordering niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

In onderhavig geval heeft eiseres wel degelijk een belang om de opheffing van het bevel tot stopzetting te vragen. Een procedure voor de rechtbank is overigens uitdrukkelijk als mogelijkheid voorzien in artikel 21 §2 laatste lid van het Logiesdecreet.

Bovendien strekt de vordering van eiseres niet louter tot het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde, maar wel te bekomen dat de exploitatie van Hotel L. voorlopig niet zou worden stopgezet, in de hoop dat haar pogingen tot regularisatie zouden worden ingewilligd.

De vereiste van een rechtmatig belang als voorwaarde voor de toelaatbaarheid van de vordering belet niet dat eiseres aanvoert dat de voorwaarden om de stopzetting te bevelen niet of niet langer vervuld zijn, het bevel tot stopzetting niet rechtmatig is of een herstelmaatregel niet langer noodzakelijk is om de gevolgen van de inbreuk te doen verdwijnen (zie ook Cass. 28 oktober 2014, R.W. 2015-16, afl. 38, 1501).

De vordering is ontvankelijk.’

Referentie: Rb. Tongeren, 28 oktober 2016, AR 16/20/A, ng. (PUB504306-5)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Hotels & logies
Meer tags?