12/11/2021

Over het exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel

In een bijzonder interessant vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde (strafzaken) van 8 november 2021, werd door de burgerlijke partijen een exploitatieverbod gevorderd als veiligheidsmaatregel.

Deze maatregel werd op basis van deze motivering verworpen door de correctionele rechtbank:

‘Het spreekt voor zich dat de rechtbank zich voor het opleggen van een veiligheidsmaatregel baseert op de meest recente gegevens die zij ter beschikking heeft, net zoals bij herstelmaatregelen moet nagegaan worden of deze nog actueel zijn. Dat de thans bewezen tenlasteleggingen niet lopen tot op heden vormt geen enkel beletsel om een veiligheidsmaatregel op te leggen.

De rechtbank erkent dat de omwonenden en de burgerlijke partijen in het bijzonder ernstig geleden hebben onder de onaanvaardbare geurhinder die E. verspreid heeft gedurende de ten laste gelegde periode, maar op basis van de objectieve vaststellingen in het navolgend pv van 3 augustus 2021 kan de rechtbank niet vaststellen dat er thans nog steeds onaanvaardbare hinder is, noch dat E. op heden manifeste onwil toont om onaanvaardbare hinder in de toekomst te voorkomen. (…) Het exploitatieverbod komt niet onmisbaar voor om het milieubelang naar de toekomst te vrijwaren’.

Ref.: Corr. Dendermonde 8 november 2021, nr. 3701/2021, rolnr. 20D002226 (Pub508167-2).

Meer tags?