24/02/2021

De discussie tussen (sub-) subgunningscriteria en beoordelingselementen: a never ending story

Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken. Beoordelingselementen zijn gunstige of minder gunstige elementen die de beoordeling van een gunningscriterium ondersteunen.

Hoewel dit onderscheid in theorie duidelijk is, bestaat daar in de praktijk toch vaak discussie over.

Zo blijkt recent nog uit de vernietiging van de beslissing tot gunning van een raamovereenkomst inzake telecommunicatiediensten van de Vlaamse Gemeenschap door de Raad van State in een arrest van 14 december 2020 (nr. 249.215).

In het bestek waren voor de beoordeling van het gunningscriterium ‘kwaliteit’ vier groepen van zgz. beoordelingselementen opgenomen, die telkenmale nog verder werden opgesplitst in subbeoordelingselementen.

In het licht van de toetsing van de offertes werd een schema met een afzonderlijke puntentoekenning per beoordelingselement opgesteld.

Hoewel dit schema uiteindelijk niet in het gunningsverslag zelf werd opgenomen en er evenmin werd aangehecht, stelt de Raad van State dat het feit dat de beoordeling voortvloeit uit een dergelijke planmatige en systematische aanpak wijst op het hanteren van subgunningscriteria. Een bijzonderheid was in deze casus dat ook de uiteindelijke puntentoekenning wel erg mathematisch, en dit tot twee cijfers na de komma, was gebeurd.

In het arrest staat hieromtrent te lezen :

“Hoewel de scores per element niet staan weergegeven in de motiveringsdocumenten, blijkt bovendien de toekenning van een totale puntenscore voor het criterium kwaliteit tot twee cijfers na de komma de effectieve toepassing van het voormelde schema veeleer te bevestigen dan te ontkennen. Met de verzoekende partij wordt ook vastgesteld dat in de motiveringsdocumenten op bladzijde 4, waar de score voor het gunningscriterium kwaliteit nader wordt toegelicht, duidelijk melding wordt gemaakt van “scores”.”

Deze vaststelling leidde bij de Raad van State tot de conclusie dat de gehele gunningsprocedure onwettig is:

Uit het voorgaande volgt dat de offertes werden getoetst aan de hand van het gunningscriterium kwaliteit opgedeeld in vier subgunningscriteria, en 16 sub-subgunningscriteria, met elk een afzonderlijke weging, die niet in het bestek of in de aankondiging van de opdracht waren opgenomen, wat een schending met zich meebrengt van het in het middel aangevoerde gelijkheids- en transparantiebeginsel. Deze vaststellingen zijn van aard om de gehele gunningsprocedure aan te tasten zodat hieruit volgt dat niet langer vaststaat dat de opdracht werd gegund aan de meest voordelige inschrijver.”

Bijgevolg let een aanbestedende overheid best vooraf goed op bij de keuze om een bepaald gegeven als een louter beoordelingselement in het bestek op te nemen. Achteraf beoordelingselementen toetsen met  wegingscoëfficiënten, en dus als subgunningscriteria, is niet meer mogelijk.

Meer tags?