08/06/2022

Een 'ijl belang' volstaat in dierenkwesties, ook al is het dier inmiddels geadopteerd

Zo oordeelt de Raad van State in een arrest nr. 253.931 van 7 juni 2022:

'Het verzoekschrift, ingediend op 4 maart 2022, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring van de beslissing van de burgemeester van de stad K. van 24 september 2021 om de hond ‘Kruger’ niet terug te geven aan F. en de hond ter beschikking te stellen van het dierenasiel om hem ter adoptie aan te bieden aan een nieuwe eigenaar.

(...) Volgens de verwerende partij is verzoeker zonder het vereiste actueel belang: de hond is inmiddels al geadopteerd door een derde en een vernietiging of schorsing kan verzoeker geen enkel voordeel bijbrengen vermits ze geen enkel gevolg heeft voor de adoptieovereenkomst tussen het asiel en de derde. Ook zou verzoeker zich tevergeefs beroepen op een moreel belang “aangezien hij op grond van een gebeurlijk arrest nooit herenigd kan worden met zijn hond”.

De bestreden beslissing is afscheidbaar van de adoptieovereenkomst die erop gevolgd is. Terecht merkt de verwerende partij op dat een gebeurlijke vernietiging van de bestreden beslissing zonder gevolgen voor die overeenkomst blijft. 

(...)

Zoals het sluiten van de overeenkomst geen bezwaar vormt voor de aanvechtbaarheid van de administratieve rechtshandeling die ervan afscheidbaar is, vormt de omstandigheid dat de vernietiging van die rechtshandeling zonder gevolgen is voor de overeenkomst – waaromtrent alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde bevoegd zijn – geen bezwaar wat het belang bij het bestrijden van de afscheidbare akte betreft. Een eerder theoretisch, ijl belang is nu eenmaal inherent aan het beroep tegen de van een contract afsplitsbare rechtshandeling. Anders dan de verwerende partij blijkbaar meent, volstaat dat echter niet om een verzoeker het vereiste belang te ontzeggen.

De exceptie wordt verworpen'.

In het arrest nr. 244.880 van 20 juni 2019 heette het nog:

'Er is geen enkele mogelijkheid meer dat de verwerende partij kan beslissen, gelet op de plaatsing door het asiel van de hond in een adoptiefamilie, om het dier terug te geven aan verzoekster. Er is vóór het instellen van het annulatieberoep een overeenkomst gesloten met het dierenasiel, dat heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht. Een gebeurlijke vernietiging van de bestreden bestemmingsbeslissing kan verzoekster bijgevolg het door haar nagestreefde voordeel niet meer opleveren. Verzoeksters recht van toegang tot de rechter wordt te dezen niet in het gedrang gebracht. Er staan voor haar immers nog andere juridische actiemogelijkheden open om desgevallend schadeherstel te verkrijgen’

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Dierenwelzijn
Meer tags?