08/04/2020

#coronavirus (38). Inbreuken op de coronamaatregelen en GAS-boetes

Sinds gisteren is het - strikt gezien - mogelijk dat GAS-boetes opgelegd worden in geval van niet-naleving van de coronamaatregelen, zoals opgenomen in  de artikelen 1, 5 en 8 van het MB van 23 maart 2020. De federale regering nam daarvoor op 6 april 2020 een eerste 'volmachtenbesluit' aan: het KB nr. 1 van 6 maart 2020 betreffende de bestrijging van de niet naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door invoering van gemeentelijke administratieve sancties. Het KB werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Het KB kwalificeert de inbreuken op de artikelen 1, 5 en 8 van het MB van 23 maart 2020 - waaronder maatregelen inzake sluitingen, markten, samenscholingen, niet-essentiële verplaatinsen - als gemengde inbreuken. Dit wil zeggen dat de inbreuken zowel strafrechtelijk (zoals tot nu toe het geval was) kunnen gesanctioneerd worden, als adminstratiefrechtelijke via een GAS-boete.

Let wel, de sanctionering middels GAS-boetes zal nog niet voor morgen zijn. Het werken met GAS-boetes vereist een aanpassing van het politiereglement door de gemeenteraad of de aanname van een afzonderlijk politiereglement. Zonder politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad, geen sanctionering van de inbreuken middels GAS-boetes. Nu vele gemeenteraden maar op een laag pitje staan, is het maar de vraag of dergelijke aanpassingen aan het politiereglement snel zullen gebeuren, te meer nu reeds strafrechtelijk kan gehandhaafd worden.

De vraag zou kunnen gesteld worden in welke mate de burgemeester bij toepassing van artikel 134 Nieuw Gemeentewet dergelijke politieverordening kan aannemen. Het lijkt in alle geval een creatieve oplossing om toch sneller via GAS-boetes te kunnen werken zonder daarvoor een (extra) gemeenteraad te moeten samenroepen. Er kunnen o.i. wel vragen gesteld worden bij de hoogdringendheid, nu de inbreuken reeds strafrechtelijk kunnen gehandhaafd worden - zelf bij wijze van onmiddellijke inning - en er aldus een efficiënt sanctiemechanisme bestaat.

Verder kent het KB een bijzondere rol toe aan het College van Procureurs-generaal, dat een omzendbrief moet aannemen met richtlijnen houdende het strafrechtelijk beleid dat van topeassing is op de inbreuken op de coronamaatregelen:

'Art. 3. Het College van Procureurs-generaal neemt een omzendbrief die richtlijnen bevat die verband houden met het strafrechtelijk beleid dat van toepassing is op de inbreuken bedoeld in artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art. 4. De omzendbrief van het College van Procureurs-generaal wordt toegevoegd aan de reglementen of verordeningen bedoeld in artikel 1 en gepubliceerd door het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege en bekendgemaakt op de website van de gemeente indien zij daarover beschikt en/of via een affiche waarop vermeld staat waar de omzendbrief geraadpleegd kan worden door het publiek.'

Het komt ons voor dat thans eerste de omzendbrief moet volgen, alvorens de gemeentelijke politiereglementen kunnen worden gepubliceerd (en uitgevoerd). 

Het KB bepaalt verder de hoogte van de GAS-boete (250 euro per inbreuk), de procedure houdende afhandeling van de gemeentelijke adminsitratieve sanctie, de procedure houdende onmiddellijke betaling bij akkoord en de procedure voor het parket. 

Voor meer vragen kunt u evident bij ons terecht!

Meer tags?