28/07/2022

Raad van State schorst toelating pop-up bar in agrarisch gebied

In een arrest van 27 juli 2022 (nr. 254.297) heeft de Raad van State de tenuitvoerlegging van een besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merchtem totgoedkeuring voor het organiseren van een in agrarisch gebied gelegen pop-up bar Zanzibar geschorst. 

Hoewel de pop-up bar geen omgevingsvergunning noodzaakte, oordeelt de Raad evenwel dat iedere individuele overheidsbeslissing moet kunnen worden ingepast in de bestaande regelgeving, waaronder de bestemmingsvoorschriften van het geldende ruimtelijke uitvoeringsplan of plan van aanleg, om wettig te zijn:

'Voorshands wordt aangenomen dat niet alleen in (stedenbouwkundige) omgevingsvergunningen, maar ook in andere individuele overheidsbeslissingen, zoals de bestreden toelating, van de bestemmingsvoorschriften van het geldende ruimtelijke uitvoeringsplan of plan van aanleg afgeweken kan worden voor het in artikel 4.4.4, § 1, VCRO bedoelde sociaalculturele of recreatieve medegebruik.'

(...)

Uit het gestelde in randnummers 21 en 22.2 vloeit voort dat het aan de verwerende partij toekwam om na te gaan of de vergunde pop-up ingepast kan worden in de bestemmingsvoorschriften voor agrarisch gebied van het gewestplan. Daar niet in te zien valt dat dat deze pop-up landbouw in de zin van artikel 11 van het inrichtingsbesluit zou betreffen, diende zij prima facie te onderzoeken of het gaat om het in artikel 4.4.4, § 1, VCRO bedoelde sociaalcultureel of recreatief medegebruik dat door zijn beperkte impact de verwezenlijking van de algemene bestemming van het agrarisch gebied niet in het gedrang brengt.'

Dit arrest werd uitgesproken op andersluidend advies van de auditeur.

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Hanna Biebauw Meindert Gees Vlaams omgevingsrecht
Meer tags?