04/07/2022

Milieuverontreiniging door een illegaal drugslabo

De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Veurne, heeft in een vonnis van 24 juni 2022 zich (na strafrechtelijke veroordeling) uitgesproken over het causaal verband tussen de exploitatie van een illegaal drugslabo enerzijds en de verontreiniging van een naburige beek door chemisch afval . 

De rechtbank besliste:

‘De rechtbank gaat na of [verweerders] anders hebben gehandeld dan een normaal vooruitzicht en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.
Uit de voorgelegde omvangrijke stukken, waaronder het verslag van (…), het rapport van (een bodemdeskundige) en het strafdossier, blijkt er overduidelijk dat er in hoofde van [verweerder] sprake is van een manifeste inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm, die een fout uitmaakt in de zin van artikel 1382 Oud BW.

Een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeerde zou nimmer hebben meegewerkt aan het produceren van amfetamines en ‘BMK’, nu dergelijk persoon zou voorzien hebben dat dit handelen schade tot gevolg zou hebben, zich deze nadelige gevolgen hiervan zou trachten in te beelden en de gepaste (voorzorg-)maatregelen zou hebben genomen om de schade te voorkomen. [Verweerders] hebben daarentegen wetens en willens meegewerkt aan het produceren van amfetamines, met alle schadelijke gevolgen vandien, waaronder milieuschade. 

De fout van [verweerders] is bewezen.

De door [verweerders] gevoerde discussie of deze fout ook de schending is van een wettelijke of reglementaire norm, meer specifiek of deze voortvloeit uit de schending van de wettelijke norm waartoe zij strafrechtelijk werden veroordeeld, dringt zich dan ook juridisch niet op. Deze vaststelling zou geen aanleiding kunnen geven tot een (ruimere) aansprakelijkheid van [verweerders]. 

(…) De milieuschade zou zich niet hebben voorgedaan, mochten [verweerders] niet foutief gehandeld hebben, en dus niet meegewerkt aan het produceren van amfetamines. Mocht de medewerking aan het produceren van amfetamines er niet geweest zijn, dan zou er geen afval geweest zijn om te lozen en zou de milieuschade zich niet hebben voorgedaan’.

Referentie: Rb. Veurne, 24 juni 2022, nr. 2022/977 (Pub508612)

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Milieurecht Strafrecht & strafvordering
Meer tags?