11/09/2020

Jan Beleyn en Celine Van De Velde schrijven noot over de natuurtoets als bindend advies

Uit artikel 4.3.3 VCRO volgt dat indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het voorwerp van een vergunningsaanvraag strijdig is met een direct werkende norm binnen een ander beleidsveld dan de ruimtelijke ordening, de vergunning moet worden geweigerd of voorwaarden moeten worden opgelegd die de naleving van de sectorale regelgeving waarborgen. De natuurtoets uit artikel 16, § 1 Natuurbehoudsdecreet is volgens de RvVb een direct werkende norm en het advies gebaseerd op die norm is bindend. De vergunningverlenende overheid beslist soeverein of de strijdigheid van een aanvraag met het bindend advies eventueel kan geremedieerd worden door het opleggen van voorwaarden. De loutere omstandigheid dat de overheid beslist om geen voorwaarden op te leggen, betekent niet dat de overheid kennelijk onredelijk zou handelen. Hoewel bij de introductie van de VCRO in 2009 toch wel anders werd voorgehouden, zijn bindende sectorale adviezen anno 2020 nog steeds very alive and kicking (BELEYN, J. en VAN DE VELDE, C., De natuurtoets als bindend advies, STORM 2020/2, 19).

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Celine Van De Velde Jan Beleyn
Meer tags?