03/10/2021

Geen planwijzigingen van de omgevingsvergunningsaanvraag mogelijk dan tenzij op initiatief van de vergunningsaanvrager (bis)

Eerder hebben we een blogbericht gepubliceerd met betrekking tot het cassatiearrest van de Raad van State nr. 250.629van 20 mei 2021 waarin wordt aangegeven dat uit artikel 30 Omgevingsvergunningsdecreet volgt dat geen planwijzigingen kunnen toegestaan worden zonder verzoeken van de vergunningsaanvrager.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt in arrest nr. A-2122-0058 van 16 september 2021:

‘Uit de tekst van artikel 30 OVD blijkt dat de bevoegde overheid planwijzigingen kan toestaan wanneer de vergunningsaanvrager daarom verzoekt. Deze bepaling laat de bevoegde overheid niet toe wijzigingen aan de vergunningsaanvraag toe te staan zonder verzoek van de vergunningsaanvrager.

(…)

Uit de beoordeling in de bestreden beslissing blijkt aldus dat de door de verwerende partij opgelegde planaanpassingen ingegeven zijn vanuit het oogpunt een strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening af te wenden.

De tussenkomende partij kan niet worden gevolgd wanneer ze in haar nota na cassatie aangeeft dat de voorwaarden opgelegd door verwerende partij niet als een aanpassing van de plannen kunnen worden beschouwd, nu er geen aangepaste plannen werden neergelegd, geen voorwaarde werd opgelegd om gewijzigde plannen in te dienen en/of de plannen niet met rode aanduidingen werden aangepast. Zoals de verzoekende partijen terecht stellen, kunnen de voorwaarden die het voorzien van ondoorzichtige schermen opleggen, het overdekken van de fietsbergingen voorzien en het opleggen van het dak van zowel het linker- als het rechtergedeelte dient te worden afgeknot zodat het maximaal 1,53 m hoog is in plaats van de voorziene 12,57 m als gematerialiseerd worden in aangepaste bouw- en uitvoeringsplannen zodat deze enkel als een planaanpassing in de zin van artikel 4.3.1, §1, 2e en 3e lid VCRO kunnen worden begrepen’.

Meer tags?