13/05/2022

Een gemeenteraadsbeslissing is ook nodig bij een tijdelijke verbreding van een gemeenteweg

Artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt:

'Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.'

Daaruit volgt dat indien over de wegenwerken die de aanvraag omvat een beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is, deze voorafgaand aan de beslissing over de vergunning van de aanvraag moet worden genomen.

Niemand kan, ex artikel 8 van het Gemeentewegendecreet, een gemeenteweg aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaandelijk goedkeuring van de gemeenteraad.

Het wijzigen van een gemeenteweg wordt in artikel 2, 12° Gemeentewegendecreet als volgt omschreven:

'… 12° wijziging van een gemeenteweg: de aanpassing van de breedte van de bedding van een gemeenteweg, met uitsluiting van verfraaiings-, uitrustings- of herstelwerkzaamheden.'

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu, in een arrest van 12 mei 2022 (RvVb 12 mei 2022, nr. RvVb-A-2122-0744), geoordeeld dat het voormelde ook geldt indien de wijziging slechts een tijdelijk karakter heeft. 

Ook de (tijdelijke) verbreding en versteviging van een gemeenteweg voor de bouw van een zekere constructie - in het voormelde arrest ging het over een windturbine - moet als een wijziging van een gemeenteweg worden beschouwd.

Dit arrest heeft evident zekere gevolgen voor de praktijk. Immers, elke tijdelijke verbreding en versteviging van een (gemeente)weg, voor bv. het louter uitvoeren van de werken, zou dan aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd. Dergelijke aanvragen vereisen dus een wegenisdossier... 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

Meer tags?