18/05/2022

De niet-betaling van de dossiervergoeding bij een omgevingsberoep kan geregulariseerd worden

In navolging van de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt de Raad van State als cassatierechter nu ook dat de niet-betaling van de verplichte dossiervergoeding in het kader van een omgevingsberoep kan geregulariseerd worden:

'6. Artikel 12, § 1, 2°, OVD bepaalt:

"§1. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon is een dossiertaks verschuldigd in de volgende gevallen:
[…]
2° bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag tot omgevingsvergunning, behalve in geval van een beroep tegen een stilzwijgende weigering; […]”.

Uit deze bepaling volgt dat ‘bij het indienen van een beroep’ een dossiertaks verschuldigd is.

7. Artikel 56, laatste lid, OVD luidt:

“De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld”

8. Artikel 87, § 1, tweede en derde lid, OVB, in zijn op het geding toepasselijke versie, bepaalt:

“§1. […]
Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
[…]
Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014. […]”.

9. Artikel 12 OVD – al dan niet samengelezen met voormeld artikel 87, § 1, tweede lid, 1°, OVB – verplicht niet tot betaling van de verschuldigde dossiertaks bij het indienen van een beroep.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

10. Artikel 57, tweede en derde lid, in zijn op het geding toepasselijke versie, OVD bepaalt:

“[…]
Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.
Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd”.

Uit deze bepaling volgt dat het beroep als onvolledig wordt beschouwd als de beroepsindiener nalaat om desgevraagd de ontbrekende gegevens of documenten, in voorkomend geval een bewijs van betaling van de dossiertaks, tijdig aan het beroep toe te voegen.

11. Artikel 87, § 1, tweede lid, OVB – al dan niet samengelezen met artikel 57, tweede lid, OVD – verplicht niet tot betaling van de verschuldigde dossiertaks bij het indienen van een beroep.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.​​​​​​​

U leest het integrale niet-cassatiearrest nr. 253.538van 21 april 2022 hier

Meer tags?