01/05/2020

#coronavirus (47). Vierde aanpassing van het MB van 23 maart 2020: eerste versoepeling van de maatregelen

Met MB van 30 april 2020 werd het MB van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken aangepast.

Wat verandert er? 

  • Stoffenwinkels - gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen en gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen - mogen opnieuw de deuren openen;
  • De stoffenwinkels worden niet onderworpen aan §2 van het eerste artikel dat bepaalt dat (a) er slechts 1 klant per 10 vierkante meter en voor een maximumduur van 30 minuten mag winkelen en (b) in de mate van het mogelijke individueel moet gewinkeld worden
  • Kortingsacties zijn opnieuw toegelaten;
  • De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria's mogen opnieuw openen;
  • Wijzigingen voor niet-essentiële ondernemingen en essentiële ondernemingen:
niet-essentiële ondernemingen cruciale sectoren en essentiële bedrijven

Telethuiswerk blijft aanbevolen,maar is niet langer verplicht.
De regels inzake social distancing moeten maximaal nageleefd worden.

In de mate van het mogelijke moet het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toegepast worden

Passende preventiemaatregelen moeten genomen worden teneinde de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Indien dit niet mogelijk is, moet een gelijkwaardig niveau van bescherming geboden worden.

Voor wat betreft de 'passende preventiemaatregelen' verwijst het MB naar de generieke gids ter beschikking gesteld op de webstie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, waarbij collectieve maatregelen voorang hebben op de invididuele.

De generieke gids geldt als inspiratiebron voor sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Het toezicht op het naleven van deze verplichtingen gebeurt door de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn ophet Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De sluitingsmaatregel als sanctie is uit het MB gehaald. 

 
De lokalen en werkplaatsen zijn enkel toegankelijk voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling en tussen professionelen en overheden en mits respect voor de regels inzake social distancing. De lokalen en werkplaatsen zijn toegankelijk voor alle publiek, maar enkel binnen de grenzen voorzien in bijlage bij het MB en voor zover de interactie met het publiek niet kunnen plaatsvinden op afstand. De regels inzake social distancing moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.
  • Het dragen van mondmaskers of alternatieven die de neus en de mond bedekken, is verplicht op het openbaar vervoer. Inbreuken hierop zijn strafbaar gesteld;
  • Het dragen van mondmaskers of alternatieven die de neus en de mond bedekken, is - voor gezondheidsdoeleinden - toegelaten in voor het publiek toegankelijke plaatsen;
  • Wandelingen en fysieke buitenactiviteiten die geen fysieke contacten impliceren zijn toegelaten, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
  • Waar de aangepaste maatregelen gelden tot en met 10 mei, blijven niet-essentiële reizen nu reeds verboden tot 8 juni 2020.

U vindt de aangepaste tekst van het MB (met wijzigingen in rood aangeduid) hieronder:

'Besluit :
Artikel 1. § 1. De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:
de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
de dierenvoedingswinkels;
de apotheken;
de krantenwinkels;
de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;
6° de telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak;
winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak.
de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;
de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen;
10° de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
11° de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen;
12°
de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 

§ 2. De toegang tot grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra en boomkwekerijen, alsook tot groothandels bestemd voor professionelen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
§ 3. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren.
Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u00.
§ 4. De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.
§ 5. De inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten.
Het terrasmeubilair van de horecasector moet naar binnen gebracht worden. Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan.
In afwijking van het eerste lid mogen open blijven:
de hotels en aparthotels, met uitzondering van hun eventuele restaurants, vergaderzalen en recreatiefaciliteiten;
2° de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria's.
Art. 2. § 1. Telethuiswerk is aanbevolen bij alle niet-essentiële ondernemingen, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.
§ 2. De ondernemingen nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de toepassing van de regels voorzien in de eerste paragraaf te garanderen of, indien dit niet mogelijk is, een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden.
Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan, die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.
Deze passende preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.
De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.
Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming geldende preventiemaatregelen toe te passen.
§ 3. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die gelden in ondernemingen overeenkomstig paragrafen 1 en 2.
§ 4. De lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen zijn enkel toegankelijk voor het publiek in het kader van relaties tussen professionelen onderling en tussen professionelen en overheden, en onder de voorwaarden bedoeld in de paragrafen 1 en 2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de ondernemingen en diensten waarvan de opening voor het publiek toegelaten is overeenkomstig artikel 1.

Art. 3. De bepalingen van artikel 2 zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.
Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten en die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de generieke gids bedoeld in artikel 2 gebruiken als inspiratiebron.
De lokalen en werkplaatsen van de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zijn toegankelijk voor alle publiek, maar enkel binnen de grenzen voorzien in de bijlage van dit besluit en voor zover de interacties met het publiek niet kunnen plaatsvinden op afstand. De regels van social distancing moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.
Het vierde lid is niet van toepassing op de ondernemingen en diensten waarvan de opening voor het publiek toegelaten is overeenkomstig artikel 1.

Art. 4. Het openbaar vervoer blijft behouden.
De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.
Art. 5. Worden verboden:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;

3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
6° de activiteiten van de erediensten.
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
- begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
- burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand;
- religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst;
- religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft;
- wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
- ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters.
Art. 6. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst.
Opvang wordt echter verzekerd.
De scholen mogen nieuw pedagogisch materiaal ter beschikking stellen van de leerlingen thuis.

De internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen blijven open.
Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs, met uitzondering van de stages voor de studenten die een bijdrage kunnen leveren aan de zorg.
Art. 7. Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.
Art. 8. De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
- om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
- om toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- om toegang te hebben tot medische zorgen;
- om tegemoet te komen aan familiale noden, zoals een bezoek brengen aan de partner of kinderen in het kader van co-ouderschap;
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
- om te zorgen voor dieren;
- om professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
- om de verplaatsingen in het kader van vrijwilligerswerk binnen een bedrijf van een cruciale sector of een essentiële dienst zoals bedoeld in artikel 3 uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer;
- om de activiteiten bedoeld in artikel 5, alinea 2 uit te oefenen;
- om de verplaatsingen uit te voeren i nhet kader van artikel 6.
Art. 8bis Onverminderd artikel 3, tweede lid, worden de nodige maatregelen genomen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van minstens 1,5 meter tussen elke persoon voor alle activiteiten die zijn toegestaan door dit besluit. Deze maatregelen zijn echter niet van toepassing op de personen die onder hetzelfde dak wonen.

Art. 8ter. Het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof om de mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.
Art. 9. In het kader van de toepassing van de maatregelen voorgeschreven door dit besluit en voor zover de operationele behoeften het vereisen, worden de afwijkingen van de bepalingen betreffende de organisatie van de arbeids- en rusttijden voorgeschreven door Deel VI, Titel I van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten toegelaten voor de geldigheidsperiode van dit besluit.
Art. 10. Inbreuken op de bepalingen van de artikelen 1, 4, 5, 8 en 8bis worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Art. 11. De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.
De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.
Art. 12. Het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, wordt opgeheven.
Art. 13. De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 10 mei 2020. Ze kunnen na evaluatie met twee weken worden verlengd.
In afwijking van het eerste lid, is de maatregel voorzien in artikel 5, eerste lid, 4° van toepassing tot en met 30 juni 2020, en is de maatregel voorzien in artikel 7 van toepassing tot en met 8 juni 2020.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 23 maart 2020.
P. DE CREM

Stel hier je vraag bij dit blogbericht


Dirk Van Heuven Leandra Decuyper Corona
Meer tags?