07/02/2017

'Betonstop' en het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering formuleert in het Vlaams Regeerakkoord 2014 – 2019 de ambitie om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realiseren als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het globaal traject verloopt via de 3 mijlpalen Groenboek, het nieuwe Witboek en (ontwerp)Beleidsplan. De Vlaamse Regering heeft op 4 mei 2012 het Groenboek BRV goedgekeurd. De consultatie over het Groenboek en het verdere beleidsontwikkelingstraject resulteren in dit Witboek. Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.

Het recente debat over de 'betonstop' kwam er naar aanleiding van het Witboek.  In de ambtelijke taal van het Witboek heet het:

'De bepaling van de 60/40-verhouding tussen woongelegenheden in het stedelijk gebied en woongelegenheden in het buitengebied, met bijkomend de gesloten bevolkingsprognose, de indeling in “kernen van ontwikkeling” en woonquota sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke evoluties van vandaag, met name de demografische groei, de vergrijzing en gezinsverdunning, de migratie. Er wordt voor geopteerd om proactief in te zetten op ruimtelijk rendement, wat betekent dat compacter en verdicht wonen zal worden gestimuleerd, en dat bepaald juridisch aanbod zal worden geschrapt. Er wordt een meer flexibele woonprogrammatie voorzien. Een meer flexibele woonprogrammatie maakt een ontwikkeling op maat inclusief aandacht voor nieuwe woonvormen en het benutten van specifieke kansen mogelijk'.

Meer tags?