08/10/2015

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

De Vlaamse regering heeft eind augustus 2015 een ontwerp van ‘decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie’ ingediend bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp van decreet wijzigt niet minder dan 27 bestaande wetten en decreten.

De belangrijkste wijzigingen hebben, aldus Carine Govaert van Sentral, betrekking op:

  • het Grondwaterdecreet, met de invoering van de laatste ontbrekende gebiedsfactoren bij grondwaterwinning:
  • het Milieuvergunningsdecreet, o.m.: voor veeteeltbedrijven met een te hoge stikstofdepositie;
  • het Jachtdecreet, met een verruiming van de mogelijkheden tot het bestrijden van wild en een soepeler regime voor het vervoeren van wild;
  • de milieucodex DABM, over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze, de project-mer-screeningsnota’s en de toepassing van en controle op de BBT’s;
  • het Natuurdecreet over de historisch permanente graslanden;
  • het DIWB over de prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid;
  • het Bodemdecreet en het verhalen van de kosten voor ambtshalve verrichte bodemonderzoeken;
  • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze en over diverse vervaltermijnen;
  • het nog niet in werking getreden Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet op de omgevingsvergunning, onder meer over het stakingsbevel, over vergunningsaanvragen voor een verandering van inrichting, en over de milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapporten, over het instellen van ene beroep tegen een beslissing, enz.
Zie hier het gezamenlijk advies van de Minaraad en van de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij.  Zie hier het advies van de SARO.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Milieurecht, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/10/2013

Nieuwe Gewestelijke Hemelwaterverordening gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Gisteren is de zgn. Gewestelijke Hemelwaterverordening in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert:

- Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen
- Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe  gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt
- De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken
- Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
- Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden

Bronnen:  Immospector, Ruimte Vlaanderen

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/10/2013

Nieuwe informatieplicht voor onroerendgoedtransacties binnen overstromingsgevoelig gebied

In het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013  het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gepubliceerd. Het wijzigingsdecreet treedt in werking vanaf 11 oktober 2013.

Belangrijke wijzigingen zijn:

- de onderlinge afstemming van de planningscycli op stroomgebied- (Maas en Schelde) en bekkenniveau (bv. Dender en Demer); voortaan vallen de planningscycli samen.
- de integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau.
- de afschaffing van de Waterschappen.
- de toevoeging van het begrip ‘afgebakende oeverzone’

Tevens wordt een informatieplicht ingevoerd over de ligging van een onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied.

Deze informatieplicht geldt zowel voor vastgoedmakelaars, notarissen als voor eigenaars van een pand of grond. Ze start al bij de publiciteit over het onroerend goed en dient via een waterparagraaf ook opgenomen te worden in de verkoopovereenkomst en de authentieke akte.

Doordat de kans op een overstroming niet overal even groot is wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'effectief overstromingsgevoelige gebieden' en 'mogelijk overstromingsgevoelige gebieden'. Effectief overstromingsgevoelige gebieden liepen recent nog onder water of modellen geven aan dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden overstromen uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering, zoals een dijkbreuk.

Ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt voortaan deze informatieplicht. Het gaat hierbij bijna altijd om zachte bestemmingen, meestal niet om bouwgronden.
Verwar overstromingsgevoelige gebieden echter niet met risicozones voor overstromingen. De federale regering bakende de risicozones voor overstromingen af in het kader van de natuurrampenverzekering. Zo is een verzekeringspremie duurder voor een woning die in een risicozone ligt, of kan een verzekeraar een polis voor waterschade weigeren. In deze zones geldt al langer een informatieplicht.

Om te vernemen of een pand of grond in overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor overstromingen ligt, kan men terecht op www.watertoets.be. Risicozones voor overstromingen zijn donkerblauw gekleurd op de kaart, effectief overstromingsgevoelige gebieden midden-blauw en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden lichtblauw.  Hier kan men de overheidsfolder raadplegen.

Bronnen: Berichten CIB,  http://online.agoria.be/AO.wsc/Decreet-integraal-waterbeleid-gewijzigd
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Vastgoed, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/09/2012

Ook bij machtigingen tot het uitvoeren van werken aan waterlopen stelt de Raad van State zich terughoudend op

De Raad van State sprak zich als volgt uit over het aangewreven motiveringsgebrek tegen de belssing van een deputatie houdende het verlenen van een machtiging aan een gemeente tot het uiitvoeren van werken aan een waterloop:

"Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad van State zijn beoordeling van de noodzakelijke werken om een vlotte afvoer van de waterloop te verzekeren, in de plaats te stellen van die van de bevoegde administratieve overheid. Hij is in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht op een voor hem aangevochten machtiging enkel bevoegd om na te gaan of de bevoegde overheid bij het nemen van die beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond ervan in redelijkheid tot het besluit is kunnen komen dat de gemachtigde werken moeten worden toegestaan.
(...)

De beweringen van de verzoekster in verband met “de overtollige oeverbreedte” die “manifest onverantwoord” is en het doden van “het ecologisch leven in de waterloop” geven enkel blijk van een andere overtuiging dan die van de machtigende overheid, wat op zich echter niet aannemelijk maakt dat deze laatste kennelijk onredelijk heeft gehandeld door de machtiging te verlenen".

Referentie: RvS nr. 220.540, 10 september 2012 (nog niet gepubliceerd)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags