09/05/2015

Waalse handelsvestigingenreglementering treedt in werking vanaf 1 juni 2015

Het Waalse decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen treedt 1 juni a.s. in werking. Op 28 en 29 april 2015 werden immers de 2 uitvoeringsbesluiten gepubliceerd die de inwerkingtreding mogelijk maken.

In Wallonië wordt - in tegenstelling tot de Brusselse handelsvestigingenreglementering en de toekomstige Vlaamse handelsvestigingen reglementering - niet gekozen voor een integratie in een  bestaande regelgeving. In Brussel werd de handelsvestigingenreglementering immers volledig geïntegreerd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.

De doelstellingen van het Waalse decreet zijn:

- het oprichten van een 'Waarnemingscentrum voor de Handel' met als opdracht het uitbrengen van verslagen, adviezen, bemerkingen, suggesties en voorstellen op vraag van de Beroepscommissie, in het kader van bepaalde vergunningsaanvragen, enz.
- vaststellen van een strategische visie door middel van plannen voor handelsontwikkeling, zowel op gewestelijk vlak als op gemeentelijk vlak
- herverdeling van de bevoegdheden met oog op het versterken van de rol van lokale overheden.
- administratieve vereenvoudiging: geïntegreerde milieu-, stedenbouwkundige en sociaal-economische vergunning, uniek loket,...

De 'vergunning voor handelsvestigingen' (artikel 1, 4° Waals Handelsvestigingendecreet) wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen dan tenzij het een handelsvestigingenproject betreft dat gelegen is op het grondgebied van verschillende gemeenten of een netto handelsoppervlakte heeft boven 2.500 m² en tenzij het een uitbreidingsproject betreft van een handelsvestiging tot een oppervlakte van meer dan 2.500 m² (artikel 29, §2 Waals Handelsvestigingendecreet).

De criteria die zullen gebruikt worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen betreffen:

- de bescherming van de consument
- bescherming van het stedelijk milieu
- de doelstellingen inzake sociaal beleid
- de bijdrage tot een duurzamere mobiliteit

Het criterium van 'de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging' wordt zodoende vervangen door het criterium 'de bijdrage tot een duurzamere mobiliteit'. 

Lees de integrale tekst van het decreet hier.Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen
Tags Handelsvestigingen, Leandra Decuyper, Wallonië
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/07/2014

Ook Waals handelsvestigingendecreet op komst


Net zoals Vlaanderen - en in tegenstelling tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - is ook Wallonië niet tijdig klaar met haar 'decrét relatif aux implantations commerciales'.

Het Waalse gewest keurde op 9 januari 2014 het voorontwerp van decreet principieel goed. Naar analogie met Vlaanderen is het de bedoeling om de nieuwe Waalse regeling in werking te doen treden vanaf 1 januari 2015.

In afwachting van de inwerkingtreding van het decreet blijft de bestaande federale wetgeving met betrekking tot de sociaal-economische vergunningen gelden. 

Lees hiermeer. 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Handelsvestigingen
Tags Handelsvestigingen, Leandra Decuyper, Wallonië
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/11/2012

Waals decreet met legislatieve validatie van vergunningen deels vernietigd

In arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 heeft het Grondwettelijk Hof het Waalse decreet van 17 juli 2008 "betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan" gedeeltelijk vernietigd.

Het arrest komt er nadat het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen had gesteld aan het Europees Hof van Justitie.

Het Waalse decreet van 17 juli 2008 was een van de typevoorbeelden van legislatieve validatie, waarbij de wetgevende macht vergunningen bekrachtigde die eerder door de administratieve overheden waren verleend. Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet nu gedeeltelijk vernietigd.
22/11/2012

Waals decreet met legislatieve validatie van vergunningen deels vernietigd

In arrest nr. 144/2012 van 22 november 2012 heeft het Grondwettelijk Hof het Waalse decreet van 17 juli 2008 "betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan" gedeeltelijk vernietigd.

Het arrest komt er nadat het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen had gesteld aan het Europees Hof van Justitie.

Het Waalse decreet van 17 juli 2008 was een van de typevoorbeelden van legislatieve validatie, waarbij de wetgevende macht vergunningen bekrachtigde die eerder door de administratieve overheden waren verleend. Het Grondwettelijk Hof heeft het decreet nu gedeeltelijk vernietigd.
Tags