09/05/2019

Decreet houdende de gemeentewegen in aantocht

Op 24 april 2019 werd het Decreet houdende de gemeentewegen aangenomen door het Vlaams Parlement. Inmiddels werd dit decreet ook bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering.

Het decreet voert een uniform statuut in voor alle gemeentewegen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en buurtwegen komt zo te vervallen. Zodoende worden de Buurtwegenwet en de bepalingen in verband met gemeentewegen uit het Rooilijnendecreet opgeheven.

Vooreerst worden verschillende doelstellingen en principes ingeschreven waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing over een gemeenteweg. De gemeente kan die decretale doelstellingen en principes verder verfijnen en concretiseren in een gemeentelijk beleidskader.

Verder voert het decreet een uniforme procedure in voor de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van een gemeenteweg. De beslissingsbevoegdheid wordt volledig in handen van de gemeenteraad gelegd.

Er is tevens in een geïntegreerde procedure voorzien om de wijziging van een gemeenteweg samen te behandelen met de opmaak van een RUP of met een omgevingsvergunningsaanvraag.

Daarnaast wordt een georganiseerd administratief beroep ingevoerd bij de Vlaamse Regering tegen de definitieve vaststelling van een gemeentelijk rooilijnplan en tegen de beslissing tot opheffing van een gemeenteweg.

Het decreet voert ook enkele wijzigingen door aan het Omgevingsvergunningsdecreet. Zo wordt bepaald dat wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, het college van burgemeester en schepenen - in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid - de gemeenteraad samenroept om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. Het gaat dus niet alleen over de aanleg van nieuwe wegen in een verkavelingsproject, maar ook over projecten waarbij de wijziging van een gemeenteweg wordt voorzien. Tegen deze beslissing voorziet het decreet eveneens een georganiseerd administratief beroep bij de Vlaamse Regering. Dit beroep kan slechts ingesteld worden wanneer ook administratief beroep wordt aangetekend tegen de omgevingsvergunningsbeslissing zelf.

Het decreet verduidelijkt nu dat gemeentewegen niet kunnen teniet gaan door verjaring. Alleen een uitdrukkelijke opheffingsbeslissing kan de gemeenteweg doen verdwijnen.

Tot slot bevat het decreet onder meer een handhavingsluik en enkele bepalingen inzake het beheer van gemeentewegen.

Normaliter treedt het decreet in werking op 1 september 2019.

De tekst zoals aangenomen door het Vlaams Parlement kan u hier terugvinden.

Gepost door Celine Van De Velde

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht, Wegen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/10/2014

De beslissing over de wegen. Een sterk blokkeringsmiddel voor de gemeente in stedenbouwzaken

In de zaak die aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het (nog) niet gepubliceerde arrest nr. A/2014/0650 van 23 september 2014 was voorgelegd, werd door de verzoeker beroep aangetekend tegen de weigeringsbeslissing van de deputatie, niettegenstaande er geen beslissing was gekomen van de gemeente over de wegenis.

De Raad verwerpt de vordering:

‘Artikel 4.2.17, §2 VCRO luidt als volgt:

‘…Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag. …’

Een verkavelingsvergunning kan niet verleend worden zonder een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad omtrent die wegenis.

Anders dan de verzoekende partij aanhaalt bestaat er in hoofde van de verwerende partij als orgaan van actief bestuur in het kader van het administratief beroep geen mogelijkheid om voorafgaand aan een te nemen definitieve beslissing de gemeente te sommeren een beslissing te nemen over het tracé van de wegen. De decreetgever heeft niet willen raken aan de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad inzake de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracéwijziging en de verbreding of opheffing ervan, die blijkt uit de artikelen 2 en 42 van het gemeentedecreet.

De verzoekende partij kan evenmin gevolgd worden waar zij stelt dat het uitblijven van een beslissing van de gemeenteraad zou leiden tot een negatie van haar beroepsmogelijkheid. Een beslissing van de gemeenteraad over de wegenis, of het uitblijven ervan, is een autonome beslissing te nemen door de gemeenteraad en is in voorkomend geval vatbaar voor een zelfstandig annulatieberoep bij de Raad van State, hetgeen de verzoekende partij verzuimd heeft te doen.

Gelet op de vaststaande legaliteitsbelemmering wegens het ontbreken van een voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over het tracé van de wegenis van de aangevraagde verkaveling onderzoekt de Raad de ingeroepen middelen niet ten gronde gezien zij niet kunnen leiden tot een andersluidende beslissing. De verzoekende partij heeft geen belang bij het door haar ingestelde beroep. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing op grond van andere motieven belet niet dat de verwerende partij in het kader van een eventuele herstelbeslissing noodzakelijk tot eenzelfde beslissing zal komen, gelet op het ontbreken van de beslissing van de gemeenteraad over de wegenis.

Het beroep tot vernietiging is onontvankelijk bij gebrek aan belang.’

Inmiddels heeft de deceertgever ingegrepen door het nieuwe artikel 4.2.25 VCRO.


Ref.: Pub501035, arrest nr. A/2014/0650 van 23 september 2014.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Wegen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags