08/10/2015

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie

De Vlaamse regering heeft eind augustus 2015 een ontwerp van ‘decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie’ ingediend bij het Vlaams Parlement. Het ontwerp van decreet wijzigt niet minder dan 27 bestaande wetten en decreten.

De belangrijkste wijzigingen hebben, aldus Carine Govaert van Sentral, betrekking op:

  • het Grondwaterdecreet, met de invoering van de laatste ontbrekende gebiedsfactoren bij grondwaterwinning:
  • het Milieuvergunningsdecreet, o.m.: voor veeteeltbedrijven met een te hoge stikstofdepositie;
  • het Jachtdecreet, met een verruiming van de mogelijkheden tot het bestrijden van wild en een soepeler regime voor het vervoeren van wild;
  • de milieucodex DABM, over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze, de project-mer-screeningsnota’s en de toepassing van en controle op de BBT’s;
  • het Natuurdecreet over de historisch permanente graslanden;
  • het DIWB over de prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid;
  • het Bodemdecreet en het verhalen van de kosten voor ambtshalve verrichte bodemonderzoeken;
  • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze en over diverse vervaltermijnen;
  • het nog niet in werking getreden Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet op de omgevingsvergunning, onder meer over het stakingsbevel, over vergunningsaanvragen voor een verandering van inrichting, en over de milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapporten, over het instellen van ene beroep tegen een beslissing, enz.
Zie hier het gezamenlijk advies van de Minaraad en van de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij.  Zie hier het advies van de SARO.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Milieurecht, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/10/2013

Nieuwe Gewestelijke Hemelwaterverordening gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Gisteren is de zgn. Gewestelijke Hemelwaterverordening in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014

De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving, die uit 2004 dateert:

- Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen
- Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe  gebouwen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum geldt
- De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken
- Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.
- Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden

Bronnen:  Immospector, Ruimte Vlaanderen

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Water
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags