29/05/2018

Vrijstelling omgevingsvergunning geldt ook voor geluidsschermen (zelfs aan de E40)

Artikel 10, 5° van het Vrijstellingenbesluit stelt dat geen stedenbouwkundige vergunning vereist is ‘voor de uitvoering van de volgende handelingen op openbaar domein of op een terrein dat na de handelingen tot het openbaar domein zal behoren: (…) 5° gebruikelijke aanhorigheden’.  In het verslag aan de Vlaamse regering bij dit besluit wordt aangegeven dat onder aanhorigheden geluidsbermen en geluidsscheren behoren:

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt in het arrest nr. RvVb/A/1718/0800 van 8 mei 2018:

‘Uit het artikel 10,5° van het Vrijstellingsbesluit en de bijhorende toelichting volgt dat voor het plaatsen van de geluidsschermen op openbaar domein, ongeacht de gewestplanbestemming, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is’.

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest was het bijkomend de vraag in welke mate de geluidsschermen werden geplaatst op percelen die tot het openbaar domein behoren. Daarbij stelde appellante dat de E40 bij KB van 4 juni 1958  slechts een erkenning als autosnelweg heeft gekregen voor een dubbele rijstrook per rijrichting, terwijl de verbreding tot 3 rijstroken in 1970 niet gebeurde bij Koninklijk Besluit. Hieruit leidt zij af dat de derde rijstrook en de plaatsing van de geluidsschermen niet op openbaar domein gebeurden en zelfs op haar eigendom.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt dit argument:

‘Dit standpunt kan niet gevolgd worden.

Vooreerst is het niet voor betwisting vatbaar dat de E40 werd uitgevoerd met drie rijstroken en dat de E40 op de huidige en bestaande breedte, met haar aanhorigheden als openbaar domein moet orden beschouwd: deze autosnelweg dient immers, zonder onderscheid van persoon, tot gebruik van allen.

Het kan door de verzoekende partij ook niet ernstig worden betwist dat reeds bij aanvang voldoende breedte werd voorzien om tweemaal 3 rijstroken aan te leggen. De verzoekende partij geeft zelf volgende historische feitelijkheden weer: ‘Het platform van de snelweg was 30 meter breed; hierop werden tweemaal twee rijstroken aangelegd, elke rijstrook ongeveer 3,5 meter breed, geflankeerd door een brede zijberm. Tussen Brussel en Aalst werd het platform voorzien op een verbreding tot tweemaal 3 rijstroken. Die verbreding werd in 1970 ook effectief uitgevoerd en dit over een afstand van bijna 920 kilometer tussen Groot-Bijgaarden en Brugge’

De verwerende partij verwijst dienaangaande naar de onteigeningen die in 1951 werden uitgevoerd en neemt deze in haar laatste nota op. Uit dit onteigeningsplan blijkt dat er innames voorzien waren van tweemaal 24,50 meter.

Het loutere feit dat er enkel in 1958 een koninklijk besluit werd uitgevaardigd voor de indeling en erkenning van de openbare weg met dubbele rijbaan als autosnelweg en deze erkenning niet herhaald werd bij de uitbreiding in 1970 naar tweemaal drie rijstroken, doet geen afbreuk aan het openbaar domeinkarakter.

Uit het voorgaande volgt dat de verzoekende partij van de verkeerde veronderstelling vertrekt. In de mate de verzoekende partij voorhoudt dat de geluidsschermen op haar eigendom staan en niet tot het openbaar domein behoren, wordt dit op het eerste gezicht tegengesproken door het onteigeningsplan van 1951. Betwistingen omtrent de juiste ligging van een perceel ten opzichte van het openbaar domein behoren bovendien volgens artikel 144 van de Grondwet tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. Het is niet de taak van de Raad om daarover te oordelen.’

Referentie: pub3748-4

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vrijstellingenbesluit
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
30/09/2016

Aangepast Vrijstellings- en Meldingsbesluit in werking sinds 29 september 2016!

Sinds gisteren, 29 september 2016, is het aangepaste Vrijstellingsbesluit en Meldingsbesluit in werking. 

Middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 werden onder meer volgende handelingen vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht:

- elektrische laadpalen
- het plaatsen van glasbollen, kledingcontainers, etc. 
- het plaatsen van ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning (hoogte max. 3 meter)
- het vellen van bomen (in bepaalde omstandigheden)

Lees de integrale tekst van het aangepaste Vrijstellingsbesluit hier

Volgende handelingen werden middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 meldingsplichtig - in plaats van vergunningsplichtig - gemaakt:

- het tijdelijk laten inwonen van mensen die asiel kregen
- het tijdelijk laten inwonen van mensen wiens woning onbewoonbaar werd door onvoorziene omstandigheden

Lees de integrale tekst van het aangepaste Meldingsbesluit hier

01/09/2015

Kritiek van de SARO op ontwerp van gewijzigd Vrijstellingsbesluit

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening uitte in haar advies van 26 augustus 2015 kritiek op het ontwerp van gewijzigd Vrijstellingsbesluit (zie hierover ons eerder blogbericht hier).

De SARO vindt het positief dat een aantal kleinere handelingen - zoals onder meer het plaatsen van brievenbussen -  worden vrijgesteld van vergunning. 

Wat betreft de vrijgestelde handelingen in industriegebied, is de SARO niet zo optimistisch. Zo is binnen de grenzen van de afgebakende havengebieden van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen niet langer een stedenbouwkundige vergunning vereist voor het oprichten van nieuwe gebouwen met functie industrie en bedrijvigheid, ongeacht de oppervlakte, zolang ze niet hoger zijn dan 20 meter en aan een aantal andere randvoorwaarden voldoen (zoals niet gepaard gaan met ontbossing en niet gelegen zijn voor de rooilijn), Kleinschaligere  constructies, zoals erosiedammen, sleufsilo's en constructies voor de seizoensgebonden opslag van mest worden - voor zover voldaan aan de voorwaarden - eveneens vrijgesteld van vergunning. 

De SARO twijfelt eraan of de vrijgestelde handelingen in industriegebied wel degelijk als handelingen met een geringe ruimtelijke impact (cfr. artikel 4.2.3 VCRO) kunnen beschouwd worden. Het feit dat onder meer de voorwaarde dat een handeling niet mag gesitueerd zijn in een zone voor ecologische infrastructuur in het Vrijstellingsbesluit geschrapt wordt of het feit dat er geen oppervlaktebeperking inzake nieuw op te richten gebouwen in zeehavengebied, doet hieromtrent twijfel rijzen.

Lees hier de integrale tekst van het advies, alsook de tekst ontwerpbesluit

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Leandra Decuyper, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vrijstellingenbesluit
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
18/10/2011

Nieuwe vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning voor afsluitingen in landbouwgebied


Voortaan is er géén stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor het plaatsen van afsluitingen in agrarisch gebied in de ruime zin (elk gebied dat hoofdzakelijk bestemd is voor de landbouw).
Het vrijstellingenbesluit, dat tal van - eenvoudige - stedenbouwkundige handelingen van de vergunningsplicht uitsluit (zie eerder), werd recent in die zin aangepast.

Het moet wel gaan om open afsluitingen (al dan niet met dwarslatten) van maximum 2m hoog. Ook bijv. bijenkorven en schuilhokken konden reeds zonder stedenbouwkundige vergunning worden geplaatst.


Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Stedenbouwkundige vergunning, Vrijstellingenbesluit
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags