31/03/2019

Verzwaarde motiveringsplicht bij afbraak geïnventariseerd onroerend erfgoed

Dit wordt als volgt verwoord in het arrest nr RvVb-A-1819-0711 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 12 maart 2019:

'De verwerende partij is door [het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed] niet gebonden en kan hiervan afwijken, wel heeft zij de verplichting om het andersluidend advies in haar beoordeling en besluitvorming te betrekken. Het volstaat hierbij dat de verwerende partij de andersluidende elementen van het advies in de motivering van de bestreden beslissing ontmoet, en dat uit de bestreden beslissing blijkt waarom zij afwijkt van de andere zienswijze van het agentschap Onroerend Erfgoed en op welke punten. De verwerende partij dient het andersluidend advies niet noodzakelijk punt voor punt te weerleggen. Uit de motivering van de bestreden beslissing moet expliciet of impliciet blijken waarom verwerende partij het advies niet bijtreedt.

Wanneer de verwerende partij, zoals in casu, in haar beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening, in het bijzonder wat betreft de erfgoedwaarden van het (te slopen) huis en de wenselijkheid van de afbraak, afwijkt van het gemotiveerd ongunstig advies van het agentschap Onroerend Erfgoed en de beslissing van de verzoekende partij in eerste administratieve aanleg en oordeelt dat het huis toch mag worden gesloopt, vereisen de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel dat zij haar beslissing op dit punt des te concreter en zorgvuldiger motiveert.

Zij neemt in die omstandigheden, waarbij wordt afgeweken van een advies aangaande een relevant en te beoordelen aspect, een niet evidente beslissing, waardoor grotere eisen kunnen worden gesteld aan haar verplichting tot formele motivering en zorgvuldigheid, in het bijzonder met betrekking tot de overwegingen van het agentschap Onroerend Erfgoed inzake de erfgoedwaarden van het huis en de vraag tot het bijsturen van het project en het zoeken naar een geschikte functie voor de woning’.

Referentie: pub6904

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/07/2017

Vlaamse Regering keurt conceptnota goed met het oog op het aanpassen van het Decreet Onroerend Erfgoed

De Vlaamse Regering gaf - nadat reeds een aantal wijzigingen worden doorgevoerd aangaande de Archeologienota - op 14 juli 2017 haar principieel akkoord aan de conceptnota omtrent het Decreet Onroerend Erfgoed. Op basis van de voorziene evaluatie, worden in deze conceptnota een aantal toekomstige aanpassingen voorgesteld.

Het betreft, naast een aantal eerder technische wijzigingen, ook diverse inhoudelijke aanpassingen. Kort samengevat gaat het om volgende voorstellen tot aanpassingen:

- Meer flexibiliteit voor intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten
- Versoepelen van de oppervlaktecriteria waarvoor archeologisch traject nodig is buiten de archeologische zones
- Inzet van erkende archeologen
- Actualisatie inventarissen eenvoudiger doen verlopen
- Versoepeling en versnelling van de opmaak van de archeologienota en verhoging premie archeologische kosten van 40 % naar 80 %
- Ophef verplichting beheersplan
- Premies
      - Een bijkomende premie voor verplicht uit te voeren archeologisch vooronderzoek 
      - Het verhogen van de premie voor buitensporige opgravingskosten
      - Een verhoogde premie van 60% kan worden toegekend in bepaalde gevallen
      - Een bijkomende premie van 10% kan worden toegekend voor beschermde goederen waarvoor er geïnvesteerd werd in regelmatig onderhoud en dagelijks beheer.

Zoals gezegd, bevat deze conceptnota nog maar enkele voorlopige ideeën. Het dossier zal nu door de bevoegde minister verder vorm worden gegeven. We blijven u hiervan uiteraard informeren.

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Erfgoed, Merlijn De Rechter, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/12/2016

Vanaf 1 januari 2017 wordt de advisering van het Agentschap Onroerend Erfgoed ingeperkt (o.m. geïnventariseerde constructies)

Op de webiste van het Agentschap onroerend Erfgoed wordt volgende toelichting gegeven:

Over het schrappen van het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed over onroerend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed en de vastgestelde inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde:
Het advies van Onroerend Erfgoed wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden bij vergunningsplichtige aanvragen voor het verwijderen van onroerend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed en de vastgestelde inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde.

Over het schrappen van het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed over aanvragen voor werken op percelen palend aan beschermde monumenten:
Het agentschap verleent niet langer advies bij vergunningsaanvragen die betrekking hebben op percelen die palen aan een beschermd monument. De vergunningsbeslissing behoort tot de gemeentelijke autonomie.

Over het schrappen van het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed over functiewijzigingen voor zonevreemde gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed:
Het agentschap verleent niet langer advies bij vergunningsaanvragen die gekoppeld zijn aan de (vastgestelde) inventaris en/of tot de gemeentelijke autonomie behoren. Aangezien de gemeenten vergunningverlenende overheid zijn en de erfgoedkenmerken opgenomen zijn in de inventaris, kunnen zij op dit vlak ten volle hun verantwoordelijkheid nemen. Aansluitend daarbij zal het agentschap geen gebruik meer maken van de beroepsmogelijkheid tegen de beslissing van de vergunningverlener.

Over het schrappen van de formele aanvraag en goedkeuring van de aanvraag tot opmaak van een beheersplan:
De procedure over de opmaak en goedkeuring van beheersplannen wordt vereenvoudigd. De formele aanvraag tot opmaak van een beheersplan en de goedkeuring daarvan worden geschrapt. Wanneer lokale besturen zelf een beheersplan opmaken wanneer zij zelf eigenaar of gebruiker zijn (bv. in geval van stadsen dorpsgezichten als eigenaar van het openbaar domein) of dit op vraag van eigenaars of gebruikers doen als gevolmachtigde, moeten bij de opmaak van het beheersplan in sommige gevallen volgende bijkomende gegevens aangeleverd worden: 

- een voorstel voor ZEN-erfgoed, 
- een voorstel van handelingen die vrijgesteld worden van toelating of melding, 
- als het beheersplan betrekking heeft op verschillende zakelijkrechthouders of gebruikers, een overzicht van hoe de participatie en communicatie over de opmaak van het beheersplan is verlopen. Ook moet bij de indiening van het beheersplan een aantal bijkomende bijlagen worden aangereikt opdat de indiener kan worden geïdentificeerd en in voorkomend geval een geschreven volmacht of schriftelijk akkoord kan worden voorgelegd.

Over het verplicht maken van een motivering voortbouwend op het beheersplan voor alle door een beheersplan niet-vrijgestelde toelatingsplichtige handelingen door de aanvrager:
Bij het oordelen over een vergunningsaanvraag voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed moet, als er voor het beschermd goed een beheersplan is goedgekeurd, bijkomend afgetoetst worden of de toelatingsplichtige handelingen beantwoorden aan de beheersdoelstellingen uit het goedgekeurde beheersplan. Uiteraard zal deze toets ook deel uitmaken van het verplicht in te winnen advies van het agentschap Onroerend Erfgoed. 

Over het focussen op beschermd erfgoed waardoor het toekennen van de Onroerenderfgoedprijs enkel gebeurt voor projecten m.b.t. beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen:
Vanaf de Onroerenderfgoedprijs 2018 kunnen enkel nog projecten over beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen deelnemen.'

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/11/2012

Inventaris Bouwkundig Erfgoed 2012 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De vastgestelde inventaris van Bouwkundig Erfgoed is een overzichtslijst van gebouwen met erfgoedwaarde per gemeente. De lijst wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De lijst voor 2012 werd vastgesteld op 8 november 2012 en is sinds 18 november 2012 (10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad) rechtsgeldig.

Wie graag wil weten of zijn eigendom is opgenomen op deze lijst, kan deze hier raadplegen.

Als uw gebouw is opgenomen op de lijst, zijn volgende 4 uitzonderingsmaatregelen van toepassing:
  • afwijking van de normen rond energiepresatie en binnenklimaat om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden
  • zonevreemde gebouwen krijgen gemakkelijker een nieuwe functie
  • een gemeente neemt pas een beslissing over de sloop van een gebouw uit de vastgestelde inventaris nadat zij advies heeft gevraagd over de erfgoedwaarde van het gebouw
  • bij gebouwen in de inventaris wordt sociale huisvesting door renovatie gestimuleerd
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Erfgoed, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags