21/01/2015

Uitvoeringsbesluit doet Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015

Het besluit van 12 december 2014 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten werd vandaag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Het uitvoeringsbesluit doet het Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015.

Lees de integrale tekst van het besluit hier.
25/04/2014

En wat voor nieuws biedt het ruimtelijkeordeningsrecht vandaag, 25 april 2014?

Het antwoord vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen:
' Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.
Ruimte Vlaanderen publiceert op zeer korte termijn een handleiding die alle wijzigingen in detail bespreekt.
In afwachting volgt hier een bondig overzicht van de wijzigingen:
De functies van gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar en planologisch ambtenaar worden afgeschaft. Hun taken inzake adviesverlening gaan naar het departement. 
Er zijn extra mogelijkheden voor de aanwijzing van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren via contractuele en deeltijdse medewerkers en via intergemeentelijke samenwerking. 
De specifieke toezichtsregelingen met betrekking tot de PROCORO en GECOROworden vervangen door het algemeen toezicht zoals geregeld in het Gemeente- en Provinciedecreet.
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering over provinciale RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering. 
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de deputatie over gemeentelijke RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering en de deputatie. 
De mogelijkheid tot delegatie van planningsbevoegdheden door het hogere planningsniveau naar een lager niveau wordt algemeen geldend. De voorwaarde van samenlopende planningsbevoegdheden is dus opgeheven. 
Gemeentelijke RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering (provincieraad) afwijken van een gewestelijk RUP (provinciaal RUP). 
Provinciale RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering afwijken van een gewestelijk RUP.
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen voortaan 
De versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen als onderwerp hebben. 
Normen bevatten betreffende de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen en constructies.
Een overheid kan voortaan het besluit tot definitieve vaststelling van een RUP hernemen om een wettigheidsgebrek te verhelpen. 
In gebieden voor vervuilende of milieubelastende industrieën met een oppervlakte van 3 ha of minder kunnen voortaan ook ambachtelijke bedrijven en KMO’s worden vergund.
De “clicheringsregel” is voortaan enkel van toepassing op stedenbouwkundige aanvragen voor windturbines, windturbineparken en andere installaties voor de productie van energie of energierecuperatie. 
Vergunningsaanvragen voor zonevreemde constructies moeten getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat deze toetsing zich beperkt tot een behoud van het architecturaal karakter wordt de expliciete bepaling uit het VCRO in die zin opgeheven.
Als in een vergunning lasten worden opgelegd die gepaard gaan met hetaanleggen van nutsvoorzieningen moet voortaan advies worden gevraagd aan alle nutsmaatschappijen die actief zijn in de betreffende gemeente. 
Een  verkavelaar moet voortaan zorgen dat alle loten van de verkaveling kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut.
Verder bevat het wijzigingsdecreet eerder technische bepalingen rond planologische attesten, planbatenheffing, openbare onderzoeken, rooilijnen en de digitalisering van de vergunningsaanvraag. 
Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd ten gevolge de uitspraak van het Grondwettellijk hof over het decreet Grond- en Pandenbeleid. 
De mogelijkheden om de plannen van een vergunningsaanvraag tijdens de procedure aan te passen worden verruimd. De bevoegdheid van de gemeenteraad over de “zaak der wegen” bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning wordt expliciet ingeschreven. 
Enkele bepalingen rond de beroepsprocedures bij vergunningsaanvragen worden aangepast. De heirkrachtregeling voor zonevreemde constructies wordt doorgetrokken naar het voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied. Voor Zorgwonen tenslotte sluit de Codex voortaan aan bij de definities van het thans geldende Woonzorgdecreet'.
En eergisteren werden het decreet betreffende de omgevingsvergunning, het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, het decreet complexe projecten, het validatiedecreet inzake het plan-MER-integratiespoor, én een belangrijk decreet houdende wijzigingen inzake natuur en bos gestemd.
De lawine aan nieuwigheden blijft onverminderd aanhouden.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/05/2013

Decreet voor grote, complexe dossiers (zoals infrastructuurdossiers) in de maak!

Vrijdag ll., 23 mei 2013, keurde de Vlaamse regering in eerste lezing het kaderdecreet betreffende complexe projecten, dit zijn projecten met een groot maatschappelijk een ruimtelijk strategisch-maatschappelijk belang, goed

Lees het persbericht van minister Schauwvlieghe, alsmede de reacties van Voka en Unizo over het voorontwerp van decreet betreffende complexe projecten.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/12/2012

Bijzondere regeling voor strategische investeringsprojecten nakend


De Vlaamse regering heeft volgens een persmededeling van de Vlaamse regering van vrijdag 16 november 2012 beslist om een Cel Vlaamse en strategische Investeringsprojecten (VIP) en een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissie (GSVC) op te richten. Hiermee wil de Vlaamse regering anticiperen op het vooralsnog uitblijven van het nieuwe decreet over de omgevingsvergunning en het kaderdecreet over investeringen
<u1:p></u1:p>
Deze VIP en GSVC dienen te zorgen zorgen dat initiatiefnemers van investeringsprojecten - private of publieke projecten zoals bv. rusthuizen, wooneenheden of wegeninfrastructuur - intensieve begeleiding kunnen krijgen bij de realisatie van hun project. In die zin wil de Vlaamse regering hiermee voorkomen dat investeringsprojecten nodeloos vertraging oplopen, of geblokkeerd geraken.
<u1:p></u1:p>
Bij complexe investeringsprojecten zal de Cel Vlaamse en strategische Investeringsprojecten zo vroeg mogelijk in het proces een actieve bemiddelingsrol spelen via een toegewezen procesmanager. De procesmanager begeleidt het hele project en zorgt voor een actief relatiebeheer tussen de aanvrager en de adviesinstanties. De VIP heeft als missie ervoor te zorgen dat de investeerder binnen de Vlaamse overheid een intensieve begeleiding krijgt.
<u1:p></u1:p>
Daarnaast wordt per provincie een Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunningscommissieopgericht. Zij formuleert in de formele adviesprocedure een geïntegreerd advies voor de haar voorgelegde dossiers. De GSCV wordt samengesteld uit alle bevoegde adviesinstanties onder het voorzitterschap van de gouverneur. De gouverneur vervult in die zin een bijzondere signaalfunctie voor de Vlaamse regering, hij treedt op als een soort 'turbomanager vergunningen' en kan bij problemen de bemiddeling vragen van het bemiddelingscomité op Vlaams niveau. In dat opzicht dient hij de vergunningsbehandeling te versnellen door tot geïntegreerde in plaats van tegenstrijdige adviezen te komen vanuit diverse Vlaamse instanties. Het bemiddelingscomité op Vlaams niveau wordt samengesteld door de betrokken kabinetten, de leidend ambtenaren van de betrokken administraties en de procesmanager. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening zit het bemiddelingscomité voor. Ook leden van de Vlaamse regering kunnen het bemiddelingscomité samenroepen.
<u1:p></u1:p>
Hoewel het persbericht spreekt van een inwerkingtreding begin december 2012, lijkt hiervan op heden nog geen sprake te zijn.
<u1:p></u1:p>
<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>
<u1:p></u1:p>
<o:p> </o:p>

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags