14/12/2018

Thomas Quintens schrijft noot over de rechtsplegingsvergoeding in onteigeningsprocedures (RABG 2018, 1302-1306)

Thomas bespreekt het vonnis van het Vredegerecht Harelbeke van 26 mei 2016 en van het Vredegerecht Ieper II Poperinge van 14 april 2017. Beide geannoteerde vonnissen hadden betrekking op een onteigening bij toepassing van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte. Er wordt geconcludeerd dat de rechtsplegingsvergoeding terecht wordt toegekend aan de onteigende partij aangezien deze noodgedwongen wordt betrokken in een gerechtelijke procedure. Hoewel de rechtspraak ter zake wispelturig is, valt te verdedigen dat de hoogte van de rechtsplegingsvergoeding wordt berekend op basis van het bedrag van de toegekende onteigeningsvergoeding.

Blog Publius Nieuws
Tags Onteigeningen, Thomas Quintens
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
15/10/2015

Steve Ronse, Deborah Smets en Thomas Quintens publiceren artikel ‘Decreet complexe projecten’ (TROS, 2015, nr. 78, p 155)

Op 1 maart 2015 is het Decreet Complexe Projecten in werking getreden. Met dit proceduredecreet wil de Vlaamse Regering voorzien in een integrale en overkoepelende procedure waardoor de legistieke leemte, waarmee ontwikkelaars in het verleden geconfronteerd werden, wordt opgelost. Flexibiliteit wordt vooropgesteld, zonder evenwel afbreuk te doen aan de inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming van derden. De auteurs bespreken in het bijzonder voor wie de procedure openstaat, de verschillende beslissingsfases, het verval van het voorkeurs-en projectbesluit, de beroepsmogelijkheden en handhaving.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Steve Ronse, Thomas Quintens
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/03/2014

Publius groeit

Thomas Quintens vervoegt dit voorjaar onze Kortrijkse vestiging en zal zich toeleggen op het klassiek administratief recht

De komst van Thomas zorgt ervoor dat het aantal Publius-advocaten sinds 2007 meer dan verdrievoudigd is

Blog Publius Nieuws
Tags Thomas Quintens
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags