10/05/2018

Merlijn De Rechter spreekt over het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid (31 mei 2018, Beringen, United Experts)

Merlijn zal het o.m. hebben over decretale doelstellingen, de juridische basis voor kleinhandelsvestigingen, verminderde vergunningsplicht, de uitbreiding van het toetsingskader, de nieuwe vergunningsprocedure met verruimde inspraakmogelijkheden, de vervalregeling, de rol van handelsvestigingsconvenanten en de volledig hervormde gedepenaliseerde handhaving.

Blog Publius Nieuws
Tags Integraal handelsvestigingenbeleid, Merlijn De Rechter
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/09/2017

Merlijn De Rechter wordt praktijkassistent aan de KU Leuven

Merlijn werd recent aangesteld als praktijkassistent aan de KU Leuven, campus Kortrijk binnen het vakgebied staats- en administratief recht. Ook Meindert Gees en Leandra Decuyper blijven verbonden als praktijkassistent binnen dit vakgebied. En Steve Ronse zal in duo met notaris Alexis Lemmerling, voor het vijfde jaar op een rij als gastdocent het vak notarieel bestuursrecht doceren aan studenten in het notariaat aan de KU Leuven.

Blog Publius Nieuws
Tags Leandra Decuyper, Meindert Gees, Merlijn De Rechter, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/05/2017

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter publiceren artikel 'Vrijheid blijheid bij keuze van de herstelvordering' (TOO 2017, nr. 1, 105-107)

In dit artikel bespreken Jan en Merlijn een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 14 januari 2014 (2011/AR/2282) en het bijhorende cassatiearrest van het Hof van Cassatie van 25 februari 2016 (C.14.0393.N). In deze zaken had de bouwinspectie lopende de procedure haar oorspronkelijk herstelvordering gewijzigd. Nog abstractie makend van het feit of in deze kon voldaan worden aan het o.m. in artikel 807 Ger.W. vooropgestelde, oordeelde het Hof van Beroep immers dat de gewijzigde herstelvordering onontvankelijk was omdat niet voldaan werd aan artikel 6.2.1 VCRO. Dit artikel veronderstelde volgens het Hof van Beroep dat de gewijzigde herstelvordering had moeten overgeschreven worden op het hypotheekkantoor, hetgeen niet gebeurd was. Enkel de initiële herstelvordering was overgeschreven. Het Hof van Cassatie floot de beroepsrechter terug en redeneerde vanuit het normdoel, m.a.w. het volstaat dat een geïnteresseerde derde van het onroerend goed – waarop dus een herstelvordering geldt – op de hoogte is van de herstelvordering. Jan en Merlijn formuleren vervolgens toch een aantal kritische noten dienaangaande.

21/02/2017

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter publiceren artikel 'Afspraken in de 'pre-vergunningsfase'. Hoe blauw mag het bloed van de prins nog zijn?' (TOO 2016, 541-543)

In dit artikel bespreken Jan en Merlijn een arrest van de Raad van State van 7 juli 2016 (nr. 235.392). In dit arrest werd een socio-economische vergunning vernietigd op grond van de schending met het onpartijdigheidsbeginsel. Het college van burgemeester en schepenen had immers samen met de aanvrager een handelsconvenant aangegaan waarin beide partijen uitdrukkelijk hun verbintenissen in hadden opgenomen om de vergunning te kunnen verlenen. De Raad van State oordeelde dat door de voorliggende handelsconvenant de vergunningverlenende overheid niet objectief tot een oordeel kon komen en zo de vergunning eigenlijk niet meer kon weigeren. Er wordt ook reeds kort ingegaan op de toekomstige omgevingsvergunning.
 

12/03/2015

2 nieuwe stagiairs!

Merlijn De Rechter en Wouter Rubens versterken na de zomer het Publius-team. Elias Gits keert naar zijn roots, met name de advocatenpraktijk van zijn vader Arnold Gits. Na de zomer telt Publius 17 advocaten, één meer dan vandaag.

Voor de Kortrijkse vestiging zijn we nog op zoek naar bijkomende versterking op het domein van overheidsopdrachten en PPS.

Blog Publius Nieuws
Tags Merlijn De Rechter
Stel hier je vraag bij dit blogbericht