04/07/2017

Dirk Van Heuven en Leandra Decuyper publiceren artikel 'Het decreet integraal handelsvestigingenbeleid. Een (r)evolutie' (T.Gem. 2017 nr.2, 78-89)

Door de zesde staatshervorming werd de materie inzake handelsvestigingen – grootschalige winkels – overgeheveld naar de gewesten. Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest beschikt nu ook het Vlaams Gewest over een geregionaliseerde handelsvestigingsreglementering. Het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (verder ook Handelsvestigingsdecreet genoemd), dat op 29 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, schaft de federale Handelsvestigingswet van 13 augustus 20045 geheel af en introduceert een volledig nieuw regelgevend kader dat aansluit bij de nieuwe omgevingsvergunningsreglementering. In dit artikel geven Dirk en Leandra een eerste toelichting bij het nieuwe decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid. Daarbij wordt vooral de aandacht besteed aan wat verandert, met een bijzondere focus op de voor gemeenten relevante veranderingen.

21/02/2017

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter publiceren artikel 'Afspraken in de 'pre-vergunningsfase'. Hoe blauw mag het bloed van de prins nog zijn?' (TOO 2016, 541-543)

In dit artikel bespreken Jan en Merlijn een arrest van de Raad van State van 7 juli 2016 (nr. 235.392). In dit arrest werd een socio-economische vergunning vernietigd op grond van de schending met het onpartijdigheidsbeginsel. Het college van burgemeester en schepenen had immers samen met de aanvrager een handelsconvenant aangegaan waarin beide partijen uitdrukkelijk hun verbintenissen in hadden opgenomen om de vergunning te kunnen verlenen. De Raad van State oordeelde dat door de voorliggende handelsconvenant de vergunningverlenende overheid niet objectief tot een oordeel kon komen en zo de vergunning eigenlijk niet meer kon weigeren. Er wordt ook reeds kort ingegaan op de toekomstige omgevingsvergunning.
 

26/05/2016

Nieuwe referentie! Basisdoelstellingen van het integraal handelsvestigingendecreet in de praktijk

In opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen werd aan het consortium Idea Consult – Publius – Omgeving de opdracht toegewezen om de 4 basisdoelstellingen van het Decreet Integraal Handelsvestigingenbeleid te onderbouwen met meetbare criteria die kunnen gebruikt worden door alle beleidsniveaus en zowel voor de visievorming als beleidsevaluatie als voor planningsinitiatieven en het beoordelen van vergunningen.

Blog Publius Nieuws
Tags Handelsvestigingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/05/2012

Dirk Van Heuven publiceert juridisch advies: “Handelsvestigingenwet: De termijnen zijn niet wat ze lijken te zijn” (Retail Update Magazine 2012/2, 44-45)

In dit artikel bespreekt Dirk Van Heuven het arrest van de Raad van State nr. 217.388 van 19 januari 2012 waarin een opmerkelijke interpretatie wordt gegeven aan de termijnregeling van artikel 8 van de Handelsvestigingenwet.

Zodanig opmerkelijk dat de wetgever het nodig heeft geacht om artikel 8 te wijzigen in de Programmawet van 29 maart 2012 (zie het bericht op onze blog www.handelsvestigingen.info).

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht