01/06/2016

Naar een hervorming van het bestuurlijk toezicht

Op 27 mei  2015 keurde de Vlaamse regering de conceptnota inzake de hervorming van het bestuurlijk toezicht op lokale besturen goed.

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2015 van 23 juli 2014 luidde het wat betreft bestuurlijk toezicht onder meer als volgt:

'We gaan verder in het vereenvoudigen van het administratief toezicht. We schaffen het goedkeuringstoezicht af. Het algemeen toezicht (ex post) wordt de norm.'

Met deze conceptnota wordt lvast werk gemaakt van die vereenvoudiging:

- inperking van het goedkeuringstoezicht

Enkel het goedkeuringstoezicht op de jaarrekeningen en de beslissingen inzake de oprichting en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen zou voorlopig behouden worden. 

- digitalisering

Vervanging van de inzendingsplicht door online bekendmakingsplicht, één uniek adres voor klachten, enz.

Tot slot voorziet de conceptnota tevens een aantal voorstellen specifiek wat financieel toezicht betreft.

We zijn benieuwd hoe deze conceptnota verder zal uitgewerkt worden in het Decreet Lokale Besturen.

Wij volgen dit alvast mee op.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuurlijk toezicht, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/11/2012

Omzendbrief over de start van de nieuwe lokale bestuursperiode

In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2012 verscheen de Omzendbrief BB 2012/2. Deze omzendbrief licht de start van de lokale bestuursperiode 2013-2018 toe en behandelt onder meer de installatie van de gemeenteraad, de benoeming van de burgemeester en de verkiezing van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De omzendbrief betreft zowel de gemeentebesturen als de OCMW-besturen, de districtsbesturen (stad Antwerpen) als de provinciebesturen.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags College van burgemeester en schepenen, Decreet Lokaal Bestuur, Districten, Gemeenterecht, Lokale besturen, OCMW, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/10/2011

Nieuw Vlaams decreet voor lokale verkiezingen

Met het decreet van 8 juli 2011 beschikt het Vlaamse gewest over een eigen kiesdecreet voor de verkiezingen van de gemeenteraden, de provincieraden en (enkel in Antwerpen) de districtsraden.

Vlaanderen is sinds 1 januari 2002 bevoegd voor de organisatie van de lokale verkiezingen. Naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 voerde de Vlaamse decreetgever al enkele wijzigingen door aan de kieswetgeving. Nu worden (bijna) alle bepalingen in één enkel decreet gebundeld.

De procedure voor, tijdens en na de verkiezingsdag wordt in het nieuwe decreet gestroomlijnd. De provincieraden worden verkleind; vanaf 2012 zullen er 60 provincieraadsleden minder zijn. De kiesdistricten waaruit de provincieraden worden samengesteld worden hertekend en vergroot. Dit laatste moest gebeuren nadat het Grondwettelijk Hof in 2007 oordeelde dat het principe van de evenredige vertegenwoordiging werd geschonden omdat bepaalde districten zo klein waren dat er slechts enkele zetels te verdelen waren. Dit benadeelt kleinere partijen.

Wat vooral opvalt is wat de decreetgever niet heeft willen veranderen. Er blijven verschillende systemen voor de zetelverdeling gelden: het systeem Imperiali voor de gemeenteraden en het systeem D’Hondt voor de provincie- en districtsraden. De lijststem blijft een invloed hebben bij het bepalen van de effectieve verkozenen en de volorde van de plaatsvervangers. De opkomstplicht blijft behouden. Er wordt geen rechtstreekse verkiezingen van de burgemeester ingevoerd; amendementen om deze alsnog in te voeren werden weggestemd. Het decreet voert evenmin maatregelen door uit het witboek Interne Staatshervorming van de Vlaamse regering, zoals de versterking van de gemeenteraad of de nauwere samenwerking tussen de gemeente en het OCMW.

Zie over het nieuwe kiesdecreet ook: J. RIEMSLAGH, "Nieuws Vlaams decreet voor lokale verkiezingen", Juristenkrant afl. 233, 4-5.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Districten, Gemeenterecht, Lokale besturen, Provincie, Verkiezingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
15/03/2011

Vernietigingsberoep Raad van State stuit verjaringstermijn tegenover de provincie

In een arrest van 15 maart 2011 (38/2011) diende het Grondwettelijk Hof zich uit te spreken over de vraag of het instellen van een vernietigingsberoep bij de Raad van State de verjaringstermijn voor het instellen van een vordering tot herstel van schade stuit.

Bij wet van 25 juli 2008 werd artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek zo gewijzigd dat de verjaringstermijn ten aanzien van de federale overheidsdiensten voortaan gestuit wordt door het instellen van een vernietigingsberoep.

Het instellen van een vernietigingsberoep heeft die uitwerking daarentegen niet wanneer het is gericht tegen een administratieve rechtshandeling genomen door één van de provinciale overheden.

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat deze leemte in de wetgeving een schending vormt van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

B.5. Door de vorderingen gericht tegen de provincie niet te onderwerpen aan de regel van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de wetgever een maatregel genomen die niet in verband staat met het nagestreefde doel dat erin bestaat een grotere rechtszekerheid te bewerkstelligen voor particulieren om hun schuldvordering te laste van de overheid te kunnen invorderen, na de vernietiging door de Raad van State. Er blijkt niet waarom de nieuwe regel van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek niet geldt voor schuldvorderingen ten laste van de provincies. Bovendien bestaat er, vanuit het oogpunt van de particulier, geen onderscheid naargelang de schuldvordering dient te worden betaald door de Staat, dan wel door de provincies. Voor de particulier vallen beide openbare instellingen onder de overheid.
 Deze leemte heeft tot gevolg dat de burgerlijke rechter het indienen van een beroep tot vernietiging van een administratieve rechtshandeling bij de Raad van State als stuitingsregel moet beschouwen.

Meer info: jvanpraet@publius.beLees het bericht op onze blog staatshervorming.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen
Tags Grondwettelijk recht, Lokale besturen, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/10/2010

Vernieuwd financieel beheer gemeente, provincies en OCMW's treedt verder in werking

Op 7 oktober 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Dit besluit zorgt voor de inwerkingtreding van bepalingen uit het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet met betrekking tot het financieel beleid en beheer. Het betreft onder meer de strategische meerjarenplanning, de dubbele boekhouding en de jaarrekening. Er zijn tal van uitvoeringsbepalingen.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Dit moet de lokale besturen de tijd geven de implementatie ervan voor te bereiden. Let wel: het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 moet reeds in 2013 worden aangenomen en reeds aan de nieuwe eisen voldoen.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Decreet Lokaal Bestuur, Financieel beleid en beheer, Lokale besturen, OCMW, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags