30/01/2015

Europese briefing betreffende belangenconflicten bij PPS


Door Europa werd deze maand een briefing opgesteld, waarbij vooral wordt ingegaan hoe gehandeld moet worden bij de vaststelling van belangenconflicten bij PPS.

De briefing wordt ingeleid met de vaststelling dat in Europa PPS vooral succes heeft op het vlak van infrastructuurwerken en dienstverlening. Dit wordt toegeschreven aan het feit dat de private partners op deze vlakken vaak over een specifieke expertise beschikken, alsmede over de nodige marktkennis, op een kosten- en tijdsbesparende wijze tot het beoogde resultaat kunnen komen en de administratieve last op die manier verminderen.

De briefing bevat verder een overzicht van hoe en waar PPS op Europees en internationaal gegroeid is.

Als voorbeelden van belangenconflicten worden aangehaald : het risico om nationale inschrijvers en sterkere spelers te gaan bevoordelen. Specifiek wordt aandacht besteed aan de gevallen waarbij iemand van de overheid overstapt naar de privé-sector en mogelijkerwijze op die manier een voordeel creëert.

De briefing merkt op dat één enkele aanpak om belangenconflicten tegen te gaan, niet bestaat. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'hard-law' tools en 'soft-law' tools. Overheden moeten ervoor zorgen dat ze hun plichten op een eerlijke en onafhankelijke wijze vervullen en dat het beslissingsproces op een volledig transparante wijze gebeurt. Tijdens de uitvoering van de opdracht moet de PPS in het geval van een ernstig belangenconflict kunnen stopgezet worden en na de uitvoering van de opdracht moet op afdoende wijze aan het brede publiek gerapporteerd worden.
Als 'soft-law' tools worden bijvoorbeeld de richtlijnen van de Europese Commissie beschouwd, om nationale overheden te begeleiden bij het nemen van beslissingen, de erkenning van internationale principes, ...

Gepost door Sofie Logie

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/02/2012

PPS in crisis?

Zo wordt toch gesuggereerd in een krantenartikel in De Standaard van 15 februari 2012:

"BRUSSEL - Scholen bouwen via alternatieve financiering gaat niet snel genoeg voor de Vlaamse meerderheid.
De financiering van nieuwe scholen zal in de toekomst wellicht niet meer gebeuren via een publiek-private sponsoring. Dat zei Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V;) gisteren in de commissie Financiën. Publiek-private samenwerking (pps) is een alternatief financieringsmodel.

Vlaanderen sloot in een eerste ronde op die manier al 150 voorcontracten af. Dat is goed voor 200 schoolgebouwen. Alleen: geen enkel lokaal staat er al. Volgens Peeters hebben de plannen vertraging opgelopen door de financiële crisis in Europa. Dat hield de Vlaamse regering echter niet tegen de belofte te maken nog deze legislatuur een tweede inhaalronde te organiseren. Maar opvallend: niemand van de meerderheid lijkt vragende partij om dat via pps te doen. ‘Om de scholeninfrastructuur te renoveren, gaat het systeem van pps niet snel genoeg', aldus Kris Peeters. ‘Ik denk niet dat we een tweede ronde op dezelfde manier gaan organiseren."

Benieuwd of en hoe PPS - in het bijzonder de fiscaal/financieel georiënteerde PPS - stand houdt in deze tijden van crisis.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/12/2011

Vlaamse PPS-vergoedingen gaan in stijgende lijn

In een antwoord op een parlementaire vraag van Lode Vereeck gaf minister van begroting Muyters een overzicht van de beschikbaarheidsvergoedingen die de Vlaamse overheid dient te betalen in het kader van PPS-projecten.

Een van de kenmerken van publiek-private samenwerking is dat de investering veelal buiten de begroting van de overheid blijft, maar dat de overheid wel een jaarlijkse vergoeding dient te betalen. Het antwoord van de minister geeft een beeld van de omvang en de impact van de beschikbaarheidsvergoedingen.

In 2011 betaalde de Vlaamse overheid voor 84 miljoen euro beschikbaarheidsvergoedingen. De vergoedingen zullen de komende jaren sterk toenemen:
  • in 2012: 102,2 miljoen euro
  • in 2013: 176,3 miljoen euro
  • in 2014: 297,5 miljoen euro
Het betreft telkens de beschikbaarheidsvergoeding die de Vlaamse overheid verschuldigd is. In bepaalde gevallen dragen ook andere partners bij. Dit is onder meer het geval voor de investeringen in schoolinfrastructuur, waarbij ook de onderwijsinstellingen een deel van de vergoedingen betalen. 

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
30/08/2010

Sofie Logie publiceert artikel "De preventieve rechtsbescherming bij de gunning van PPS-opdrachten” in C. De Koninck e.a. (ed.) Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, EBP Publishers

In dit lijvige artikel gaat Sofie in op de rechtsbescherming die een private partner geniet bij de toewijzing van een PPS-opdracht.

Vertrekkende vanuit het gegeven dat PPS een koepelbegrip is, verschillen ook de verhaalsmogelijkheden in functie van de rechtsfiguren, vervat in de PPS.

Vooral wanneer de PPS niet als een overheidsopdracht wordt gekwalificeerd, is de rechtsbescherming totaal gebrekkig te noemen. Het ontbreken van een wettelijk kader bij de toewijzing, o.m. de afwezigheid van concrete gunningsprocedures en de verplichting tot het respecteren van een wettelijke wachttermijn, stelt de niet-verkozen inschrijvers vaak voor voldongen feiten. De intussen totstandgekomen PPS-overeenkomst ontneemt de Raad van State elke bevoegdheid in kortgeding, terwijl voor de burgerlijke rechter om de overeenkomst te laten schorsen cq. nietig te verklaren dan weer bedrog en/of dwaling bewezen moet worden.

Maar zelfs in het geval van een overheidsopdracht, is de wettelijk voorziene rechtsbescherming niet zaligmakend. Het veelal complexe karakter van een PPS-opdracht laat de misnoegde inschrijver kennis maken met de beperkingen van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, o.m. met de onmogelijkheid om een deskundige aan te laten stellen..

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, PPS, Sofie Logie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags