03/12/2014

Rechtsplegingsbesluit voor Vlaamse bestuursrechtscolleges vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuurscolleges werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Opmerkelijk is dat indien de verzoeker een rechtspersoon is die vertegenwoordigd wordt een advocaat niet langer een beslissing om in rechte te treden, noch een afschrift van de gecoördineerde statuten statuten en de akte van aanstelling van de organen van de rechtspersoon dient te worden gevoegd.

Het besluit treedt op 1 januari 2015 in werking, met uitzondering van de artikelen met betrekking tot de bestuurlijke lus.

Lees de integrale tekst van het besluit hier.
08/03/2013

Mogelijkheid voor inwoners om in naam van de gemeente te procederen wordt beperkt

Het zogenaamde 'Wijzigingsdecreet' van 29 juni 2012 voerde verschillende aanpassingen door aan het Gemeentedecreet. Een daarvan houdt in dat de mogelijkheid voor de burger om in rechte op te treden namens de gemeente wordt ingeperkt.

Met ingang van 1 januari 2013 bepaalt artikel 194, lid 1 Gemeentedecreet:

"Als het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad nalaten in rechte op te treden, en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente, mits zij onder zekerheidstelling aanbieden om persoonlijk de kosten van het geding te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding of boete wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep die kan worden uitgesproken."

Het zogenaamde substitutierecht wordt met andere woorden beperkt tot procedures tot bescherming van het leefmilieu. Het instellen van een milieustakingsvordering namens de gemeente blijft dus mogelijk. Diverse andere vorderingen behoren echter tot het verleden. Zo was het tot de inwerkingtreding van de wijzigingsbepaling mogelijk dat een inwoner namens de gemeente klacht met burgerlijke partijstelling indiende tegen een schepen van de gemeente.

Het aangepaste artikel 194 verduidelijkt ook op welke wijze de inwoners de gemeente voorafgaandelijk in gebreke moeten stellen (lid 4):

"Op straffe van onontvankelijkheid kunnen personen vermeld in het eerste en tweede lid slechts namens de gemeente in rechte optreden indien zij de gedinginleidende akte aan het college van burgemeester en schepenen hebben betekend en, daaraan voorafgaand, het college van burgemeester en schepenen wegens het niet-optreden in gebreke hebben gesteld en na een termijn van tien dagen na de betekening van deze ingebrekestelling geen optreden in rechte vanwege het gemeentebestuur heeft plaatsgevonden. In geval van hoogdringendheid is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist."

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Decreet Lokaal Bestuur, Lokale besturen, Milieustaking, Optreden in rechte
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
29/08/2012

Wanneer is een lid van het college in een procedure van de gemeente "betrokken"?

Artikel 193 Gemeentedecreet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden in rechte namens de gemeente. De gemeenteraad kan echter beslissing om deze bevoegdheid in de plaats van het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak, beslist de gemeenteraad.

In een arrest van 6 maart 2012 (P.11.1238.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de betekenis van het "betrokken" zijn in de zaak:

"Artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet, noch een andere bepaling, vereisen dat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen reeds effectief partij zouden zijn in een gestarte rechtszaak opdat een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen zouden “betrokken” zijn in de zin van artikel 193, tweede lid, Gemeentedecreet."

Opgemerkt wordt nog dat artikel 193 binnenkort (alweer) wordt gewijzigd. De nieuwe versie, die op een door de Vlaams regering te bepalen datum in werking treedt, luidt:

"§ 1. Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de gemeente.

De gemeenteraad kan beslissen om deze bevoegdheden in de plaats van het college uit te oefenen. Wanneer een lid van het college zich bevindt in een situatie als beschreven in artikel 27, § 1, 1°, oefent de gemeenteraad deze bevoegdheden uit.

§ 2. Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te verschijnen in rechte."

Alvast twee zaken vallen op. De "betrokkenheid" van een lid van het college wordt beoordeeld aan de hand van de kiesheidsregels van artikel 27, § 1, 1° Gemeentedecreet. Bovendien bepaalt de decreetgever uitdrukkelijk dat de gemeente een lid van het college of een personeelslid kan aanwijzen om de gemeente te vertegenwoordigen.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags College van burgemeester en schepenen, Gemeenterecht, Lokale besturen, Optreden in rechte
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags