02/02/2016

Dan toch geen (verplichte) integratie gemeente-OCMW tegen 1 januari 2019?

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  Willy Borsus werd hierover op 27 januari 2015 opnieuw bevraagd in de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing:

'Mijnheer de minister, in uw antwoord op mijn vraag van oktober 2015 drukte u de hoop uit dat u nog maar enkele  weken zou nodig hebben om het voorontwerp van wet aan de regering voor te eggen. De tekst zou vervolgens, samen met de door u verkregen studies aangaande de integratie van OCMW’s en gemeenten, aan deze commissie worden bezorgd.  Tijdens de bespreking van uw beleidsnota begin december heb ik begrepen dat u het wetsontwerp deze of volgende maand zou voorstellen.

Ik begrijp dat het een juridisch complexe materie betreft en dat de wettekst een degelijke voorbereiding vereist. Voor de lokale besturen begint de tijd te dringen, zeker in Vlaanderen, waar de mindset er reeds is. 

Het federale regeerakkoord drukt de ambitie uit om de integratie mogelijk te maken. Zoals u weet, wil het Vlaams Gewest dat tegen de start van de volgende lokale legislatuur algemeen invoeren, opdat nieuwe besturen meteen aan de slag kunnen om lokaal een geïntegreerd sociaal beleid uit te bouwen en dat sociale beleid verder te versterken.

Wat is de stand van zaken? Wanneer komt het wetsontwerp naar de commissie?

Het is een mogelijkheid om rond dit wetsontwerp een aparte bespreking te organiseren. 

Krijgen de Gewesten de mogelijkheid om de integratie van OCMW’s en gemeenten, indien gewenst, algemeen door te voeren en te verplichten? Dat is vooral belangrijk voor Vlaanderen. In het regeerakkoord staat dat er geen  verplichting komt op federaal niveau. Krijgt het Gewest de kans om het op een juridische manier zelf te verplichten?'

Het antwoord van minister Willy Borsus luidde als volgt:

'Mevrouw Van Peel, in de eerste plaats herhaal ik dat ik mij strikt wil houden aan het regeerakkoord zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW’s mogelijk wordt.

Ik benadruk in dat opzicht de term ‘mogelijk’. Dit betekent dat de nieuwe federale wet niet zal voorzien in de bevoegdheid van de Gewesten om de integratie te verplichten ten aanzien van de lokale besturen. Er bestaat momenteel geen consensus in de regering over het dossier, met name over de moeilijke vraag of men gebruik moet maken van een wet aangenomen bij gewone meerderheid of een wet aangenomen bij bijzondere meerderheid. 

Zoals ik al heb gepreciseerd, zal de situatie van de faciliteitengemeenten op een specifieke manier in aanmerking worden genomen.

Ik hoop zo snel mogelijk tot een consensus tussen de partijen van de meerderheid te komen in het dossier. Zodra een  akkoord is bereikt door de Ministerraad in eerste lezing, zullen de studies worden gecommuniceerd aan de commissie voor de Volksgezondheid zodat zij alle elementen heeft die nodig zijn voor het onderzoek van dit moeilijke dossier.'

Het ziet er dus niet direct naar uit dat - in tegenstelling tot hetgeen uiteengezet werd in het Vlaamse regeerakkoord - de verplichte integratie er tegen januari 2019 komt. 

De Vlaamse regering zal met creatieve voorstellen moeten komen, wil zij toch een integratie gerealiseerd zien... 

Meer nieuws volgt ongetwijfeld! 

Aarzel alvast niet om ons te contacteren mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben! 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Fusie gemeente-OCMW, Leandra Decuyper, Lokale besturen, OCMW
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/03/2015

Integratie OCMW en gemeente. Ongeduld over aanpassing federale wetgeving groeit

Het debat van vandaag in de Kamercommissie volksgezondheid bewijst dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de juridische uitwerking van de fusie tussen gemeente en OCMW.

De Vlaamse Regering heeft in haar conceptnota van 16 januari 2015 een duidelijk tijdspad vooropgesteld. Gemeente en OCMW moeten 'integreren' vanaf 1 januari 2019. Tegen die tijd zal op Vlaams niveau de nodige regelgeving in werking treden. De conceptnota spreekt van een nieuw decreet lokaal bestuur, dat een mix wordt van het huidige gemeente- en OCMW-decreet. De nota zet verder uiteen dat het bijzonder comité-scenario de voorkeur geniet op het volledige integratie- en het EVA-scenario.

Maar ook op federaal niveau heeft men nog heel wat wetgevend werk voor de boeg.  Allereerst moet de federale organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 worden aangepast. Artikel 2 van die wet bepaalt dat OCMW's openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid zijn en dat elke gemeente een OCMW moet hebben. Bij een 'integratie' zal het OCMW geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid meer hebben. De wet maatschappelijke integratie van 26 mei 2002 (die o.a. het leefloon regelt) is een andere federale wet die moet worden aangepast. De wet belast de OCMW's met hun belangrijkste taak (maatschappelijke dienstverlening, leefloon,...) die volgens de Vlaamse visie echter niet langer door een afzonderlijke overheid, maar door de gemeente zal worden opgenomen.

Bevoegd federaal minister Borsus gaf vandaag toelichting over de stand van zaken maar bleef vaag over de steeds weerkerende vraag of de vereiste wijziging van de organieke OCMW-wet een bijzondere wet - en dus een 2/3 meerderheid - vereist.

Pas wanneer de federale hindernis is genomen, kan de Vlaamse regering echt aan de slag. Hete (juridische) hangijzers zijn de integratie van het personeel, de aanpassing van de rechtspositie van het personeel, het waarborgen van de individuele dienstverlening en het lot van de decretale graden bij de OCMW's (secretaris en financieel beheerder).


Gepost door Johan Geerts

Blog Lokale Besturen
Tags Ambtenarenrecht, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, OCMW
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/11/2012

Omzendbrief over de start van de nieuwe lokale bestuursperiode

In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2012 verscheen de Omzendbrief BB 2012/2. Deze omzendbrief licht de start van de lokale bestuursperiode 2013-2018 toe en behandelt onder meer de installatie van de gemeenteraad, de benoeming van de burgemeester en de verkiezing van de schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. De omzendbrief betreft zowel de gemeentebesturen als de OCMW-besturen, de districtsbesturen (stad Antwerpen) als de provinciebesturen.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags College van burgemeester en schepenen, Decreet Lokaal Bestuur, Districten, Gemeenterecht, Lokale besturen, OCMW, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
26/11/2010

Besluit rechtspositieregeling OCMW-personeel

Op 12 november 2010 nam de Vlaamse regering het besluit aan 'houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn'.

Het verslag aan de Vlaamse regering omtrent dit besluit vindt u hier.

Het besluit betreffende de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel is de evenknie van het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 "houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn." Dit laatste besluit blijft de bepalingen bevatten betreffende de secretaris en ontvanger van het OCMW, bijvoorbeeld voor wat de salarisschalen betreft.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Ambtenarenrecht, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, OCMW
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/10/2010

Vernieuwd financieel beheer gemeente, provincies en OCMW's treedt verder in werking

Op 7 oktober 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Dit besluit zorgt voor de inwerkingtreding van bepalingen uit het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet met betrekking tot het financieel beleid en beheer. Het betreft onder meer de strategische meerjarenplanning, de dubbele boekhouding en de jaarrekening. Er zijn tal van uitvoeringsbepalingen.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2014. Dit moet de lokale besturen de tijd geven de implementatie ervan voor te bereiden. Let wel: het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 moet reeds in 2013 worden aangenomen en reeds aan de nieuwe eisen voldoen.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Decreet Lokaal Bestuur, Financieel beleid en beheer, Lokale besturen, OCMW, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags