14/12/2017

Jan Beleyn en Michiel Descheemaeker publiceren noot ‘Het Milieuhandhavingscollege ontdekt de bestuurlijke lus’ (TOO 2017, nr. 3, 400-402)

In deze noot bespreken Jan en Michiel een arrest van het Milieuhandhavingscollege. De rechter paste in dit arrest voor de eerste maal de bestuurlijke lus toe. Er wordt stilgestaan bij de – nogal moeilijke – ontstaansgeschiedenis van de lus waarna ook geanalyseerd wordt waarom het Milieuhandhavingscollege in deze toepassing gemaakt heeft van de bestuurlijke lus en welke lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken.

Blog Publius Nieuws
Tags Jan Beleyn, Michiel Descheemaeker
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/09/2017

Jan Beleyn en Michiel Descheemaeker publiceren noot 'Voortschrijdend inzicht en artikel 159 GW: een gevaarlijke cocktail’ (TOO 2017, nr. 2, 181-183)

In deze noot bespreken Jan en Michiel een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde. De rechter diende zich uit te spreken over een onteigening om een uitbreiding van een industrieterrein te kunnen realiseren, waarbij voordien het ruimtelijk uitvoeringsplan waarmee een stuk agrarisch gebied werd herbestemd tot lokaal bedrijventerrein reeds onsuccesvol aangevochten werd voor de Raad van State. Voor de onteigeningsrechter wordt artikel 159 GW nu 'losgelaten' op het RUP waarbij tien jaar na de goedkeuring van het RUP en na het arrest van de Raad van State het RUP alsnog onwettig wordt bevonden. Artikel 159 GW wordt in de noot dan ook kritisch gekaderd en benaderd.

13/07/2017

Steve Ronse en Michiel Descheemaeker publiceren noot 'Publieke en private erfdienstbaarheid van doorgang: niet helemaal hetzelfde' (TROS 2017, afl. 85, 41-49)

In deze noot bespreken Steve en Michiel een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De rechtbank diende zich uit te spreken of een particulier al dan niet terecht afsluitingen mocht plaatsen op zijn perceel, waardoor het publiek zich niet meer over dit perceel kon verplaatsen. De gemeente vorderde de verwijdering van deze afsluitingen. Het besproken vonnis kan gelezen worden als een ware handleiding die uitlegt aan welke voorwaarden voldaan moet worden indien een gemeentelijke overheid een beroep wil doen op een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang. Tot slot werd in de noot kort vooruitgeblikt welke veranderingen het 'Gemeentewegendecreet' met zich mee zal brengen.

Blog Publius Nieuws
Tags Michiel Descheemaeker, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags