03/10/2016

Vrees voor verkeersproblemen is voor RvVb geen evidente schorsingsgrond

In het arrest nr. RvVb/S1617/0089 overweegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

‘Hoewel de verzoekende partij stelt veiligheids- en parkeerproblemen te zullen ondervinden als gevolg van de gewijzigde weguitrusting, blijft zij vooreerst in gebreke aan te tonen dat de geschetste nadelen hun oorzaak vinden in de bestreden beslissing zelf.

De geschetste mobiliteit – en parkeerproblematiek lijkt immers in de eerste plaats betrekking te hebben op de wijze waarop verkeer wordt toegelaten in de zone, met name het in de wijk na uitvoering van de werken toegelaten snelheidsregime, richtingsverkeer en/of parkeerbeleid. De realisatie van het wegdek met gracht en naastliggende berm verhindert niet dat het verkeer – indien blijkt dat tweerichtingsverkeer gecombineerd met parkeren op de berm tegen een snelheid van 50 km/u gevaarlijke situaties zou doen ontstaan, op een andere wijze kan worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, eenrichtingsverkeer en/of een verbod om op (bepaalde plaatsen op) de bermen te parkeren. De verzoekende partij lijkt bij de overweging omtrent de ‘onherroepelijkheid van de werken’ niet stil te staan bij de impact van een gewijzigde verkeersorganisatie in de wijk op de door haar geschetste nadelige gevolgen.’

De vordering tot schorsing wordt verworpen'.

30/09/2016

Aangepast Vrijstellings- en Meldingsbesluit in werking sinds 29 september 2016!

Sinds gisteren, 29 september 2016, is het aangepaste Vrijstellingsbesluit en Meldingsbesluit in werking. 

Middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 werden onder meer volgende handelingen vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht:

- elektrische laadpalen
- het plaatsen van glasbollen, kledingcontainers, etc. 
- het plaatsen van ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning (hoogte max. 3 meter)
- het vellen van bomen (in bepaalde omstandigheden)

Lees de integrale tekst van het aangepaste Vrijstellingsbesluit hier

Volgende handelingen werden middels het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 meldingsplichtig - in plaats van vergunningsplichtig - gemaakt:

- het tijdelijk laten inwonen van mensen die asiel kregen
- het tijdelijk laten inwonen van mensen wiens woning onbewoonbaar werd door onvoorziene omstandigheden

Lees de integrale tekst van het aangepaste Meldingsbesluit hier

29/09/2016

Vrees voor verkeersproblemen is voor de RvVb geen evidente reden van hoogdringendheid in schorsingsprocedure

In het arrest nr. RvVb/S1617/0089 overweegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

Hoewel de verzoekende partij stelt veiligheids- en parkeerproblemen te zullen ondervinden als gevolg van de gewijzigde weguitrusting, blijft zij vooreerst in gebreke aan te tonen dat de geschetste nadelen hun oorzaak vinden in de bestreden beslissing zelf.

De geschetste mobiliteit – en parkeerproblematiek lijkt immers in de eerste plaats betrekking te hebben op de wijze waarop verkeer wordt toegelaten in de zone, met name het in de wijk na uitvoering van de werken toegelaten snelheidsregime, richtingsverkeer en/of parkeerbeleid. De realisatie van het wegdek met gracht en naastliggende berm verhindert niet dat het verkeer – indien blijkt dat tweerichtingsverkeer gecombineerd met parkeren op de berm tegen een snelheid van 50 km/u gevaarlijke situaties zou doen ontstaan, op een andere wijze kan worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, eenrichtingsverkeer en/of een verbod om op (bepaalde plaatsen op) de bermen te parkeren. De verzoekende partij lijkt bij de overweging omtrent de ‘onherroepelijkheid van de werken’ niet stil te staan bij de impact van een gewijzigde verkeersorganisatie in de wijk op de door haar geschetste nadelige gevolgen.’

De vordering tot schorsing wordt verworpen'.

Tags