02/04/2010

De toets aan een BPA volstaat als beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De Raad van State overweegt:

"Wanneer voor een gebied waarin het betrokken perceel is gelegen, zoals in casu, een BPA bestaat, is de vergunningverlenede overheid gebonden door de verordenende voorschriften van dat plan. Het BPA bepaalt op gedetailleerde wijze de bestemming en ordening van het gebied, alsook de wijze waarop de plaats moet worden aangelegd en de gebouwen geplaatst. Hieruit volgt dat de bouwaanvraag die in overeenstemming blijkt te zijn met het geldende BPA, in beginsel kan worden ingewilligd. De beoordeling van de overeenstemming met het gemelde BPA volstaat in beginsel om de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving en met de goede plaatselijke ordening en de afgifte van de vergunning te verantwoorden."

Referentie: RvS nr. 202.242, 23 maart 2010 (PUB 500529-3)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
16/03/2010

Wordt de schorsingsprocedure in stedenbouwzaken uitzonderlijk door de bliksemsnelle vernietigingsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is het nieuwe rechtscollege dat sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex rumtelijke Ordening uitspraak doet over de schorsings- en vernietigingsberoepen tegen stedenbouwkundige vergunningen. Aldus komt de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de plaats van de Raad van State, die enkel nog maar administratieve cassatierechter in stedenbouwzaken is.

Tijdens de openbare zitting van 16 maart ll. liet Hilde Lievens, een van de kamervoorzitters, publiekelijk weten dat de nieuwe vernietigingsprocedures minder dan 6 maanden in beslag zouden nemen. Daardoor zou een schorsingsverzoek nog slechts in uitzonderlijke omstandigheden ingewilligd worden. De kamervoorzitter voegde eraan toe dat aan de bouwheer-tussenkomende partij wordt gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning wordt uitgesteld lopende de vernietigingsprocedure. Met (schriftelijk) akkoord van de verzoekende partij wordt dan de schorsingsprocedure “on hold” gezet, zodat de Raad in feite enkel uitspraak moet doen over de bodemprocedure.

Als men weet dat de vernietigingsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen sneller verloopt dan de schorsingsprocedure voor de Raad van State, en veelal door de bouwheer werd gewacht om aanvang te nemen met de bouwwerken tot de uitspraak over de schorsingsprocedure, mag men ervan uitgaan dat er een praktijk zal ontstaan dat de bouwheer de vernietigingsprocedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal afwachten.

Dit lijkt een zeer praktische oplossing te zijn, maar er mag niet vergeten worden dat de bouwheer tweemaal wordt gevraagd om te wachten, een eerste maal – en dit is nieuw – indien een derde beroep aantekent bij de deputatie tegen de stedenbouwkundige vergunning in eerste aanleg en een tweede maal indien diezelfde derde beroep aantekent bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Komt daarbij dat na de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog een cassatieberoep bij de Raad van State mogelijk is… Misbruiken (door derden) zijn niet ondenkbaar!

Het ziet er niettemin naar uit dat de schorsingsprocedure voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen eerder uitzondering dan regel zal worden. Dit zal maar anders zijn indien er geen tussenkomende partij is. Of indien tussenkomende partij en verzoekende partij het niet eens worden tot “schorsing” van de schorsingsprocedure. Uiteraard zal deze strategie onder druk worden gesteld indien blijkt dat vernietigingsprocedures voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen uiteindelijk toch langer uitlopen dan aangekondigd.

Nog dit. In de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen is geen procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien. De meest efficiënte oplossing zal wellicht bestaan in het uitnodigen van de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen om bij wege van voorlopige voorziening tot schorsing van de bestreden vergunningsbeslissing over te gaan (artikel 4..13 VCRO), en dit in afwachting van de schorsingsprocedure (of de vernietigingsprocedure).

Nieuwe rechtscolleges, nieuwe gewoonten.

Post scriptum 22/8/2010: De bliksemsnelle procedures voor de RvV blijken in werkelijkheid helemaal niet zo bliksemsnel te zijn ... (zie bericht van heden).


Referentie : PUB501427-5

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/03/2010

Gezondheid moet mee afgewogen worden bij de beoordeling van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een gsm-mast

De rechtbank van eerste aanleg te Gent herinnert eraan dat de vergunningverlenende overheid op grond van artikel 4 van het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 (thans artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening) gehouden is om de gezondheids- en milieurisico's van een gsm-mast mee in overweging te nemen bij zijn beslissingsproces, zo niet wordt de (formele) motiveringsplicht geschonden.

Deze verplichting is niet minder geworden door het nieuwe artikel 4.3.1, § 2 van de Vlaamse Codex waarin expliciet wordt gesteld dat bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening o.a. rekening moet worden gehouden met de gezondheid en de hinderaspecten.

Referentie: Rb. Gent 18 mei 2009, NjW 2010, 69

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
19/02/2010

Ontwikkelingsmogelijkheden kantoormarkt buiten driehoek Brussel-Gent-Antwerpen bedreigd?

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is in herziening. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 11 mei 2010.

Merkwaardig is volgende passage in het richtinggevend gedeelte:

"De klemtoon voor het aanbodbeleid voor kantoren ligt in de stedelijke gebieden, Antwerpen,Gent, Vlaams strategisch gebied rond Brussel, Leuven en Mechelen, de zogenaamde kantorendriehoek".

Indien de ontwikkelingsmogelijkheden van de tertaire sector buiten de zgn. kantorendriehoek daardoor in het gedrang komen - en dit lijkt op het eerste zicht het geval - dan is er voor o.a. projectontwikkelaars, gemeenten en streekontwikklingsintercommunalesalle alle reden om een bezwaar in te dienen!

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/02/2010

Geen tijdelijke stedenbouwkundige vergunning voor reclamepanelen

De Raad van State werd geconfronteerd met de vraag of naar "Vlaams" recht een stedenbouwkundige vergunning "per gedoogzaamheid" - dus een tijdelijke stedenbouwkundige vergunning - kan worden afgeleverd voor reclamepanelen. De Raad van State herinnert eraan dat stedenbouwkundige vergunningen in beginsel niet opgeheven kunnen worden, tenzij daartoe een wettelijke machtiging bestaat, zelfs niet wanneer de opgeheven beslissing enkel "per gedoogzaamheid" zou zijn verleend.

Referentie: RvS nr. 196.777, 9 oktober 2009

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags