12/05/2010

Beroepstermijnen Raad van State "verkort" bij feitelijke kennis van de bestreden bestuurshandeling?

Traditioneel werd geoordeeld dat de beroepstermijn van 60 dagen voor de Raad van State pas begon te lopen vanaf de bekendmaking, betekening of vanaf de feitelijke kennisname van de inhoud van de bestreden bestuurshandeling, bv. een stedenbouwkundige vergunning (J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Ontvankelijkheid, 1996, 474). Wel diende de klager zich binnen een redelijke termijn na kennisneming van het bestaan van de bestuurshandeling te informeren over de inhoud ervan.

Nieuwe en (te) strenge rechtspraak van de Raad van State lijkt een andere weg in te slaan. Thans begint de termijn te lopen vanaf de kennisname van "het bestaan, de aard en draagwijdte" van de bestreden bestuurshandeling, niet "van de precieze inhoud ervan, noch van het griefhoudend karakter ervan, noch van alle mogelijke onwettigheden die eraan kleven". M.a.w. de termijn wordt niet meer verlengd met de dagen nodig om kennis te nemen van de precieze inhoud en het al dan niet grievende karakter van de bestuurshandeling!

Inzake stedenbouwvergunningen is dit niet meer relevant, nu de beroepstermijn voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen begint te lopen vanaf de dag na de aanplakking (artikel 4.8.16 § 2 VCRO) ... voor zover deze aanplakking correct gebeurt.

Referentie : RvS nr. 198.961, 15 december 2009.

Post scriptum 16/5/2010. Wordt de soep toch niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend? Zie het arrest RvS nr. 201.639 van 8 maart 2010:

"Het beginsel volgens hetwelk voorkomen moet worden dat de gelding van administratieve beslissingen te lang onzeker blijft en dat aan het voormelde artikel 4 van de procedureregeling ten grondslag ligt, eensdeels, en de noodzaak van een evenwichtige bescherming van de belangen én van de bouwheer én van de omwonenden en andere belanghebbende personen, anderdeels, brengen met zich mee dat degene die meent te worden benadeeld door een bouwvergunning en die het bestaan van die vergunning moet vermoeden, de verplichting heeft om binnen een redelijke termijn gebruik te maken van de hem ter beschikking staande middelen om kennis te nemen van de inhoud van de afgegeven bouwvergunning. Eens die redelijke termijn is verstreken, neemt de termijn van zestig dagen om een annulatieberoep in te dienen, een aanvang".
07/05/2010

Kan een klager beroep aantekenen tegen de weigering van een stedenbouwkundige vergunning?

Het antwoord lijkt evident. Neen, bij gebreke aan belang.

Maar wat indien het bezwaar wordt verworpen in de beslissing over de stedenbouwkundige vergunning (en er dus wordt geweigerd om een andere reden) en er beroep wordt aangetekend door de bouwheer? Kan de klager zich dan een positie verwerven in de beroepsprocedure, bij de deputatie?

Artikel 4.7.1, §1 van de Vlaamse Codex rumtelijke Ordening laat beroep toe tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende "beslissing" van het college van burgemeester en schepenen.

Ik meen echter dat dit niet volstaat om te besluiten dat de klager tegen een weigeringsbesissing kan opkomen, en dit op basis van de klassieke belangenleer.

Zo ook oordeelt alvast de deputatie van West-Vlaanderen die het beroep van de klager tegen een stedenbouwkundige weigeringsbeslissing onontvankelijk verklaart en de klager niet hoort in de beroepsprocedure van de bouwheer.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
06/05/2010

Raad van State kritisch over Reparatiedecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De Vlaamse overheid werkt hard aan een Reparatiedecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat bij voorkeur voor het zomerreces gestemd zou moeten worden door het Vlaams Parlement.

Deze deadline staat op de helling bij lectuur van het kritische advies van de Raad van State van 21 april 2010. In het bijzonder liggen onder vuur: (a) de regeling om onderhoudswerken en van vergunning vrijgestelde handelingen niet langer strafbaar te stellen en (b) de legislatieve validatie van sommige gewestplannen en BPA's die tengevolge de rechtspraak van de Raad van State als onwettig worden beschouwd.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
03/04/2010

De motivering van de herstelvordering moet verder gaan dan enkel maar de vaststelling van een bestemmingsstrijdigheid

De 10e kamer van het Gentse hof van beroep heeft op 26 februari 2010 eraan herinnerd dat een herstelvordering niet enkel kan gemotiveerd worden door een loutere vaststelling van de bestemmingsstrijdigheid van het onvergunde gebouw waarvan de afbraak werd gevorderd.

De herstelvordering werd als onwettig geweerd omdat er geen toets was aan de goede ruimtelijke ordening en niet werd geargumenteerd welk voordeel het herstel zou brengen voorde plaatselijke ruimtelijke ordening. Alle gegevens nopens de omliggende bebouwing en landschap ontbraken.

Referentie: Gent 26 februari 2010, nr.1128/07, ng (Publius-intranet).

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
02/04/2010

Voor sommige kleine constructies volstaat binnenkort een stedenbouwkundige melding

De Vlaamse regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gegeven aan het besluit dat stedenbouwkundige vergunningen voor bepaalde kleine constructies overbodig maakt. Voor sommige constructies komt er wel een meldingsplicht. Het besluit moet nog voor advies naar de Raad van State, maar zou, naar verluidt, nog voor de zomer in werking kunnen treden.

Ziehier de belangrijkste nieuwigheden:

Een. Alle vrijstaande bijgebouwen (zoals een tuinhuis, carport of zwembad) met een maximale oppervlakte van 40m² zullen vrijgesteld zijn van melding of vergunning, als de al bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.

Twee. Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente.

Drie. De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen.

Vier. Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunningsplicht vervangen worden door een meldingsplicht.
Mogelijk wordt de meldingsplicht later nog uitgebreid.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags