18/10/2018

Onteigeningsdecreet doorstaat toets Grondwettelijk hof

Met arrest nr. 143/2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep tegen de artikelen 9, 24, §§ 1, 2 en 3, 62 en 63  van het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet van 24 februari 2018.  Het betreft de bepalingen over zelfrealisatie,  over de gemeentelijke onteigeningsmachtigingen voor AGB's en over de planologische neutraliteit. Lees het arrest hier.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Onteigeningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
12/01/2018

Uitvoeringsbesluit Onteigeningsdecreet vandaag in het Belgisch Staatsblad!

Het uitvoeringsbesluit bij het Onteigeningsdecreet werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd!

Hierdoor treedt de langverwachte nieuwe regelgeving eindelijk (retroactief) in werking. 

De inwerkingtreding van het digitaal onteigeningsplatform is wel uitgesteld tot een latere datum. 

U vindt de gepubliceerde tekst van het besluit hier.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Leandra Decuyper, Lokale besturen, Onteigeningen, Vastgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/11/2017

Uitvoeringsbesluit van het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd!

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe procedure rond onteigeningen in werking. Het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 zorgt voor een eenvormige, proactieve en efficiënte onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaams Gewest. Het decreet past ook op consequente wijze het subsidiariteitsprincipe toe. De lokale besturen kunnen voortaan autonoom beslissen of ze een onteigening uitvoeren en de democratisch gelegitimeerde lokale autoriteiten oefenen hun toezichtsrol uit op lokale instanties die onteigenen.  Er wordt hiervoor verwezen naar onze eerdere blogs.

Met het uitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017 zijn nu ook een aantal praktische modaliteiten bepaald.

U vindt het goedgekeurd uitvoeringsbesluit, met bijhorend verslag van de Vlaamse Regering, hier.

Het digitaal platform is nog in ontwikkeling en treedt pas later in werking.

Meer informatie kunt u ook altijd hier vinden.

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Lokale Besturen
Tags Merlijn De Rechter, Onteigeningen, Vastgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/04/2017

Onteigeningsdecreet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad (nu met procedureschema!)

Zoals aangegeven in ons eerder blogbericht zijn sinds de 6de staatshervorming de gewesten volledig bevoegd voor het onteigeningsrecht. De Vlaamse regering wenste hiervan gebruik te maken om het onteigeningsrecht te herzien en te vereenvoudigen. Het heette dat ‘Het centrale doel van één overkoepelend onteigeningsdecreet blijft de regeldruk verminderen, de proceduresnelheid vereenvoudigen en versnellen en de rechtszekerheid van alle betrokkenen verhogen.’.

Dit decreet werd vandaag op 25 april 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op een door de Vlaamse regering nog te bepalen datum.

Het decreet bevat o.m. een oplijsting van diverse publiekrechtelijke instanties die tot onteigening kunnen overgaan.

Geheel nieuw en alvast belangrijk voor de lokale besturen is dat deze niet langer over een onteigeningsmachtiging moeten beschikken.

De klassieke onteigeningsvoorwaarden (noodzakelijk, algemeen nut, billijke en voorafgaandelijke schadeloosstelling,…) maar ook principes zoals planologische neutraliteit edm. blijven onverkort van toepassing.

De bestuurlijke en gerechtelijke fase worden op elkaar afgestemd waarbij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bevoegdheden overneemt van de Raad van State.

Deze nieuwe reglementering zal vanaf inwerkingtreding moeten worden afgetoetst aan de praktijk en waar nodig zullen bepaalde zaken moeten worden uitgeklaard door rechtspraak en rechtsleer.

Voor verdere informatie, contacteer ons gerust.

PS  Hier kan je terecht voor het procedureschema.  

Gepost door Meindert Gees

Blog Lokale Besturen
Tags Meindert Gees, Onteigeningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
14/03/2017

Langdurig stilzitten leidt tot onontvankelijkheid van een onteigening bij hoogdringendheid

rtikel 1 van de onteigeningswet van 26 juni 1962 bepaalt dat een onteigening bij spoedeisendheid enkel maar kan, wanneer de onmiddellijke inbezitneming van een of meer onroerende goederen ten algemene nutte onontbeerlijk is.

In een vonnis van het eerste kanton van het vredegerecht van Aalst van 27 februari 2017 wordt nogmaals bevestigd dat een langdurig stilzitten elk beroep op de onteigeningswet van 1962 onmogelijk maakt:

‘Uit wat voorafgaat, mag evenwel duidelijk blijken dat doorheen de jaren één enkele doelstelling centraal stond, met name de recreatie van een gemengd bedrijventerrein. Spijts de afwezigheid van welkdanig obstakel (zie de mededeling van de Vlaamse regering van 30 maart 2007, zie hoger) heeft men gedurende 8 jaar stilgezeten, minstens werd geen aanvang genomen met de reeds in 2006 gemachtigde onteigening. Op heden wenst men, 8 jaar later, onder het mom van hoogdringendheid, de onteigening aan te vatten.

Deze passieve houding van de overheid gedurende de jaren bewijst op zich afdoende de afwezigheid van welkdanige urgentie’.

‘(…) De vordering tot onteigening blijkt dus, zo is thans vastgesteld, gesteund op een onteigeningsmachtiging die werd genomen met machtsafwending. Immers door te kiezen voor de procedure wegens hoogdringende omstandigheden, terwijl is komen vast te staan dat van hoogdringendheid geen sprake kan zijn, oefent de overheid haar bevoegdheden niet uit overeenkomstig de wet.

Bijgevolg is de vordering tot onteigening te verwerpen, nu ze gesteund is op een onwettige onteigeningsmachtiging’.

Het reeds goedgekeurde Vlaamse Onteigeningsdecreet zal hopelijk een einde maken aan de rechtsonzekerheid die thans bestaat.

Ref. Vred. Aalst, 27 februari 2017, AR 16/1153, ng. (pub505995)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Onteigeningen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags