03/06/2015

Beroep bij Grondwettelijk Hof tegen Omgevingsvergunningsdecreet

Op 2 juni 2015 verscheen volgend bericht in het Belgisch Staatsblad:

'GRONDWETTELIJK HOF

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989

Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij respectievelijk 20, 22 en 21 april 2015 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op respectievelijk 21 en 23 april 2015 is beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2014), respectivelijk door de vzw "Aktiekomitee Red de Voorkempen", de vzw "Ademloos", de vzw "Straatego", A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C., D.D., door de vzw "Natuurpunt, Vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen", de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen", de vzw "Straatego" en de vzw "Ademloos" en door A.M., J.S., G. V.L., D.Q., A.C., D. V.W., H.B., L.M., M.A., D.M., J.C. en D.D.
Die zaken, ingeschreven onder de nummer 6187, 6190 en 6191 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.'

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Grondwettelijk Hof, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Omgevingsvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
04/03/2015

De omgevingsvergunning: wie vergunt wat? Het nieuwe 'Projectbesluit' geeft het antwoord

Vandaag werd het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het omgevingsvergunningsdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De aard van een project bepaalt welke de - in eerste aanleg - vergunningverlenende overheid is. Er zijn Vlaamse (=gewestelijke omgevingsambtenaar), provinciale (=deputatie) en gemeentelijke (=college van burgemeester en schepenen) bouw- en/of milieuprojecten

Het besluit bevat een lijst van Vlaamse projecten (bijlage 1 van het  besluit), alsook een lijst met provinciale projecten (bijlage 2 van het besluit).

Er wordt (voorlopig) geen lijst opgesteld met gemeentelijke projecten, ondanks het Omgevingsvergunningsdecreet in deze mogelijkheid voorziet. Het college van burgemeester en schepenen is zodoende bevoegd telkens wanneer het niet om een project gaat die op de Vlaamse of provinciale lijst voorkomt.

De Vlaamse lijst omvat 23 'projecten', onder meer de aanvragen met betrekking tot:

- bovenlokale (tele)communicatie-infrastructuur
- provinciegrens-overschrijdende projecten
- de oprichting en exploitatie van windturbines (=> 1500 kW) binnen de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, afgebakend in een RUP, alsook de oprichting en exploitatie van meer dan 5 windturbines van 1500kW of meer.
- ...

De provinciale lijst is veel beperkter en bevat slechts een lijst van 7 'projecten', onder meer aanvragen met betrekking tot:

- gemeentegrens-overschrijdende projecten
- ontginningsgebieden
- de oprichting en exploitatie van windturbines (=> 1500 kW) tot en met 4 windturbines per aanvraag en gelegen buiten de grenzen van de zeehavens van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, zoals afgebakend in een RUP
- ...

Lees hier de integrale tekst van het 'projectbesluit'.

12/02/2015

Wijzigingen aan het Omgevingsvergunningsdecreet op til nog voor het in werking treedt

Op 19 december 2014 werd door de Vlaamse regering het voorontwerp van verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw principieel goedgekeurd.

Een verzameldecreet is eigenlijk een programmadecreet waarin verschillende bepalingen voorkomen uit allerhande wetgevingen.

Naar aloude traditie worden nu reeds een aantal wijzingen (reparaties) aangebracht aan het Omgevingsvergunningsdecreet.

Onder meer de beroepstermijn tegen omgevingsvergunningsbeslissingen in laatste aanleg bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt teruggebracht van 60 dagen naar 45 dagen, hetgeen op heden de beroepstermijn is in stedenbouwzaken.  Er zal dus minder tijd zijn om 'milieuvergunningen' aan te vechten.

Er werd ook geschroefd aan de termijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsvergunningsregeling. Daar waar het decreet een 'inwerkingstredingstermijn' van minstens een jaar na datum van de goedkeuring van het besluit tot uitvoering van de Omgevingsvergunning vooropstelde, bedraagt deze in het voorontwerp van verzameldecreet slechts 'minstens 6 maanden'. Onder meer de VVSG, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, blijft ervoor pleiten dat tussen de datum van goedkeuring van het uitvoeringsbesluit en de inwerkingtreding van de nieuwe 'omgevingsregeling' en dus ook van het decreet zelf een termijn van minstens 1 jaar ligt.

Op 19 december 2014 verleende de Vlaamse regering  trouwens ook een principiële goedkeuring aan het besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningdecreet.
Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Omgevingsvergunning
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags