22/12/2017

Decreet Lokaal Bestuur goedgekeurd door het Vlaams Parlement

In onze eerdere blog werden reeds kort de inhoud van het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur uiteengezet.

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur werd nu op 21 december 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Bekijk hier het decreet zoals aangenomen door de plenaire vergadering.

Op 22 december volgt de bekrachting en afkondiging door de Vlaams Regering.

Meer info vindt u hier.

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Lokale Besturen
Tags Lokale besturen, Merlijn De Rechter
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/11/2017

Ontwerp Decreet Lokaal Bestuur ingediend in Vlaams Parlement

Op 30 oktober 2017 werd het ontwerp van het Decreet Lokaal Bestuur ingediend in het Vlaams Parlement, nadat het eerst door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. 

Het decreet beoogt een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

Na een eerste deel met algemene bepalingen, bestaat dit ontwerp van decreet uit een deel dat het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (hierna Gemeentedecreet te noemen), het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna OCMW-decreet te noemen) en het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 vervangt en daarnaast uit een deel dat ook het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna decreet Intergemeentelijke Samenwerking te noemen) vervangt.  

Samengevat beoogt het ontwerpdecreet (1) de verdere integratie van het OCMW en de gemeente, (2) de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht, (3) het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus, (4) het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen, (5) alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen, (6) organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken en (7) meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Het voorontwerp van het Decreet Lokaal Bestuur vindt u hier. De bijhorende memorie is eveneens gepubliceerd

Wij houden u alvast verder op de hoogte. 

Gepost door Merlijn De Rechter

Blog Lokale Besturen
Tags Lokale besturen, Merlijn De Rechter
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/01/2017

Omgevingsvergunning van start op 23 februari 2017. Of toch niet helemaal?

De plenaire vergadering van het Vlaams parlement besliste - door het aannemen van een spoeddecreet - op 25 januari 2017 defintief over de (uitgestelde) implementatie van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning treedt op 23 februari a.s. en dit op alle niveaus.

Gemeentes kunnen evenwel (om praktische redenen) vragen om de inwerkingtreding uit te stellen én dit uiterlijk tot 1 juni 2017. Indien het uitstel wordt toegekend, blijven de bestaande vergunningsprocedures van toepassing. De (milieu)vergunningen die evenwel worden afgeleverd na 23 februari 2017 zullen wel steeds een onbepaalde duur hebben.

Nog dit. Vergunningsaanvragen die worden ingediend met medewerking van een architect, zullen niet langer op papier kunnen ingediend worden, maar moeten steeds digitaal worden ingediend. Ook indien aan het betrokken bestuur een uitstel werd toegekend. 

Bij vergunningsaanvragen die zonder architect worden ingediend, zal dus per provincie, stad of gemeente moeten nagegaan worden in welke mate de (digitale) omgevingsvergunningsprocedure van toepassing is. 

U vindt hier de parlementaire documenten van het spoeddecreet.

Bijkomende informatie over de uitgestelde implementatie vindt u ook op de website van VVSG.  

05/01/2017

Adviezen Raad van State online!

De adviezen van de afdeling wetgeving staan sinds 1 januari 2017 online! 

Alle adviezen van na 1 januari 2017 worden - samen met de ontwerpteksten waarop ze betrekking hebben - gepubliceerd.

De adviezen die dateren van voor 1 januari 2017 zullen uiterlijk tegen 1 januari 2019 beschikbaar zijn. 

U vindt ze terug via deze link.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Leandra Decuyper, Lokale besturen, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/12/2016

Over de nadelen van een louter budgettaire motivering van een gemeentelijk belastingsreglement

Gemeenten vergeten al te vaak om de nodige zorgen te besteden aan de redactie van hun belastingsreglementen.

In een niet-gepubliceerd vonnis van 12 december 2016 van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel wordt streng geoordeeld over een gemeentelijk belastingsreglement op het bouwen  en verbouwen.  In het belastingsreglement was er een vrijstelling voor gebouwen kleiner dan 1.000 m³, voor door de hogere overheid gesubsidieerde constructies, terwijl er ook een onderscheiden behandeling was tussen publieke en private woonzorgcentra.

De fiscale rechter oordeelde:

'Het is tegenstrijdig om enerzijds als doel te stellen het verwerven van aanvullende inkomsten en anderzijds het toepassingsgebied van de belastingen te beperken tot een bepaalde categorie van belastingsplichtigen. Kortom, een loutere budgettaire motivering van het belastingsreglement is geen afdoende motivering om een bepaalde categorie van belastingsplichtigen te viseren’.

Deze overweging heeft de fiscale rechter in dit specifieke geval niet belet om de gedifferentieerde behandeling van al dan niet belastingsplichtigen verder kritisch te onderzoeken om bij elke differentiatie te besluiten tot een schending van het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel.

Referentie: Rb Brussel 12 december 2016, AR2015/1572/A, ng. (Pub505055)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Lokale belastingen, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags