03/06/2014

Tweede reparatie-KB overheidsopdrachten Uitvoering

Op 30 mei 2014 werd het KB van 22 mei 2014 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessie voor openbare werken gepubliceerd. Dit KB wijzigt ('repareert') de betalingsregels van het voornoemde KB.

De woorden 'aangetekend schrijven' en 'aangetekende brief' worden vervangen door de woorden 'aangetekende zending' overal in de tekst van het KB. Op die manier wordt een opening gemaakt voor de elektronische aangetekende zending waarvoor binnen afzienbare tijd het wettelijke kader zal bestaan.

Verder is er een zuiver technische correctie uitgevoerd in die zin dat er een afstemming gebeurd is van de bepalingen inzake de drempelbedragen (ter bepaling van de toepassing van de algemene uitvoeringsregels op de opdrachten die worden gesloten met een aanvaarde factuur), zowel in het KB Uitvoering als de verschillende KB's Plaatsing.


In artikel 9 § 2, eerste lid wordt verduidelijkt dat het principieel verbod tot verlenging van de betalingstermijn geldt onverminderd het bepaalde in artikel 68. Dit artikel voorziet in de schorsing van de betalingstermijn in geval van verzet tegen de betaling of van derdenbeslag ten laste van de opdrachtnemer.

In artikel 9 § 2, derde lid inzake de uitzonderlijke mogelijkheid tot verlenging van de verificatietermijn wordt nu dezelfde voorwaarde gekoppeld als voor de eveneens uitzonderlijke mogelijkheid tot verlenging van de betalingstermijn, met name dat de verlenging objectief gerechtvaardigd moet zijn door de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht. De afwijking zowel m.b.t. de verificatie- als de betalingstermijn moet voortaan ook op straffe van nietigheid uitdrukkelijk in het bestek gemotiveerd worden.
11/07/2012

Enkele grote en kleine wijzigingen aan het Gemeentedecreet

Op 29 juni 2012 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet, dat op 20 juni 2012 door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Tegelijkertijd werden (grotendeels analoge) wijzigingen aan het Provinciedecreet en het OCMW-decreet goedgekeurd.

De wijzigingen worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur toegelicht in een nota.

De belangrijkste veranderingen zijn:
 • de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het stellen van daden van beschikking omtrent onroerende goederen wordt uitgebreid. De toelichtingsnota stelt hierover:

  "Het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen blijft in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college is tot op heden al wel bevoegd voor daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Nieuw is dat het college nu ook bevoegd wordt met betrekking tot verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behoudens voor het vaststellen van de contractvoorwaarden. Voor dit laatste blijft de gemeenteraad bevoegd."

  Deze regeling doet sterk denken aan de bevoegdheid inzake overheidsopdrachten: in beginsel legt de gemeenteraad de voorwaarden vast, maar gebeurt de toewijzing door het college.
   
 • de Beroepscommissie voor Tuchtzaken verliest haar hervormingsbevoegdheid. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de bestreden tuchtbeslissing vernietigd. De Beroepscommissie kan tijdens de loop van de procedure ook besluiten om niet onmiddellijk over te gaan tot een uitspraak en de lokale tuchtoverheid eerst de kans geven de ontwettigheid in de bestreden beslissing te herstellen. Dit is een vorm van de zogenaamde 'bestuurlijke lus'.
   
 • alle gemeente en OCMW's krijgen de mogelijkheid te werken en één enkele secretaris of één enkele financieel beheerder. Ook het personeelsbeleid van de gemeente en het OCMW kan beter op elkaar worden afgestemd
   
 • de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) worden in grote mate van toepassing gemaakt op de autonomie gemeentebedrijven en de OCMW-verenigingen van publiek recht. Hieromtrent werd een aparte toelichtende nota opgesteld
   
 • de termijn binnen de welke de autonome gemeentebedrijven zich moeten omvormen aan het Gemeentedecreet, wordt verlengd tot 1 januari 2014
   
 • het minimum en maximum aantal leden van het college van burgemeester en schepenen vermindert (vanaf 1 januari 2012)
   
 • een gemeenteraadscommissie moet waken over de afstemming tussen het gemeentelijk beleid en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen waar de gemeente aan deelneemt
   
 • de onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden worden versoepeld: voor aanverwanten wordt de onverenigbaarheid beperkt tot de eerste graad

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags AGB, Concessies, Decreet Lokaal Bestuur, Gemeentepersoneel, Intergemeentelijke Samenwerking, Lokale besturen, Patrimonium
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
10/08/2011

Een nieuw KB overheidsopdrachten ... Wat is er reeds? Wat moet er nog komen?

Reeds eerder maakte deze blog melding van een nieuw KB overheidsopdrachten van 15 juli 2011, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2011.

Dit koninklijk besluit vervangt het KB van 8 januari 1996, dat tot op heden dé basisregels voor het gunnen van een overheidsopdracht bevatte.

Het nieuwe koninklijk besluit kadert in de uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, die bij gebreke aan de nodige uitvoeringsregels vooralsnog slechts gedeeltelijk in werking is getreden.

Hier komt dus met de publicatie van het nieuwe KB verandering in. En dit vooral met de inwerkingtreding ervan, die op heden nog niet bepaald is.

De toepassing van het nieuwe KB beperkt zich tot de klassieke sectoren. Een gelijkaardig KB met betrekking tot de speciale sectoren is in voorbereiding.

Ook wat de uitvoeringsfase van een overheidsopdracht betreft, wordt een nieuw KB, dit ter vervanging van het KB van 26 september 1996 met in bijlage de Algemene Aannemingsvoorwaarden, voorbereid.

Met deze wijzigingen komen we geleidelijk tot het volgende nieuwe wettelijke kader inzake overheidsopdrachten.


KLASSIEKE SECTOREN
SPECIALE SECTOREN - PUBLIEK
SPECIALE SECTOREN - PRIVAAT
GUNNING
Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
Nog te verschijnen wet inzake rechtsbescherming
KB 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
Nog te verschijnen KB
Nog te verschijnen KB
UITVOERING
Nog te verschijnen KB
Gemeen recht


En dit ter vervanging van hetgeen jarenlang de basis van de overheidsopdrachtenreglementering vormde.


KLASSIEKE SECTOREN
SPECIALE SECTOREN - PUBLIEK
SPECIALE SECTOREN - PRIVAAT
GUNNING
Wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
KB 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken
KB 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten]
KB 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en [postdiensten]
UITVOERING
KB 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met in bijlage AAV
Gemeen recht


We houden u uiteraard verder op de hoogte!
28/07/2010

Vlaams decreet laat parkeerbedrijven gegevens foutparkeerders opvragen

Het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven geeft parkeerbedrijven (opnieuw) de mogelijkheid om rechtstreeks de gegevens van foutparkeerders op te vragen.

De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren werd de voorbije jaren meermaals gewijzigd. Deze wet bepaalt uitdrukkelijke dat de gemeenteraad parkeerretributies of -belastingen kan instellen of parkeergelden kan bepalen in het kader van concessies of beheersovereenkomsten over het parkeren op de openbare weg.

Omdat het voor parkeerbedrijven omslachtig was om via de gemeente(ontvanger) de identiteitsgegevens van foutparkeerders op te vragen, voegde de programmawet van 22 december 2008 volgend artikel toe:

"Met het oog op de inning van de in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of parkeergelden, zijn de steden en gemeenten en haar concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer."

Op deze wijze konden de parkeerbedrijven die de controles uitvoeren rechtstreeks de gegevens opvragen bij de D.I.V.

Gewestelijke bevoegdheid

Op 25 mei 2010 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze bepaling. In arrest nr. 2010/59 oordeelde het Hof dat niet de federale overheid, maar de gewesten bevoegd zijn om hieromtrent regels vast te leggen.

Hersteldecreet

Het decreet van 9 juli 2010 voert een gelijkaardige bepaling in:

"Met het oog op het innen van de parkeerretributies of -belastingen kunnen concessies of beheersovereenkomsten worden afgesloten.
De Vlaamse Regering, de steden en de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer."

Opnieuw worden concessiehoudende parkeerbedrijven toegelaten om rechtstreeks de identiteit van de foutparkeerders op te vragen.

Net zoals in de federale regelgeving, komt de parkeerretributie of -belasting ten laste van de houder van de nummerplaat van het fout geparkeerde voertuig.

Het decreet treedt in werking in werking op 5 augustus 2010.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Concessies, Lokale besturen, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Privacy
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags