29/06/2014

Handelsvestigingenwet vanaf 1 juli 2014 geregionaliseerd! Nieuw NSECD. Nieuw ICD

In het akkoord voor de zesde staatshervorming (”Een efficiëntere federale Staat en een grotere autonomie voor de deelstaten”) is voorzien dat het vergunningsbeleid inzake handelsvestigingen en het Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie wordt overgedragen aan de gewesten.

De overdracht van deze  bevoegdheid gebeurt op 1 juli 2014.

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp van decreet m.b.t. het 'integraal handelsvestigingsbeleid' goed. Het is de bedoeling om de nieuwe Vlaamse regeling in werking te doen treden vanaf 1 januari 2015.

Aldus is er een transitieperiode vanaf 1 juli 2014 tot (tenminste) 1 januari 2015. Tijdens deze transitieperiode worden de huidige procedures en werkzaamheden nog verdergezet, met dien verstande dat de samenstelling van het NSECD en het ICD verandert.

Heel concreet betekent dit dat de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen thans een Vlaams bevoegdheid is maar dat het Nationaal Sociaal-Economisch Comité en het Interministerieel Comité voor de Distributie in hun huidige samenstelling hebben opgehouden te bestaan en tijdens de overgangsperiode een zuiver Vlaamse (Brusselse/Waalse) samenstelling zullen hebben.

In het Belgisch staatsblad van 27 juli 2014 verscheen wat Vlaanderen betreft volgend besluit:

'25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, artikel 4 en 11, gewijzigd bij de wet van 27 december 2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is alleen van toepassing op de vergunningsaanvragen en beroepen die na 1 juli 2014 ingediend worden op grond van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, en die betrekking hebben op handelsvestigingen in het Vlaamse Gewest.

Art. 2. Met toepassing van artikel 11 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, zal het Interministerieel Comité voor de Distributie bestaan uit de volgende afgevaardigden van de Vlaamse Regering:
1° Steven Van Muylder of zijn plaatsvervanger Tom De Saegher
2° Roel Bruyninckx of zijn plaatsvervanger Michiel Boodts
3° Gaëtane Maes of haar plaatsvervanger Helena Muyldermans
4° Mehdi Koocheki of zijn plaatsvervanger Greg Verhoeven

Art. 3. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"Het voorzitterschap wordt waargenomen door Steven Van Muylder of zijn plaatsvervanger Tom De Saegher."

Art. 4. In artikel 17, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de federale overheidsdiensten of het koninklijk besluit" worden vervangen door de zinsnede "de federale overheidsdiensten, het koninklijk besluit";
2° tussen de woorden "in de federale overheidsdiensten" en de woorden "niet van toepassing" wordt de zinsnede "of het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006" ingevoegd.

Art. 5. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 april 2005 tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministerieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
"Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, of zijn afgevaardigde.".

Art. 6. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie worden punt 1° tot en met 4° vervangen door wat volgt:
"1° de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie: Stefaan Piens
2° de Vlaams minister bevoegd voor de economie: Tom Tournicourt;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor werk: Ann Van den Cruyce;
4° de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit: Luc De Ryck"

Art. 7. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden punt 1° tot en met 4° vervangen door wat volgt:
"1° de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie: Ludo Verheyden
2° de Vlaams minister bevoegd voor de economie: Liesbet Schruers;
3° de Vlaamse minister, bevoegd voor werk: Vincent Vandenameele;
4° de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit: Gijs Moors"

Art. 8. In artikel 17 van het koninklijk besluit van 23 februari 2005 betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie, worden tussen de woorden "in de federale overheidsdiensten" en de woorden "niet van toepassing" de woorden "of het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006" ingevoegd.

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 april 2014
De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
K. PEETERS'Lees hier het bericht op onze blog Handelsvestigingen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, ICD, Integraal handelsvestigingenbeleid, Lokale besturen, NSECD
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
28/03/2013

Nieuwe samenstelling NSECD en nieuwe secretaris ICD

Zie het Belgisch Staatsblad van vandaag::

KB 17 maart 2013. - Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
MB 21 maart 2013. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, ICD, NSECD
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/03/2013

Een beslissing van het Interministrieel Comité voor de Distributie, genomen met staking van stemmen, is geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling

Dit is alvast de uitspraak van de Franstalige, 13e kamer, in een belangwekkend arrest nr. 221.724 van 12 december 2012.
Wat was er gebeurd?
De aanvraag om een sociaal-economische vergunning werd in eerste aanleg ingewilligd door de gemeente. Door 7 leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie werd beroep aangetekend.
Binnen de wettelijke termijn nam het Interministrieel Comité voor de Distributie een ‘beslissing’. In een eerste artikel van het dispositief werd het beroep ontvankelijk verklaard. In het tweede artikel werd vastgesteld dat 2 ministers het beroep gegrond bevonden en 2 ministers ongegrond. Slechts 4 van de 5 leden van het Interministrieel Comité voor de Distributie waren aanwezig, zodat er staking van stemmen was. In artikel 3 werd vastgesteld dat de beslissing niet kon worden genomen met gewone meerderheid zoals vereist in artikel 7 van het KB van 12 april 2005 (tot vaststelling van de organisatie, werking, vergoeding en incompatibiliteitsregels van het Interministrieel Comité voor de Distributie bedoeld bij artikel 11 §1 van de Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen) en dat zodoende de sociaal-economische vergunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen gelding vond na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 11, §5 W.V.H.   In een artikel 4 van het dispositief werd aangegeven dat het aangevraagde handelsgeheel dus kan gerealiseerd worden. In artikel 5 wordt dan weer gesteld dat de beslissing wordt genotificeerd aan de vergunningsaanvrager, het college van burgemeester en schepenen, de gemeente en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie.
In het arrest overweegt de Raad van State dat van een beslissing van het Interministerieel Comité voor de Distributie slechts sprake kan zijn wanneer deze met meerderheid van de leden is genomen.  Van een voor vernietiging vatbare rechtshandeling kan in de gegeven omstandigheden, aldus de Raad van State, geen sprake zijn. De motieven van de ‘beslissing’ zijn zonder enige rechtsgrond nu zij niet worden gedragen door een meerderheid.
Opmerkelijk is dat dezelfde kamer van de Raad van State amper enkele maanden voordien anders oordeelde, in het arrest nr. 214.644 van 14 juli 2011. In dit arrest werd een exceptie verworpen van de Belgische Staat die erin bestond dat het Interministerieel Comité voor de Distributie niets meer had beslist dan om niet te beslissen, zodat het stilzwijgende weigeringsmechanisme van artikel 11, §7 van de Wet van 13 augustus 2004 toepassing vond. De Raad van State verwierp het argument. Enerzijds werd aangegeven dat in het besluit van het Interministerieel Comité voor de Distributie zeer uitdrukkelijk sprake was van een ‘beslissing’, terwijl ook werd voorzien in de betekening van het besluit.  Aldus was er wel degelijk sprake van een beslissing. De Raad van State merkte anderzijds op dat artikel 11 §7 W.V.H. enkel de stilzwijgende weigering van het beroep voorziet bij ontstentenis van kennisgeving van de beslissing binnen de wettelijke termijnen. De exceptie werd verworpen.
Referenties:
RvS nr. 221.724, 12 december 2012
RvS nr. 214.644, 14 juli 2011Lees hier het bericht op onze blog Handelsvestigingen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, ICD, Lokale besturen, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags