24/09/2009

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: Proceduremogelijkheden bij miskenning van de Handelsvestigingenwet: "Onderbreking van bouw-, verbouwings- en vestigingswerken zonder of in strijd met een sociaal-economische vergunning" (Retail Update Magazine 2009, nr. 2, 49)

Lees hier het artikel.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Lokale Besturen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Handhaving stedenbouw, Lokale besturen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/12/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Wie controleert de naleving van de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine 2008, nr. 5, 48-49)

Dit is een eerste bijdrage over de handhaving van de handelsvestigingen-wet. Hierin gaan de auteurs in op de vraag wie instaat voor de controle op de handelsvestigingenreglementering (de "economische inspectie", de officieren van de gerechtelijke politie, het College van Burgemeester en Schepenen en/of de federale minister die economische zaken of middenstand onder hun bevoegdheid hebben, derden). Later bestuderen de auteurs op welke wijze de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen kan worden geschonden en de sancties  die kunnen worden getroffen bij niet-naleving van de wet. Lees hier het artikel: 2504_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/07/2008

Dirk Van Heuven en Steve Ronse publiceren juridisch advies: "Bedreigt de Bolkesteinrichtlijn de handelsvestigingenreglementering?" (Retail Update Magazine, 2008, nummer 3, p.49)

Het betreft het derde juridische advies van Dirk Van Heuven en Steve Ronse in het vakblad Retail Update Magazine.

Er wordt nader ingegaan op de Dienstenrichtlijn, ook de Bolkensteinrichtlijn genoemd, dewelke in werking treedt op 28 december 2009.De auteurs stellen zich de vraag of deze richtlijn niet de wet betreffende de vergunning van handelsvestigingen van 13 augustus 2004 in het gedrang brengt? Zij zijn de mening toegedaan dat dit effectief het geval is en wel om twee redenen:- het is onzeker of de behoefte aan een sociaal-economische vergunning kan gerechtvaardigd worden om een dwingende reden van algemeen belang- het is zeer de vraag of de wettelijke criteria en elementen waaraan een aanvraag om een sociaal-economische vergunning wordt getoetst, aanvaardbaar zijn in het licht van artkel 14.5 Dienstenrichtlijn, dat in beginsel precies economische criteria verbiedt

Inmiddels is de Vlaamse minister van Economie Patricia Ceysens de mening toegedaan dat economische criteria niet mogen meespelen om een vestiging te weigeren.Twee opmerkingen daarover. Ten eerste is minister Ceysens ons inziens desbetreffend niet de bevoegde minister. Ten tweede loopt de minister op de zaken vooruit, nu de Dienstenrichtlijn eerst van toepassing komt op 28 december 2009.

Lees hier het artikel: 2505_001.pdf

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen, Publius Nieuws
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht