17/01/2014

Nieuwe Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten op komst

Het Europees Parlement heeft op 15 januari 2014 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de bestaande twee richtlijnen 2004/18/EG - klassieke sectoren en 2004/17/EG -speciale sectoren zullen vervangen. Nadat de richtlijnen in het Publicatieblad gepubliceerd zijn, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd voor de implementatie ervan.

Lees hier de belangrijkste veranderingen die de nieuwe richtlijnen beogen.

We houden u op de hoogte op de wijze waarop België deze richtlijnen in het nationale recht zal omzetten.Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/01/2014

Nieuw: de concessierichtlijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement een aparte richtlijn aangenomen, gewijd aan de verlening van concessies die buiten het bereik van huidige richtlijnen vallen. Nadat deze richtlijn gepubliceerd is in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben de lidstaten 24 maanden om deze te implementeren in intern recht.

Bij een concessie geeft de overheid tijdelijk aan de private onderneming het recht om een dienst uit te voeren, bijvoorbeeld de uitbating van havens, van parkeervoorzieningen of afvalverwerking. Omwille van het bijzonder belang is watervoorziening echter buiten deze richtlijn gehouden.

Lees hier het persbericht van het Europees parlement.

Wij houden u op de hoogte op de wijze waarop de Belgische overheid

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Overheidscontracten
Tags Concessies, Europa, Leandra Decuyper, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
24/12/2013

Brusselse Regering zet de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU omIn een besluit van 21 november 2013, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 december 2013, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Richtlijn Industriële Emissies 2010/75/EU omgezet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast zet het omzettingsbesluit ook gedeeltelijk een paar andere Europese milieurichtlijnen om, namelijk de Richtlijn Batterijen en Accu’s 2006/66/EG, de Richtlijn Energie-efficiëntie 2012/27/EU en de Richtlijn Zwavelgehalte Scheepsbrandstoffen 2012/33/EU.

Het omzettingsbesluit is van toepassing op de industriële activiteiten omschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het besluit, met uitsluiting van onderzoeksactiviteiten, ontwikkelingsactiviteiten of het testen van nieuwe producten en processen. Het betreft de in bijlage I van het besluit gespecificeerde activiteiten voor zover deze de daarin vermelde capaciteitsdrempelwaarden overschrijden, stookinstallaties, afval(mee)verbrandingsinstallaties, installaties waarin en activiteiten waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt, en installaties die titaandioxide produceren.
Uitgangspunt is de milieuvergunningsplicht voor de exploitatie van installaties in de zin van het omzettingsbesluit, stookinstallaties en afval(mee)verbrandingsinstallaties. De toepasselijke milieuvergunningsregels zijn de algemeen geldende regels onder de Milieuvergunningsordonnantie en de uitvoeringsbesluiten daarvan, al worden voor sommige categorieën van installaties daarbovenop bijzondere voorwaarden gesteld inzake de samenstelling van het milieuvergunningsaanvraagdossier en bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden.

Per categorie van onder het omzettingsbesluit vallende industriële installaties zijn bijzondere milieunormen vastgesteld, zoals emissienormen en meetverplichtingen. Voor bijlage I-activiteiten stelt het omzettingsbesluit onder meer enkele fundamentele verplichtingen van de exploitant vast (preventieve maatregelen tegen verontreiniging, toepassing BBT, niet veroorzaken van significante verontreiniging, prioriteitsvolgorde afvalbeheer, doelmatig energiegebruik, voorkomen en beperken ongevallen, en nazorgverplichtingen na stopzetting activiteit), een periodieke rapporteringsplicht aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), een periodieke toetsing en – indien nodig – bijstelling van de milieuvergunningsvoorwaarden door het BIM, de opstelling van een milieu-inspectieplan door het  BIM, en bijzondere bepalingen inzake de inspraak van het publiek gedurende de milieuvergunningsprocedure.

Het omzettingsbesluit is in theorie in werking getreden op 19 december 2013, al zijn talrijke overgangsbepalingen voorzien.

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwacht in haar advies van 17 april 2013 dat het omzettingsbesluit slechts een beperkte impact zal hebben, nu enerzijds verscheidene omgezette bepalingen al van toepassing waren en anderzijds omdat de door de richtlijn beoogde activiteiten nauwelijks worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gepost door Roel Meeus

Tags Brussels omgevingsrecht, Europa, Milieurecht, Milieuvergunning, Roel Meeus
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags