25/07/2018

Binnenkort bestemmingsneutraliteit voor windturbines?

Zo ziet het er alvast naar uit.

In de 'superministerraad' van 20 juli 2018 hechtte de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie. 

Het luidt in de memorie van toelichting bij het voorontwerp dat het aangewezen is om meer (planologische) mogelijkheden te bieden aan productie-installaties van de verschillende vormen van hernieuwbare energie (windturbines, WKK-centrales, zonnepanelen,...) en aan de opslag en de ontsluiting die de lokale productie met zich meebrengt. 

De planologische bestemming van een gebied zal geen weigeringsgrond meer vormen voor de inplanting van degelijke infrastructuren. 

Het voorontwerp van decreet voorziet daartoe in een wijziging van artikel 4.4.9 VCRO (= de clicheringsbepaling):

'Art. 3. Artikel 4.4.9 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010, 4 april 2014 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt:

"Artikel 4.4.9. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor installaties voor de productie van hernieuwbare energie of energierecuperatie, en hun aanhorigheden, afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften.

Onder hernieuwbare energie, als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan hernieuwbare energiebronnen zoals vermeld in artikel 1.1.3, 65°, van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid.

Elke vraag tot afwijking als vermeld in het eerste lid, wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

De Vlaamse Regering bepaalt criteria inzake de ruimtelijke voorwaarden ter beoordeling van de inpasbaarheid van de installaties voor de prodcutie van hernieuwbare energie of energierecuperatie in een goede ruimtelijke ordening.'

Het voorontwerp ligt op heden voor advies voor bij de SARO en Minaraad. 

De diverse documenten vindt u hier:

- nota van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw aan de leden van de Vlaamse regering
- voorontwerp van decreet betreffende de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie
- memorie van toelichting bij het voorontwerp

15/03/2013

Publius genomineerd én voor Environment, energy & regulatory law firm of the year én als Highest potential law firm of the year  én voor Real estate & contracting law firm of the year 2013 (Belgian Legal Awards)

Voor de vierde maal op rij werd Publius genomineerd voor de prestigieuze Belgian Legal Awards. Een prijs hebben we niet binnengehaald, maar voor het eerst werd Publius in 3 categorieën genomineerd.

Blog Publius Nieuws
Tags Energie- en klimaatrecht, Vastgoed
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/02/2012

Nieuw regelgevend kader inzake energiepremies

Op 9 februari 2012 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw besluit goed betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie. Dit besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2012 en treedt in werking op 2 maart 2012.

Een energiepremie dekt een studie, de aankoop van een uitrusting of de verwezenlijking van een investering met betrekking tot een gebouw of een deel van een gebouw gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en waarop de aanvrager een zakelijk recht heeft of waarvan de aanvrager huurder is.

Komen in aanmerking om een energiepremie aan te vragen: natuurlijke personen, de openbare sector, non-profitorganisaties, rechtspersonen, gebouwenbeheerders en EU-instellingen en internationale instellingen.

De specifieke regels over de energiepremie (aard, regels om bedrag te bepalen, indeling in categorieën begunstigden, aanvraagtermijnen,...) worden vastgesteld in een uitvoeringsprogramma.

Aanvragen moeten worden ingediend bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan de hand van formulieren die ter beschikking worden gesteld.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 betreffende de bevordering van rationeel elektriciteits- en gasgebruik door middel van financiële steun wordt opgeheven.

Gepost door Roel Meeus

Tags Brussels omgevingsrecht, Energie- en klimaatrecht, Roel Meeus
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/02/2012

Energieaudit verplicht voor vestigingen die veel energie gebruiken

Met een besluit van 15 december 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken (BS 30 januari 2012) dient elke aanvraag van milieuvergunning van klasse 1A of 1B, van milieuvergunning van
klasse 2 die uitgaat van een publiekrechtelijk rechtspersoon of die betrekking
heeft op handelingen en werken van openbaar nut, alsook elke aanvraag van
verlenging of vernieuwing van deze milieuvergunningen die betrekking hebben op
een vestiging die een of meer gebouwen omvat met een niet voor huisvesting
bestemde oppervlakte groter dan 3 500 m2, vergezeld te zijn van een energieaudit. Deze verplichting geldt vanaf 31 juli 2012.

Dit geldt niet, wanneer de aanvraag:
- gebonden is aan een EPB-voorstel voor nieuwe gebouwen of zware renovaties
volgens de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het
binnenklimaat van gebouwen
- betrekking heeft op een onderneming die
afhangt van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten zoals
gedefinieerd in de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de
flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto
- betrekking heeft op een gebouw waarvan het energieverbruik per m2 oppervlakte van het
beschermd volume lager ligt dan de in de bijlage vastgelegde grenswaarden bij
een genormaliseerd klimaat en een normale bezetting.

De energieaudit dient een actieplan te bevatten. Dit plan dient jaarlijks bijgewerkt te worden.

Gepost door Günther L'heureux

Tags Brussels omgevingsrecht, Energie- en klimaatrecht, Günther L'heureux, Milieurecht
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags