26/08/2014

België bij de beste van Europa op vlak van e-procurement


e-procurement, het Belgische platform voor elektronische overheidsopdrachten, overschrijdt de kaap van 100.000 bekendmakingen en 10.000 elektronische openingen. Daarmee is België koploper in Europa, dat elektronisch aanbesteden aanmoedigt. 

Het e-procurement platform werd ontwikkeld door de FOD P&O; en ter beschikking gesteld aan alle overheden in ons land. Zowel federale, Vlaamse als lokale besturen kunnen er vrij gebruik van maken. Ook voor ondernemingen is de dienst volledig gratis.

e-notification (elektronisch bekendmaken) is sinds 1 januari 2011 het enige mogelijke kanaal voor de bekendmaking van overheidsopdrachten in België. Het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) werd volledig in deze applicatie geïntegreerd.

Voor Vlaamse administraties wordt het verplicht opleggen (aan de inschrijvers) van e-tendering (het elektronisch indienen van offertes) sinds 1 januari 2012 als vaste beleidslijn voorgeschreven. Lokale besturen hebben nog een keuzevrijheid maar worden zowel door de afdeling overheidsopdrachten als het agentschap voor binnenlands bestuur aangemoedigd om volledig over te stappen naar e-tendering. Vandaag zou minstens de mogelijkheid om offertes elektronisch in te dienen steeds voorzien moeten worden in het bestek.  

Het verplicht opleggen van e-tendering betekent dat het niet meer mogelijk is om een offerte op papier in te dienen. Een alternatief is om e-tendering toe te staan maar niet te verplichten, zodat de keuze bij de inschrijver ligt. Het bestek moet het gebruik van e-procurement duidelijk aangeven. De modellen van de afdeling bestuurszaken kunnen hier een leidraad zijn.


Gepost door Johan Geerts

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, e-Procurement
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
07/12/2012

Omzendbrief over het gebruik van de e-Procurement-toepassingen


In het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012 verscheen de Omzendbrief P&O;/2012/e-Proc. van 30 november 2012.

E-Procurement is het proces waarbij ondernemingen en aanbestedende overheden een geheel van elektronische toepassingen aanwenden om hun overheidsopdrachten te plaatsen en uit te voeren.

Door de FOD Personeel & Organisatie werden hiertoe de volgende e-Procurement-toepassingen, beschikbaar via www.publicprocurement.be, ontwikkeld :
 • e-Notification : de elektronische bekendmaking van de overheidsopdrachten en online ter beschikking stelling van de opdrachtdocumenten
 • e-Tendering : de elektronische indiening van de aanvragen tot deelneming en offertes en de elektronische opening van offertes
 • e-Awarding : de backoffice ter ondersteuning van de aanbestedende overheden bij het invoeren van de gunningscriteria, het evalueren van de offertes en de gunning van de opdracht
 • e-Auction : de organisatie van elektronische veilingen
 • e-Catalogue : het plaatsen van bestellingen via een elektronische catalogus bij "gesloten" raamovereenkomsten.

Deze omzendbrief regelt in verschillende fasen het verplichte gebruik van deze toepassingen voor de diensten van de federale Staat.

Uiterlijk tegen 1 januari 2013 moet het e-Procurement-logo duidelijk zichtbaar op elke portaalsite afgebeeld worden en moet er minstens een rechtstreekse link geplaatst worden naar de e-Notification-toepassing (https://enot.publicprocurement.be).

Vanaf 1 januari 2013 moet elke dienst van de federale Staat de volgende maatregelen invoeren :
 • het toestaan van de indiening van de offertes bij open procedures en de aanvragen tot deelneming en offertes bij beperkte procedures, onderhandelingsprocedures met bekendmaking en de concurrentiedialoog via elektronische middelen. De diensten moeten de ondernemingen hierover inlichtingen verschaffen en sensibiliseren.
 • het online plaatsen van de opdrachtdocumenten op e-Notification
 • het gebruik van de Free Market (Formulier F50 - Vereenvoudigde aankondiging) voor bepaalde onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking.

Vanaf de volledige inwerkingtreding van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering moeten een aantal bijkomende regels gerespecteerd worden :
 • voormelde maatregelen moeten ook toegepast worden bij de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
 • een elektronische veiling kan enkel georganiseerd worden met e-Auction
 • voor elke raamovereenkomst met één enkele opdrachtnemer worden de prijslijsten en catalogi omwille van statistieke doeleinden elektronisch ter beschikking gesteld op de e-Catalogue-toepassing.
Op dat moment zal de FOD Personeel & Organisatie ook starten met een data-analyse van e-Awarding en de uitrol ervan voor de federale diensten die dit wensen.

Met uitzondering van de Free Market en e-Catalogue zijn de maatregelen van deze omzendbrief op analoge wijze van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst onder de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een efficiënter aankoopbeleid door de vermindering van de administratieve werklast en het bevorderen van de mededinging en de transparantie van de overheidsopdrachtenprocedures voor alle betrokken partijen.

Gepost door Sofie Logie

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidscontracten, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, Sofie Logie, e-Procurement
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/05/2011

e-Tendering vanaf 2012 verplicht bij Vlaamse overheid

De Vlaamse regering nam afgelopen vrijdag de beslissing dat vanaf 2012 op haar overheidsopdrachten enkel nog kan worden ingeschreven op elektronische wijze:

"Begin juni 2001 keurde de Vlaamse Regering de omzendbrief goed over het gebruik van elektronische middelen voor de indiening en ontvangst van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten. Ze machtigde de bevoegde minister om e-tendering uit te rollen in de Vlaamse overheid en stond het gebruik van elektronische middelen voor de indiening van kandidaatstellingen en offertes bij overheidsopdrachten toe vanaf 1 september 2010. Nu neemt de regering akte van de evaluatie van het e-procurementprogramma en verleent haar goedkeuring aan een aantal bijsturingen. Ze beslist e-tendering verplicht op te leggen vanaf 1 januari 2012."

Daar waar de Vlaamse overheid op dit ogenblik vaak de keuze aan de inschrijver laat om een elektronische dan wel een 'papieren' offerte in te dienen, zullen vanaf volgend jaar alle kandidaatstellingen en offertes op digitale wijze moeten worden ingediend. Voor vele ondernemingen die sinds jaar en dag op overheidsopdrachten inschrijven allicht een hele aanpassing.

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Overheidscontracten
Tags Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS, e-Notification, e-Procurement
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags