29/06/2017

Deborah en Leandra spreken op Studiedag Omgeving (1 december 2017, Escala)

Op 1 december 2017 spreken zowel Deborah Smets als Leandra Decuyper op de Studiedag Omgeving, georganiseerd door Escala.

Deborah zal er spreken over het plan-MER-integratiedecreet, terwijl Leandra een toelichting zal geven bij de nieuwe handelsvestigingsreglementering.

U vindt hier meer details over de studiedag, alsook een link naar de inschrijvingspagina.

04/04/2017

Heropening van de debatten in procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid? Het kan

In de mediatieke procedure van het slachthuis van Tielt erkent de Raad van State in het arrest nr. 237.899 van 3 april 2017 dat het voortbestaan van het slachthuis in het gedrang wordt gebracht door de bestreden sluitingsbeslissing. Uit die beslissing vloeit immers voort dat het slachthuis gedurende onbepaalde tijd de activiteiten dient stop te zetten.  Niettemin heropent de Raad van State de debatten, hetgeen toch wel uitzonderlijk is:

‘Door het indienen van een aanvaardbaar actieplan kan de verzoekende partij, die het bestaan van de vastgestelde overtredingen niet ontkent, de beweerde nadelen die voortspruiten uit de ‘tijdelijke’ sluitingsbeslissing echter voorlopig zelf ongedaan maken. De bewering dat het niet zeker is dat de verwerende partij haar goedkeuring zal geven aan een actieplan dat de uitbating in overeenstemming brengt met alle wettelijke bepalingen, is louter hypothetisch. Het ligt immers in de lijn der verwachtingen dat de verwerende partij zal handelen als een verantwoordelijke overheid en bij het uitoefenen van haar overheidstaak de vrijwaring van het algemeen belang ook rekening zal houden met de economische belangen van verzoekende partij. De verwerende en verzoekende partij zijn klaarblijkelijk in onderhandeling met het oog op het bereiken van een situatie waarin de verdere uitbating kan geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en meerbepaald overeenkomstig wat is voorgeschreven in de verordening nr. 1099/2009.

In die omstandigheden wil de Raad van State, vooraleer desgevallend de schorsing te bevelen, eerst aan de verzoekende partij de mogelijkheid om zelf, door het voorleggen van een aanvaardbaar actieplan, het nadeel dat voortvloeit uit de sluitingsbeslissing, ongedaan te maken. Indien zou blijken dat verwerende partij geen redelijke of wettelijke motieven heeft om haar goedkeuring daaraan te hechten, en de activiteiten weer toe te laten, zal de Raad van State aan de hand van de thans eds neergelegde en uitgebreid toegelichte procedurestukken nagaan of aan de overige schorsingsvoorwaarden is voldaan’.

Referentie: Pub506497

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Deborah Smets, Raad van State, Steve Ronse, Uiterst dringende noodzakelijkheid
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
23/01/2017

Steve Ronse en Deborah Smets publiceren hoofdstuk ‘Vergunningen – Algemeen’ in het boek ‘Contractuele Clausules. Koop onroerend goed’ (BALLON, G.-L., DE DECKER, H., SAGAERT, V. e.a., Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 807)

In deze bijdrage gaan Steve en Deborah kort in op de stedenbouwkundige aspecten van een verkoopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. Zo wordt nagegaan of de stedenbouwkundige vergunning een constitutief element van de aannemingsovereenkomst is, hetgeen samengaat met de vraag of de overeenkomst al dan niet kan worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen voor de aannemingsovereenkomst zijn wanneer de stedenbouwkundige vergunning miskend wordt.

Blog Publius Nieuws
Tags Deborah Smets, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Steve Ronse
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags