21/01/2015

Uitvoeringsbesluit doet Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015

Het besluit van 12 december 2014 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten werd vandaag in het Belgische Staatsblad gepubliceerd.

Het uitvoeringsbesluit doet het Decreet Complexe Projecten in werking treden op 1 maart 2015.

Lees de integrale tekst van het besluit hier.
27/08/2014

Decreet betreffende complexe projecten vandaag gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Ook het decreet betreffende complexe projecten werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet heeft de bedoeling bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang sneller te realiseren. Het valt nog af te wachten welke projecten precies allemaal onder het decreet kunnen vallen.

Het decreet zal in werking treden op een nader door de Vlaamse Regering te bepalen datum. 

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Complexe Projecten, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
25/04/2014

En wat voor nieuws biedt het ruimtelijkeordeningsrecht vandaag, 25 april 2014?

Het antwoord vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen:
' Op 25 april treden een aantal wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in voege. Deze website bevat vanaf 25 april 2014 een aangepaste officieuze coördinatie.
Ruimte Vlaanderen publiceert op zeer korte termijn een handleiding die alle wijzigingen in detail bespreekt.
In afwachting volgt hier een bondig overzicht van de wijzigingen:
De functies van gedelegeerd stedenbouwkundig ambtenaar en planologisch ambtenaar worden afgeschaft. Hun taken inzake adviesverlening gaan naar het departement. 
Er zijn extra mogelijkheden voor de aanwijzing van gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren via contractuele en deeltijdse medewerkers en via intergemeentelijke samenwerking. 
De specifieke toezichtsregelingen met betrekking tot de PROCORO en GECOROworden vervangen door het algemeen toezicht zoals geregeld in het Gemeente- en Provinciedecreet.
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering over provinciale RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering. 
Het specifiek goedkeuringstoezicht van de deputatie over gemeentelijke RUP’s wordt vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse Regering en de deputatie. 
De mogelijkheid tot delegatie van planningsbevoegdheden door het hogere planningsniveau naar een lager niveau wordt algemeen geldend. De voorwaarde van samenlopende planningsbevoegdheden is dus opgeheven. 
Gemeentelijke RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering (provincieraad) afwijken van een gewestelijk RUP (provinciaal RUP). 
Provinciale RUP’s kunnen na instemming door de Vlaamse Regering afwijken van een gewestelijk RUP.
Stedenbouwkundige verordeningen kunnen voortaan 
De versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen als onderwerp hebben. 
Normen bevatten betreffende de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen en constructies.
Een overheid kan voortaan het besluit tot definitieve vaststelling van een RUP hernemen om een wettigheidsgebrek te verhelpen. 
In gebieden voor vervuilende of milieubelastende industrieën met een oppervlakte van 3 ha of minder kunnen voortaan ook ambachtelijke bedrijven en KMO’s worden vergund.
De “clicheringsregel” is voortaan enkel van toepassing op stedenbouwkundige aanvragen voor windturbines, windturbineparken en andere installaties voor de productie van energie of energierecuperatie. 
Vergunningsaanvragen voor zonevreemde constructies moeten getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat deze toetsing zich beperkt tot een behoud van het architecturaal karakter wordt de expliciete bepaling uit het VCRO in die zin opgeheven.
Als in een vergunning lasten worden opgelegd die gepaard gaan met hetaanleggen van nutsvoorzieningen moet voortaan advies worden gevraagd aan alle nutsmaatschappijen die actief zijn in de betreffende gemeente. 
Een  verkavelaar moet voortaan zorgen dat alle loten van de verkaveling kunnen aansluiten op alle voorzieningen van openbaar nut.
Verder bevat het wijzigingsdecreet eerder technische bepalingen rond planologische attesten, planbatenheffing, openbare onderzoeken, rooilijnen en de digitalisering van de vergunningsaanvraag. 
Er worden een aantal aanpassingen doorgevoerd ten gevolge de uitspraak van het Grondwettellijk hof over het decreet Grond- en Pandenbeleid. 
De mogelijkheden om de plannen van een vergunningsaanvraag tijdens de procedure aan te passen worden verruimd. De bevoegdheid van de gemeenteraad over de “zaak der wegen” bij aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning wordt expliciet ingeschreven. 
Enkele bepalingen rond de beroepsprocedures bij vergunningsaanvragen worden aangepast. De heirkrachtregeling voor zonevreemde constructies wordt doorgetrokken naar het voor het duinengebied belangrijk landbouwgebied. Voor Zorgwonen tenslotte sluit de Codex voortaan aan bij de definities van het thans geldende Woonzorgdecreet'.
En eergisteren werden het decreet betreffende de omgevingsvergunning, het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, het decreet complexe projecten, het validatiedecreet inzake het plan-MER-integratiespoor, én een belangrijk decreet houdende wijzigingen inzake natuur en bos gestemd.
De lawine aan nieuwigheden blijft onverminderd aanhouden.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Complexe Projecten, Dirk Van Heuven, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags