01/06/2016

Naar een hervorming van het bestuurlijk toezicht

Op 27 mei  2015 keurde de Vlaamse regering de conceptnota inzake de hervorming van het bestuurlijk toezicht op lokale besturen goed.

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2015 van 23 juli 2014 luidde het wat betreft bestuurlijk toezicht onder meer als volgt:

'We gaan verder in het vereenvoudigen van het administratief toezicht. We schaffen het goedkeuringstoezicht af. Het algemeen toezicht (ex post) wordt de norm.'

Met deze conceptnota wordt lvast werk gemaakt van die vereenvoudiging:

- inperking van het goedkeuringstoezicht

Enkel het goedkeuringstoezicht op de jaarrekeningen en de beslissingen inzake de oprichting en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en OCMW-verenigingen zou voorlopig behouden worden. 

- digitalisering

Vervanging van de inzendingsplicht door online bekendmakingsplicht, één uniek adres voor klachten, enz.

Tot slot voorziet de conceptnota tevens een aantal voorstellen specifiek wat financieel toezicht betreft.

We zijn benieuwd hoe deze conceptnota verder zal uitgewerkt worden in het Decreet Lokale Besturen.

Wij volgen dit alvast mee op.

Gepost door Leandra Decuyper

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuurlijk toezicht, Leandra Decuyper, Lokale besturen, Provincie
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
27/05/2015

Beslissing om niet in het kader van algemeen administratief toezicht op te treden is geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling

Zo oordeelt de Raad van State in het arrest nr. 230.977 van 27 april 2015:

'Het blijkt niet dat de regelgeving voor verzoeker een bij de toezichthoudende overheid verplicht in te stellen beroep tegen de evaluatie- en ontslagbeslissing van verzoeker openstelt.

Met zijn beroep bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen appelleert verzoeker in wezen aan de uitoefening van het algemeen administratief toezicht door de toezichthoudende overheid.
De beslissing van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 14 oktober 2014 waarin hij zich ervan onthoudt om in het kader van het facultatief administratief vernietigingstoezicht op te treden, is geen voor vernietiging vatbare rechtshandeling in de zin van artikel 14 van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State. Die beslissing wijzigt namelijk de rechtssituatie van verzoeker niet en kan bijgevolg niet met een annulatieberoep worden bestreden.

Het beroep is bijgevolg niet ontvankelijk'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuurlijk toezicht, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/04/2014

Noch de Raad van State, noch het bestuurlijk toezicht zijn bevoegd bij ontslag van een contractueel ambtenaar

Zo oordeelde de gouverneur van West-Vlaanderen in een beslissing van 2 april 2014:

'(…) Indien u bovenvermelde reden van beëindiging van uw arbeidsovereenkomst wegens dringende reden betwist, indien u meent dat niet voldaan werd aan de hoorplicht, indien u van mening bent dat het recht om te ontslaan werd misbruikt of indien u meent dat de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna verkort: arbeidsovereenkomstenwet) is overtreden, dient u zich tot de arbeidsrechtbank te wenden.

De werkgever en de werknemer kunnen overeenkomstig de arbeidsovereenkomstenwet op ieder ogenblik een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dienen wel een aantal essentiële regels te worden nageleefd die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomstenwet. Enkel de arbeidsrechtbanken zijn bevoegd om overtredingen van de arbeidsovereenkomstenwet vast te stellen en eventuele vergoedingen op te leggen.

U dient hierbij wel rekening te houden met de geldende termijnen waarbinnen u uw zaak aanhangig moet maken (zie artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet).

De Raad van State heeft in een recent arrest meegedeeld dat het besluit om een contract te beëindigen en de onwettigheid die daarbij beweerdelijk is begaan, de uitvoering zelf van het contract betreffen en er niet van af te scheiden zijn. De Raad van State bepaalt: ‘De bestreden beslissing is niet – zoals het besluit waarmee een administratieve overheid beslist een arbeidsovereenkomst te sluiten, welk besluit aan de overeenkomst voorafgaat – een zogeheten afscheidbare akte, die ideëel van het contract kan worden afgesplitst.

Integendeel heeft het beroep betrekking op het besluit om een contract te beëindigen en op de onwettigheid die daarbij beweerdelijk is begaan. Dat besluit en die onwettigheid betreffen de uitvoering zelf van het contract en zijn er niet van af te scheiden. De Raad van State is zonder rechtsmacht’. (R.v.St., nr. 214.639, Calant, 14 juli 2011)’.

De gouverneur verwijst de contractuele ambtenaar die geklaagd had over het ontslag wegens dringende redenen zodoende rechtstreeks door naar een arbeidsrechtbank, zonder zelf inhoudelijk op de klacht in te gaan (en zijn schorsingstoezicht uit te oefenen). Enkel de arbeidsrechtbank is bevoegd.

Referentie: gouverneur West-Vlaanderen, 2 april 2014, ng. (pub504519)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuurlijk toezicht, Dirk Van Heuven, Gemeentepersoneel, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
01/12/2011

Bestuurlijk toezicht kan naleving overheidscontract afdwingen

In een zaak voorgelegd aan de Raad van State die uiteindelijk aanleiding gaf tot het arrest nr. 214.025 van 21 juni 2011 moest de Raad van State zich uitspreken over het vernietigingsberoep tegen een ministerieel besluit van het college van burgemeester en schepenen van B. houdende vaststelling van de meerwaarde die moet betaald worden aan de stad door een bedrijf bij de voortverkoop van een perceel industriegrond.

Niettegenstaande in de initiële koop-verkoopovereenkomst tussen de gemeente en de oorspronkelijke eigenaar was bedongen dat de gemeente de goedkeuring aan een voortverkoop van het industrieterrein niet zou weigeren (indien de derde zich schriftelijk verbindt alle verplichtingen van deze overeenkomst over te nemen en na te leven), had de stad haar goedkeuring voor de voortverkoop verbonden aan het betalen van een “meerwaarde” van 120.000 euro.

In het kader van het bestuurlijk toezicht vernietigde de minister de beslissing van de stad houdende het (slechts) voorwaardelijk akkoord gaan met de voortverkoop (mits de wettelijke betaling van een meerwaarde).

De minister overweegt dat in de oorspronkelijke koop-verkoopovereenkomst tussen de partijen werd bedongen dat de voortverkoop “niet zal worden geweigerd als de koper zich er schriftelijk toe verbindt alle verplichtingen van de overeenkomst over te nemen en na te leven”. Het heet dat deze verbintenis van de stad geen discretionaire bevoegdheid inhoudt die zou toelaten nog bijkomende voorwaarden op te leggen, maar integendeel een exhaustieve en gebonden bevoegdheid betreft, die de gemeenteraad ertoe verplicht de goedkeuring te geven als alle voorwaarden zijn vervuld.

De stad B. wierp op voor de Raad van State dat “de minister krachtens artikel 144 van de Grondwet evenwel niet bevoegd [is] om te oordelen over de vraag welke burgerlijke / subjectieve rechten er uit de tussen partijen gesloten overeenkomst afgeleid kunnen worden”.  Artikel 105 en 108 van de Grondwet, die de bevoegdheden van de uitvoerende macht vastleggen, zouden zijn geschonden.

De Raad van State weerlegt:

“In de bestreden beslissing wordt overwogen dat het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 augustus 2007 een uitvoering is van het gemeenteraadsbesluit van 11 december 2006, dat een schending uitmaakt van de verbindende kracht van de overeenkomst van 13 december 1995 en dat het eerst vermelde besluit hiermee op zijn beurt de verbindende kracht van deze overeenkomst schendt en derhalve in strijd is met artikel 1134 B.W.

Overeenkomstig artikel 249 van het Nieuwe Gemeentedecreet beperkt de toezichthoudende overheid zich tot een toetsing aan het recht en aan het algemeen belang, m.n. elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijke belang. Uit niets blijkt dat de burgerlijke rechten en in het bijzonder artikel 1134 B.W. uit de voormelde toetsing aan het recht moet worden gehouden.

Het middel is ongegrond.”

Het beginsel “pacta sunt servanda” lijkt steeds meer onverkort te gelden bij overheidscontracten. Uit dit arrest kan geleerd worden dat de miskenning van een contract door een overheid niet enkel kan bestreden worden voor een rechtbank, maar, in de mate de miskenning resulteert in een voor schorsing en vernietiging vatbare bestuurshandeling, evenzeer voor het bestuurlijk toezicht (de gouverneur, respectievelijk de minister).

* *
*
Het bestuurlijk toezicht kan een gemeentelijke beslissing schorsen of vernietigen wegens miskenning van de contractuele verplichtingen die de gemeente t.o.v. derden heeft opgenomen.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Overheidscontracten
Tags Bestuurlijk toezicht, Dirk Van Heuven, Overheidsopdrachten overheidscontracten & PPS
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/09/2011

Toezichthoudende overheid mag toetsen aan contracten

Artikel 249 Gemeentedecreet bepaalt dat de toezichthoudende overheid de beslissingen van het bestuur "toetst aan het recht en aan het algemeen belang, namelijk elk belang dat ruimer is dan het gemeentelijk belang". 

In arrest nr. 214.025 van 21 juni 2011 bevestigt de Raad van State dat de toezichthoudende overheid ook rekening mag houden met het de contracten van de gemeente. De minister had geoordeeld dat een beslissing van de gemeente een schending uitmaakte van artikel 1134 Burgerlijk Wetboek en van de bepalingen van een contract waarin de gemeente partij was. De Raad van State stelt dat dit een rechtsgeldig motief was om de beslissing van de gemeente te vernietigen.

Inhoudelijk handelde de beslissing over de doorverkoop van gronden die waren verkregen op basis van de Wet op de Economische Expansie. De minister stelde dat de gemeente geen vergoeding kon eisen voor de eventuele meerwaarde die de verkoper realiseerde. Deze zienswijze werd recent ook door het Hof van Cassatie bevestigd.


Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags Bestuurlijk toezicht, Economische expansie, Lokale besturen, Patrimonium, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags