16/04/2013

Zijn AGB’s nu wel dan niet vrijgesteld van vennootschapsbelastingen?

Dit is de hamvraag na het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 148/2012 van 6 december 2012 waarin het Hof voor recht zegt dat artikel 180,1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 in samenhang gelezen met artikel 220, 2° van hetzelfde Wetboek, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet schendt in zoverre het de autonome gemeentebedrijven die een identieke taak uitoefenen als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en die niet in concurrentie treden met ondernemingen in de privé sector, niet eveneens als de intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrijstelt van de vennootschapsbelasting.

Dat intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wel en AGB’s niet vrijgesteld zijn van vennootschapsbelastingen is zodoende discriminerend onder de dubbele voorwaarde dat (a) het autonoom gemeentebedrijf een identieke taak uitoefent als een intercommunale of een intergemeentelijk samenwerkingsverband en (b) niet in concurrentie treden met ondernemingen in de privé sector.

Het zou, aldus Kristel Rossignol ('Autonome Gemeentebedrijven: De fiscale speeltuin van gemeenten (noot onder GwH 6 december 2012)’, LRB 2012, 36) onjuist zijn om te veronderstellen dat autonome gemeentebedrijven voortaan recht zouden hebben op alle fiscale voordelen waarvan intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden genieten.

Autonome gemeentebedrijven die wél in concurrentie treden met private ondernemingen mogen fiscaal anders worden behandeld dan intercommunales, aldus de auteur, die fijntjes opmerkt dat de ‘concurrentievereiste’ van het Grondwettelijk Hof … niet altijd van toepassing is op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zelf.

Wordt vervolgd.

Referentie: GwH 6 december 2012, nr. 148/2012, geannoteerd door K. Rossignol, ‘Autonome gemeentebedrijven: De fiscale speeltuin van gemeenten’ (noot onder GwH 6 december 2012’), Lokale & Regionale Belastingen, 28-39.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen
Tags AGB, Dirk Van Heuven, Lokale belastingen, Lokale besturen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
11/07/2012

Enkele grote en kleine wijzigingen aan het Gemeentedecreet

Op 29 juni 2012 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet tot wijziging van het Gemeentedecreet, dat op 20 juni 2012 door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. Tegelijkertijd werden (grotendeels analoge) wijzigingen aan het Provinciedecreet en het OCMW-decreet goedgekeurd.

De wijzigingen worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur toegelicht in een nota.

De belangrijkste veranderingen zijn:
 • de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen voor het stellen van daden van beschikking omtrent onroerende goederen wordt uitgebreid. De toelichtingsnota stelt hierover:

  "Het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen blijft in principe een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college is tot op heden al wel bevoegd voor daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen, voor zover de verrichting nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen. Nieuw is dat het college nu ook bevoegd wordt met betrekking tot verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behoudens voor het vaststellen van de contractvoorwaarden. Voor dit laatste blijft de gemeenteraad bevoegd."

  Deze regeling doet sterk denken aan de bevoegdheid inzake overheidsopdrachten: in beginsel legt de gemeenteraad de voorwaarden vast, maar gebeurt de toewijzing door het college.
   
 • de Beroepscommissie voor Tuchtzaken verliest haar hervormingsbevoegdheid. Indien het beroep gegrond wordt verklaard, wordt de bestreden tuchtbeslissing vernietigd. De Beroepscommissie kan tijdens de loop van de procedure ook besluiten om niet onmiddellijk over te gaan tot een uitspraak en de lokale tuchtoverheid eerst de kans geven de ontwettigheid in de bestreden beslissing te herstellen. Dit is een vorm van de zogenaamde 'bestuurlijke lus'.
   
 • alle gemeente en OCMW's krijgen de mogelijkheid te werken en één enkele secretaris of één enkele financieel beheerder. Ook het personeelsbeleid van de gemeente en het OCMW kan beter op elkaar worden afgestemd
   
 • de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) worden in grote mate van toepassing gemaakt op de autonomie gemeentebedrijven en de OCMW-verenigingen van publiek recht. Hieromtrent werd een aparte toelichtende nota opgesteld
   
 • de termijn binnen de welke de autonome gemeentebedrijven zich moeten omvormen aan het Gemeentedecreet, wordt verlengd tot 1 januari 2014
   
 • het minimum en maximum aantal leden van het college van burgemeester en schepenen vermindert (vanaf 1 januari 2012)
   
 • een gemeenteraadscommissie moet waken over de afstemming tussen het gemeentelijk beleid en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen waar de gemeente aan deelneemt
   
 • de onverenigbaarheden voor gemeenteraadsleden worden versoepeld: voor aanverwanten wordt de onverenigbaarheid beperkt tot de eerste graad

Gepost door Jonas Riemslagh

Blog Lokale Besturen
Tags AGB, Concessies, Decreet Lokaal Bestuur, Gemeentepersoneel, Intergemeentelijke Samenwerking, Lokale besturen, Patrimonium
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags